Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2017

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 84
  • Година на издаване: 2017
  • ISSN: 1313-9339
  • Наличност: Изчерпано количество
  • Корична цена: 10,00 лв.
  • Отстъпка: 1,00 лв.
  • Крайна цена: 9,00 лв.

Съдържание в PDF формат

Гръдна хирургия

Резултати от торакоскопска спланхницектомия при болни с тежък болеви синдром
в епигастриума – Р. Асенов, Д. Костов, Д. Драгнев, А. Филипов, И. Гиндева

Усъвършенстваният мениджмънт
на малигнения преврален излив като стандарт за дихателен комфорт – Д. Вълчев, З. Илинов, Е. Обретенов

Диагностика и хирургично лечение на езофагеални лейомиоми – С. Бизьoков, Ц. Минчев, Е. Манолов, В. Маринчев, А. Ангелов, В. Маринов, П. Дакова, Р. Гайдарски

Операция по Nuss при рецидивен pectus excavatum – С. Сопотенски, Хр. Шивачев, Я. Пъхнев, З. Антонова, Н. Картулев, Р. Андонова, Г. Гарванска

Роля на ендоскопските техники (VATS и ФГС – OVESCO clip) при перфоративен медиастинит – представяне на клиничен случай – А. Ангелов, Ц. Минчев, П. Карагьозов, И. Тишков, В. Иванов, П. Дакова

Тумори на щитовидната жлеза с медиастинална и трахеална еволюция – азширени резекции и палиативи – Ц. Минчев, Е. Манолов, В. Маринчев, А. Ангелов, С. Бизьоков, Г. Кирова, Л. Лозанов

Три случая на бронхоскопско лечение на бронхо-плеврални фистули след
видео-асистирана торакоскопска хирургия при парапневмоничен
белодробен абсцес в детската възраст – Хр. Шивачев, Я. Пъхнев, З. Антонова, Н. Картулев, В. Кисимова, Н. Гаврилова, В. Страхинова, Г. Гарванска

Резекции и реконструкции на гръдната стена – З. Илинов, Д. Вълчев,
Е. Обретенов

Множествени белодробни лазерни метастазектомии – настояще и бъдеще – Д. Йорданов, В. Йорданов, Т. Бадаров, А. Димитрова

Миниинвазивни хирургични методи за биопсия на малигнени формации
на плеврата и белия дроб – Г. Кесов, Д. Йорданов, В. Йорданов, А. Димитрова

Мускулно ламбо от m. rectus abdominis – рядка, но реална възможност за иквидиране на фистула на бронхиалния чукан и облитериране на базална плеврална кухина при лечение на комплексни инфекции след гръдно- хирургични операции – Г. Янков, А. Семков, Д. Петров

Хирургично лечение при локално операбилни пациенти с НДКБК и изолирани надбъбречни метастази – Г. Янков, А. Семков, Д. Петров

Отдалечена преживяемост след тимектомия при пациенти с малигнен тимом – Л. Охеда, Вл. Станоев, М. Плочев, А. Семков, Д. Петров

Ретроваскуларна медиастинална струма – оперативна тактика и трудности. Oписание на три клинични случая и преглед на литературата – П. Видолов, Т. Бетова, С. Богданов

Субксифоидна видеоперикардиоскопия при нетравматичен хидроперикард – П. Видолов, Т. Бетова, С. Богданов

Преминаване от отворена към торако-скопска белодробна лобектомия – икономически аспекти – Д. Врачански, Т. Атанасов, Р. Дряна, Ал. Червеняков

Хилоперикард – миниинвазивно хирургично лечение – Д. Врачански, Т. Атанасов, Ив. Серкерджиев, М. Младенов, Ал. Червеняков

Видео-асистирана пирамидектомия – инициален опит в сегментните резекции – Цв. Минчев, Вл. Маринчев, А. Ангелов, Сл. Бизьоков, Е. Иванова, Б. Каменова

Рядък случай на изолирана метастаза в перикарда след прогресия на карцином
на гърдата с промяна в хормон-рецепторния статус – Д. Цанков, М. Михов, Н. Цанков, Х. Ферадова, Ч. Бъчваров, К. Костадинов, М. Балабанова

Лобектомия или  изчаквателно консер-вативно поведение при огнестрелни нара-нявания на белия дроб – Ст. Сопотенски, А. Първов, И. Иванов, А. Червеняков

Сърдечна хирургия

Хибридна ре-операция с имплантация на покрит илиачен стент при комплициран коронарен пациент с ре-дисекация на аортата III тип по Дебейки и остър коронарен синдром – Б. Денчев, Г. Желев, Е. Домусчиева, П. Пенчев, Н. Игнатов, П. Петров, Т. Захариев

Oптимална миокардна протекция при операции на вродени сърдечни малформации: различни пътища към една цел – В. Бошнаков, И. Митев,
Г. Константинов, С. Лазаров

Дългосрочно проследяване на пациенти след аортокоронарна байпас хирургия
с използвани изцяло артериални графтове – З. Въжев, А. Иванов, К. Станев, Т. Гоновски, Хр. Стоев

Операция на Bentall – 12-годишен опит – З. Въжев, Х. Стоев, С. Дарбоклиев,
К. Костадинов, К. Станев, Х. Рахман, Т. Гоновски, А. Иванов, Г. Начев

Mедиастинален тумор, причиняващ синдром на горна празна вена при 57-годишен мъж – З. Въжев, Р. Богоев, Х. Стоев, Т. Гоновски, А. Иванов

Реконструкция на стернум посредством титаниева плака след тежък остеомиелит
при 59-годишна жена – З. Въжев, Х. Стоев, Т. Гоновски

30 години сърдечна трансплантация (HTx) в България – Д. Петков, Т. Христов,
А. Дойчев, Г. Начев

Влияние на отдалеченото исхемично прекондициониране върху бъбречната функция при пациенти след сърдечни операции – Г. Царянски, Ж. Христова-Димитрова, В. Манолова, Н. Бакалова, Н. Христова, Ф. Абединов, Б. Тенев,
Г. Начев

Хирургично лечение на белодробния тромбоемболизъм – А. Келчев, С. Казаков, И. Тодоров, Д. Николов

Сърдечно-съдови рискови фактори и клиничен случай – Т. Донова, М. Радкова Уроците, които усвоихме: 50 случая на видеоасистирана десностранна миниторакотомия като алтернативен достъп при хирургия на атриовентрику-ларните клапи – С. Казаков, А. Келчев, С. Марков, Д. Николов

Sorin Mitroflow – 4-годишен опит с резултати в Real Life Registry – Т. Якимов, П. Петров, Г. Миланов, А. Неутов

Лечение на предсърдно мъждене чрез криоаблация в комбинация със сърдечна операция – Ц. Гълъбов, С. Иванова, Г. Тинов, В. Киров, Ст. Георгиев, В. Петрова, А. Динчева, Т. Куртева, М. Владова, С. Георгиева

Мултидисциплинарен подход при пациенти, нуждаещи се от комбинирана несърдечна и сърдечна оперативна интервенция – Г. Бъчваров, П. Панайотов, В. Петров, А. Хинев, В. Корновски, Ч. Чиликова, Х. Черкезов, М. Гърковски

Хирургично ремоделиране на лява камера – М. Славов, П. Панайотов, Г. Бъчваров, В. Корновски, Д. Панайотова, Я. Пейчев

Първата 3D видео-асистирана пластика на митрална клапа в болница „Света Екатерина“. Клиничен случай – Й. Македонски, Д. Петков, А. Дойчев, д-р Стойчева, Г. Начев 

Миокардна реваскуларизация на биещо сърце при пациенти над 75-годишна възраст – опитът в клиниката по сърдечна хирургия към УМБАЛ
„Св. Марина“, Варна – В. Корновски, Пл. Панайотов, М. Гърковски, Цв. Градинаров, М. Славов, Г. Бъчваров, Я. Пейчев, С. Чиликова

Оценка на кръвотока през графтовете при коронарен байпас чрез интраоперативна флоуметрия – необходимата опция – В. Корновски, Пл. Панайотов, М. Славов, Цв. Градинаров, Г. Бъчваров, Б. Богданов, С. Мокан

Wrapping при пациенти с аортно клапно протезиране и лека до умерена дилатация на възходящата аорта – И. Тодоров, С. Казаков, А. Келчев, Д. Николов

Корекция на вродена сърдечна малформация (ASD-secundum тип) и реконструкция на митрален клапен порок – В. Горановска, В. Гегусков, Вл. Данов

Минимално инвазивно хирургично лечение на високостепенна митрална регургитация, високостепенна трикуспидална регургитация и корекция на перманентно предсърдно мъждене чрез криоаблация. Клиничен случай – Ц. Гълъбов, Г. Тинов, В. Киров, В. Петрова, С. Иванова

Директно канюлиране на възходящата аорта срещу класическо канюлиране на феморалната артерия при остра дисекация на аортата тип А – В. Гегусков, Г. Манчев, Вл. Данов, Г. Стоицев, В. Горановска, Б. Марков

Първите сто TAVR на пациенти – предизвикателства и проблеми – Д. Петков, Т. Христов, А. Дойчев, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, Г. Начев

Съдова хирургия

Използване на лекарствено излъчващи балони и стентове при лечението на стенотично-оклузивни илиачни лезии – Е. Домусчиева, Б. Денчев, Г. Желев, Т. Захариев

Актуални аспекти в лечението на повърхностната венозна тромбоза на долни крайници (литературен обзор) – Хр. Запрянов, Т. Кавръков

Дълбока и повърхностна венозна тромбоза при пациент с трихинелоза – Т. Кавръков, Х. Абрашев, Б. Чакърова

Антикоагулантна профилактика в следоперативния период при артериални реконструкции – Т. Кавръков, Л. Насто, Х. Запрянов, Т. Тенев, Х. Абрашев,
М. Адрианов, Д. Башев, К. Пеева

Хирургично лечение на хемангиом на главата. Клиничен случай – Е. Хаджиев, В. Говедарски, Р. Атанасов, Т. Захариев, Г. Начев

Хирургично лечение на рецидивирал късен ендолийк тип Ib след TEVAR – С. Стефанов, Д. Николов, В. Галачев, Ц. Гълъбов, З. Станков, И. Петров

Честота на засягане на дълбоката бедрена артерия при лезии на аорто-
илиачен сегмент – Л. Бешев, Б. Цанков, Г. Ахмедова

Възможности и варианти на реваскула-ризация след ендоваскуларна корекция
на протезна стеноза – Л. Бешев, Б. Цанков, Г. Ахмедова

Нашият опит в лечението на периферна артериална болест на горни крайници – Б. Стоянова, Н. Николов, Б. Дюлгеров, С. Станев, М. Печев, М. Станкев

Алтернативен съдов достъп за хемодиализа при изчерпани венозни съдове –
В. Петров, Ч. Бъчваров, К. Тодоров, Н. Ковачева, И. Марков

Двуетапно лечение на пациент с дисекaция II тип – В. Петров, Пл. Панайотов, Ч. Бъчваров, Д. Панайотова, Я. Пейчев

Куриозен случай на изолирана късосегментна високостепенна стеноза на абдоминалната аорта, третирана ендовазално с BMS – П. Славов, Я. Захариев, Б. Киров

Оценка на качеството на живот при пациенти с аорто-илиачна артериална оклузивна болест – М. Станева, Ц. Цветанов, Б. Минкова, П. Антова, И. Кавалджиев, В. Червенков

Синдром на лешникотрошачката – клиничен случай – В. Говедарски,
И. Петров, М. Ангелова, Т. Захариев, Г. Начев

Динамично магнитнорезонансно ангиографско изследване за диагностика и планиране на лечение при съдови малформации при деца – Г. Кирова, В. Червенков, Т. Ненкина, Д. Горчева, Т. Мъров,
А. Павлов