Адвокатски преглед 5–6/2008

Актове на общинските съвети

за поезията в правото

СТАТИИ

Валентин Брайков – Якоб Грим за поезията в правото

Дарина Зиновиева – Проблемът за противоречивата практика на административните органи при издаване на индивидуални и общи административни актове

Васил Петров – Някои законодателни недоразумения в административното правораздаване

Денчо Славов – Актове на общинските съвети

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“

Правилник за организацията и дейността на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

В НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

Писмо от Национална агенция по приходите

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотеката на ВАС

В правните списания