Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2015

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 72
  • Година на издаване: 2015
  • ISSN: 1313-9339
  • Наличност: да
  • Корична цена: 10,00 лв.
  • Отстъпка: 1,00 лв.
  • Крайна цена: 9,00 лв.

Гръдна хирургия

Индивидуално адаптирана пластмасова шина за лечение на травматичните „гръдни капаци“ – Й. Топалов, Б. Банков, Д. Йорданов, Ан. Георгиева, Т. Стоилов

Херния на Моргани – оперативна корекция с торакоскопски достъп – Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Филипов, С. Сопотенски, А. Червеняков

Постинтубационни лезии на трахеята – съвременен алгоритъм на поведение – Е. Обретенов, Г. Aрабаджиев, С. Вълчева

Невриномите, представящи се като интраторакални тумори – клиника, диагностика и лечение – Е. Обретенов, З. Илинов, А. Стоянов, Г. Арабаджиев, С. Вълчева

Сърдечна хирургия

Връзка между обратното ремоделиране на лявото предсърдие и честотата на възникване на предсърдно мъждене след оперативна реваскуларизация и митрална реконструкция – П. Панайотов, М. Славов, Д. Панайотова, Я. Пейчев, В. Корновски, Г. Бъчваров, В. Петров

Приложение на ендоскопския метод при кардиохирургични пациенти – Я. Валянов, В. Коларов, Л. Бакаливанов, Л. Бояджиев

Хирургия на биещо сърце при пациенти с остър инфаркт на миокарда, усложнен с кардиогенен шок – В. Коларов, С. Шекерджийски, М. Иванов,
Л. Бакаливанов, Л. Бояджиев

Ефективност на продължителната бъбречно-заместителна терапия при болни с остра следоперативна бъбречна недостатъчност в кардиохирургията – Л. Бакаливанов, С. Стоичкова, С. Стоянова, В. Василева

Съдова хирургия

Случай на успешно отстранен катетър за хемодиализа от truncus brachiocephalicus и аортната дъга – В. Петров, Вл. Корновски, Пл. Панайотов, Св. Чиликова, Д. Панайотова

Случаи от практиката

VAC-терапия при емпием на плевралната кухина след пулмонектомия – първи случай в България – Р. Асенов, Д. Йорданов, Вл. Даскалов, Т. Бадаров, Г. Кесов, В. Йорданов

Канюлиране на дясната подключична артерия при пациент с остра дисекация на аортата – Т. Ангелов, М. Иванов, Г. Коленцов, Я. Валянов, В. Коларов, А. Нешева, Л. Бояджиев, С. Стоичкова

Видеоторакоскопска резекция на епибронхиален дивертикул на хранопровода – Е. Обретенов, А. Юлианов, А. Стоянов, Г. Арабаджиев