Адвокатски преглед 4–5/2006

Тормоз на работното място

изпит за адвокати – Тест и казуси

Към нов Граждански процесуален кодекс

СТАТИИ

Любомир Владикин – Съдебно обжалване на ревизионни актове по ДОПК пред окръжния

Асен Запрянов – Приложно поле на разпоредбите на § 184 и 187 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ — ДВ, бр. 65 от 22.07.2003 г.)

Асен Запрянов – Прехвърляне на собственост върху чужд и съсобствен поземлен имот. Последици

Ивайло Стайков – Тормоз на работното място — същност, последици и правна защита

Димитър Горанов – Бележки за подготвяните реформи в гражданското

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

В адвокатските колегии

Относно вписването на адвокатите

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОСЪДИЕ

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия