Административен процес

Шесто преработено и допълнено издание

  • Автори: Кино Лазаров и Иван Тодоров
  • Издателство: Сиела
  • Корица: твърда
  • Страници: 584
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-954-28-2718-4
  • Наличност: да
  • Корична цена: 28,00 лв.
  • Отстъпка: 2,80 лв.
  • Крайна цена: 25,20 лв.

В учебника са разгледани стотиците промени в АПК, направени през 2018 г. Наред със съвременно изложение на теоретичните въпроси, са разгледани и множество интересни за практиката проблеми. Използвана е и е разгледана критично много от най-новата съдебна практика, в т.ч. тълкувателни решения и актове на Върховния административен съд до 2018 г. Включени са и решения на Конституционния съд, Съда на ЕС и Съда за защита на правата на човека в Страсбург. Подробностите за студентите в дадена материя са дадени в по-малък и различен по вид шрифт. От друга страна, много от маркираните в по-дребен шрифт текстове са от съществено значение за практикуващите юристи.

Сериозно преимущество на учебника е наличието на уникален код, който позволява достъп до пълния текст в електронен вариант. А това дава възможност за удобно и бързо търсене и съответно за ефективна работа, особено важна за практикуващите юристи. Особено пестящо време и изключително удобно за цялостно възприемане на информацията, а също и изключително улесняващо при подготовка на правни актове, изготвяне на жалби, искове и при всякакъв вид правна работна е, че съдебните решения и нормативните актове са маркирани и при кликване върху тях се открива съдържанието на съответния съдебен или нормативен акт.

Раздел I

Понятие за Административен процес

Глава първа

Административен процес по АПК и Закона за административните нарушения и наказания

Раздел II

Административен процес по АПК

Глава втора

Обхват, действие, предмет, метод, източници и правоотношения

Глава трета

Основни принципи на административния процес по АПК

Глава четвърта

Участници, страни, представителство и съобщения

Глава пета

Спорове за компетентност

Глава шеста

Споразумение и административен договор

I. Споразумението в административния процес

II. Административен договор

 Глава седма

Производство по издаване на индивидуални административни актове

I. Понятие за индивидуален административен акт

II. Производство по издаване на индивидуални административни актове

 Глава осма

Производство по издаване на общи административни актове

Глава девета

Производство по издаване на нормативни административни актове

 Глава десета

Оспорване на индивидуалните и общите административни актове по административен ред

 Глава единадесета

Възобновяване на производства по издаване на административни актове

Глава дванадесета

Предложения и сигнали

 Глава тринадесета

Оспорване на административните актове пред съд – общи положения

Глава четиринадесета

Оспорване на индивидуални административни актове пред първата инстанция

Глава петнадесета

Оспорване на общи административни актове

 Глава шестнадесета

Оспорване на подзаконови нормативни актове

 Глава седемнадесета

Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт

 Глава осемнадесета

Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията

 Глава деветнадесета

Производства за обезщетения

 Глава двадесета

Касационно производство

Глава двадесет и първа

Обжалване на определенията и разпорежданията

 Глава двадесет и втора

Отмяна на влезли в сила съдебни актове

I. Отмяна по искане на страна по делото

II. Отмяна по искане на трето лице

 Глава двадесет и трета

Изпълнение на административните актове и съдебните решения по административни дела

 Глава двадесет и четвърта

Административнонаказателни разпоредби

 

Раздел III

Административнонаказателен процес

Глава двадесет и пета

Предмет, метод, източници и правоотношения

 Глава двадесет и шеста

Основни принципи

Глава двадесет и седма

Участници, страни и представителство

 Глава двадесет и осма

Доказване, доказателства и доказателствени средства

Глава двадесет и девета

Производство по установяване на административните нарушения

 Глава тридесета

Производство по налагане на административните наказания

 Глава тридесет и първа

Оспорване на наказателните постановления и електронните фишове

 Глава тридесет и втора

Касационно оспорване на съдебните решения по оспорване на наказателните постановления и електронните фишове

 Глава тридесет и трета

Възобновяване на административнонаказателните производства

 Глава тридесет и четвърта

Производство за изпълнение на наказателните постановления и на решенията на съдилищата по административнонаказателни дела

  

Раздел IV

Съотношения между национален административен процес, Европейски административен процес и глобален административен процес

 

Глава тридесет и пета

Взаимодействие между националния и европейския административен процес

 Глава тридесет и шеста

Взаимодействие между националния и глобалния административен процес

 Библиография

Списък на цитираните европейски и български нормативни актове

Указател на цитираните дела на българските и европейските съдилища

Предметен указател