Българската адвокатура. Нормативни актове (1878–2000)

  • Съставител: Петко Добчев
  • Издателство: Сиби
  • Корица: твърда
  • Страници: 370
  • Година на издаване: 2004
  • ISBN: 954-730-213-2
  • Наличност: да
  • Корична цена: 34,00 лв.
  • Отстъпка: 3,40 лв.
  • Крайна цена: 30,60 лв.

Сборникът представя нормативната уредба на българската адвокатура през разглеждания период. Той е събрал във възходящ хронологичен ред всички нормативни актове, които уреждат нейния статут – закони и укази за адвокатурата, законите за тяхното изменение и допълнение.

Включени са и други нормативни актове – решения на Народното събрание, укази на Президиума на Народното събрание и на Държавния съвет, а също и някои разпоредби, които представят отделни страни от регламентацията на адвокатурата За постигане на нужната пълнота е представен Областният закон за адвокатите на Източна Румелия. Поместени са и стенографските протоколи от обсъжданията на Областния закон за адвокатите на Източна Румелия от 1882 г. и Закона за адвокатите от 1888 г. За улеснение на читателите и изследователите е включена селективна библиография на българската литература върху анализа и усъвършенстването на нормативната уредба на адвокатурата в България през разглеждания период, която създава основа за по-нататъшни проучвания в тази насока. Текстовете на нормативните актове са публикувани фототипно. Всеки от тях е съпроводен от кратка анотация, съдържаща основните сведения за публикацията му – проект, внасяне в Народното събрание, обсъждане, приемане и обнародване. Поместени са списък на използваните съкращения и именен указател. Предназначението на предлагания сборник е да създаде непосредствена възможност на читателя за досег с автентичните текстове на нормативните актове за адвокатурата, да усети атмосферата на епохата, в която те са сътворени, и най-вече тяхната жизненост, преодоляла изпитанията на бурната история на България.

1. Журнал Совета Императорского Российского комиссаря в Болгарии, 2 август 1878 г.

2. Временни правила за устройството на съдебната част в България: (Утвърдени на 24.VІІІ.1878 г. от Императорския руски комисар). [Извлечение]

3. Конституция на българското княжество, 1879. [Извлечение]

4. Устав за гражданското съдопроизводство на мировите съдии. (20.V.1880). [Извлечение]

5. Закон за заменение на чл. 98 от Временните правила за устройството на съдебната част в България. (3.ХІ.1880)

6. Закон за устройството на съдилища. (5.ІІ.1883). [Извлечение]

7. Закон за изменение и допълнение на някои статии от гражданското съдопроизводство и Временните съдебни правила. 12.ХІІ.1887). [Извлечение]

8. Органический устав на Източна Румелия. (14.ІV.1879). [Извлечение]

9. Областен закон за адвокатите (13.ХІ.1882) на Източна Румелия

10. Закон за адвокатите. (22.ХІ.1888)

11. Програма за изпитвание желающите да получат право на адвокати: Утвърдена от господина министра на правосъдието с Приказ под № 16 от 25 януарий 1989 г.

12. Постановление за внасяние по 100 лева от лицата, желающи да държат изпит за добивание право на адвокатство. (19.ІІ.1889)

13. Предложение за изменение чл. 5, ал. „г“ и чл. 6 от Закона за адвокатите. (16.ХІІ.1889)

14. Решение за тълкуване на чл. 7, ал. „г“ от Закона за адвокатите. (13.ХІІ.1891)

15. Закон за изменение, отменение и допълнение на чл. чл. 4, 5, 6, 42–46 и 48 от Закона за адвокатите. (10.ХІІ.1897)

16. Закон за изменение чл. 98 от Закона за устройството на съдилищата в България. (10.ХІІ.1897)

17. Закон за устройството на съдилищата. (30.ХІ.1898). [Извлечение]

18. Правилник на адвокатското тяло при Пловдивския окръжен съд. (1898)

19. Правилник на Софийския адвокатски съвет. (12.ІІ.1899)

20. Закон за изменение Закона за съдоустройството от 19 декемврий 1898 год. (23.VІ.1899). [Извлечение]

21. Закон за допълнение Закона за адвокатите от 1888 год. (26.VІІІ.1901)

22. Закон за изменение чл. чл. 24, 25, 30, 110, 209, 211 и 213 от Закона за съдоустройството от 13 декемврий 1899 год. (22.ХІІ.1903). [Извлечение]

23. Закон за изменение чл. чл. 209 и 211 от Закона за устройството на съдилищата (10.ІІІ.1907). [Извлечение]

24. Закон за изменение и допълнение на някои членове от Закона за устройството на съдилищата. (9.ІІ.1910). [Извлечение]

25. Закон за допълнение Закона за адвокатите. (1.VІІ.1914)

26. Закон за изменение чл. чл. 21, 22, 23, 24, 32, 33, 36, 37, 38, 39 и 115 от Закона за устройството на съдилищата. (19.ХІ.1914). [Извлечение]

27. Закон за допълнение на Закона за устройството на съдилищата. (19.ХІІ.1918). [Извлечение]

28. Закон за облегчение на жилищната нужда. (5.І.1920). [Извлечение]

29. Закон за подвижни мирови съдии. (9.VІІ.1920). [Извлечение]

30. Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатите от 1888 год. (24.ІV.1921)

31. Закон за допълнение на Военно-съдебния закон (отдел съдоустройство). (21.ХІІ.1921)

32. Закон за бюджета за 1922/1923 финансова година. (10.ІV.1922). [Извлечение]

33. Закон за селско-общински съдилища. (9.ІV.1922). [Извлечение]

34. Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското съдопроизводство. (3.VІ.1922). [Извлечение]

35. Закон за изменение някои членове от Закона за устройството на съдилищата. (27.VІ.1922). [Извлечение]

36. Закон за възстановяване защита пред съдилищата. (26.І.1924)

37. Закон за адвокатите (19.VІ.1925)

38. Закон за устройството на съдилищата. (9.ХІІ.1925). [Извлечение]

39. Наредба-закон за изменение на Закона за адвокатите. (15.І.1935)

40. Наредба-закон за допълнение Закона за адвокатите. (31.І.1936)

41. Закон за уреждане положението на адвокатите в Добруджа. (13.ХІ.1940)

42. Закон за съдилища за маловръстни. (4.ІІ.1943). [Извлечение]

43. Закон за изменение на Закона за адвокатите. (25.ІІІ.1943)

44. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата. (25.ІІІ.1943).[Извлечение]

45. Наредба-закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата. (20.ХІІ.1944). [Извлечение]

46. Наредба-закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатите. (12.І.1945)

47. Конституция на Народната република България. (4.ХІІ.1947). [Извлечение]

48. Закон за адвокатите. (16.Х.1947)

49. Решение за тълкуване на чл. 59 от Закона за адвокатите. (6.ХІ.1948) 50. Указ за изменение на Закона за устройството на народните съдилища и на Закона за адвокатите. (8.VІ.1950)

51. Указ за изменение и допълнение на Закона за адвокатите. (20.ІІ.1951)

52. Указ за изменение на Закона за устройството на народните съдилища и на Закона за адвокатите. (8.І.1952)

53. Указ за адвокатурата. (3.VІ.1952)

54. Правилник за приложение на Указа за адвокатурата. (12.VІІІ.1952)

55. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата и на Указа за адвокатурата. (2.ХІ.1955)

56. Указ за изменение и допълнение на Указа за адвокатурата. (28.VІ.1958)

57. Указ за изменение и допълнение на Указа за адвокатурата. (20.VІІІ.1970)

58. Конституция на Народна република България. (18.V.1971). [Извлечение]

59. Указ № 1842 за адвокатурата. (29.ХІ.1976)

60. Правилник за прилагане на Указа за адвокатурата. (27.ІХ.1977)

61. Указ № 1602 за изменение на закони и укази във връзка със стажа на юридическите кадри. (24.ХІ.1988)

62. Решение във връзка с лишаването на български граждани от адвокатски права по политически причини. (23.І.1991)

63. Конституция на Република България. (12.VІІ.1991). [Извлечение]

64. Закон за адвокатурата. (12.ІХ.1991)

65. Закон за нотариусите. (21.ХІ.1996). [Извлечение]

66. Закон за изменение на Закона за административните нарушения и наказания. (14.V.1998). [Извлечение]

67. Закон за допълнение на Закона за адвокатурата. (13.VІІІ.2000)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛИ ОТ ОБСЪЖДАНЕТО НА ПЪРВИТЕ ЗАКОНИ ЗА АДВОКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ

1. Областен закон за адвокатите на Източна Румелия (1882)

Дневници от Четвъртата редовна сесия на Областното събрание [на Източна Румелия], ХІІ заседание, 1.ХІ.1882, (с. 120): постъпване на законопроекта

Дневници от Четвъртата редовна сесия на Областното събрание [на Източна Румелия], ХХ заседание, 11.ХІ.1882, (с. 265–289): първо и второ четене

Дневници от Четвъртата редовна сесия на Областното събрание [на Източна Румелия], ХХІ заседание, 12.ХІ.1882, (с. 292–308): първо и второ четене, продължение

Дневници от Четвъртата редовна сесия на Областното събрание [на Източна Румелия], ХХІІ заседание, 13.ХІ.1882, (с. 315–319): трето четене и гласуване

2. Закон за адвокатите (1888)

Дневници (стенографически) на Петото Обикновено народно събрание, Втора редовна сесия, ХVІ заседание, 11.ХІ.1888, (с. 57): постъпване на законопроекта

Дневници (стенографически) на Петото Обикновено народно събрание, Втора редовна сесия, ХVІІ Заседание, 15.ХІ.1888, (с. 39–44): първо четене

Дневници (стенографически) на Петото Обикновено народно събрание, Втора редовна сесия, ХVІІІ заседание, 16.ХІ.1888, (с. 58–73): второ четене

Дневници (стенографически) на Петото Обикновено народно събрание,

Втора редовна сесия, ХІХ заседание, 17.ХІ.1888, (с. 76–96): второ четене, продължение

Дневници (стенографически) на Петото Обикновено народно събрание, Втора редовна сесия, ХХІІ заседание, 22.ХІ.1888, (с. 36–50): трето четене и гласуване

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АНАЛИЗ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АДВОКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ 1878–2000: СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЯ