Върховният административен съд (1913–2006)

  • Автор: Петко Добчев
  • Издателство: Сиби
  • Корица: твърда
  • Страници: 512
  • Година на издаване: 2007
  • ISBN: 978-954-92031-1-0
  • Наличност: да
  • Корична цена: 80,00 лв.
  • Отстъпка: 8,00 лв.
  • Крайна цена: 72,00 лв.

Книгата разглежда административното правосъдие в България, което е уредено с приемането през 1912 г. на Закона за административното правосъдие. Този закон е ключов за прилагането на принципа на разделението на властите и избягването на случаите на преплитане на функциите на административната и съдебната власт.

Дотогава административното правосъдие у нас е било осъществявано от гражданските съдилища или административните органи. Съдилищата са издавали административни актове и са упражнявали административни функции, а административните органи и различни комисии, като Висшата съдебна комисия по благоустройството, контролните данъчни комисии, министърът на финансите и др. са се произнасяли със съдебно решение при оспорване на административни актове. Гражданските съдилища са разглеждали исковете на гражданите срещу държавата поради неправомерни действия на административните органи.

Акцентира се и върху Закона за гражданското съдопроизводство, приет през 1891 г., който урежда съдебното разрешаване на споровете между частните лица и държавата. Разгледани са редица специални закони, включващи правни норми за овластяване на гражданските съдилища да отменят административни актове, издадени от административни органи. Вниманието се спира и на някои административни органи, на които са били възлагани правораздавателни функции и така те са се конституирали в административни юрисдикции – необходимост, предизвикана най-вече от увеличаването на случаите на отмяна на незаконни административни актове.

Централно място в книгата заема Върховният административен съд, възстановен съгласно чл. 125 от Конституцията на Република България от 1991 г., който осъществява възложения му от нея върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. Приемането на Закона за съдебната власт на 23.VІ.1994 г. предизвика осъществяването на една изключително важна стъпка в административноправната реформа в България – създаване на специален закон за обособяване на Върховния административен съд като самостоятелна институция.

Прави се обзор на съвременното състояние на административното правораздаване в България и на административноправосъдната реформа, която приключи през 1997 г. с приемането на Закона за Върховния административен съд и последвалото организационно изграждане на съда.

Дарина Зиновиева – Рецензия за книгата „Върховният административен съд (1913—2006)“ от Петко Добчев, научен редактор Даниела Доковска (сп. Съвременно право, брой 3, 2007 г.)

Встъпление от председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев

РАЗДЕЛ ПЪРВИ. Нормативната уредба на административното правосъдие в България до приемането на Закона за административното правосъдие от 8.III.1912 година

Глава първа. Административното правосъдие при Временното руско управление в България

Глава втора. Административното правосъдие в Княжество България

Глава трета. Съборът на българските юристи от 1905 г. и въпросите на административното правосъдие

РАЗДЕЛ ВТОРИ. Административното правосъдие в Източна Румелия: 1879-1885 година

Глава първа. Нормативна уредба на административното правосъдие в Източна Румелия

Органическият устав на Източна Румелия от 14.IV.1879 година

Областният закон за съдопроизводството на окръжните и върховното административни съдилища от 9.XI.1881 година

Глава втора. Върховното съдилище за административни разпри на Източна Румелия

РАЗДЕЛ ТРЕТИ. Законът за административното правосъдие от 8.III.1912 година

Глава първа. Основни положения на Закона за административното правосъдие от 8.III.1912 година

Глава втора. Изменения и допълнения на Закона за административното правосъдие от 8.III.1912 година

1. Закон за допълнение на чл. 11 от Закона за административното правосъдие от 15.III.1915 година

2. Изменение на Закона за административното правосъдие с чл. 34 от Закона за 6/12 от кредитите по бюджетите за 1918 год. за второто полугодие на финансовата 1919/1920 г. от 25.X.1919 година

3. Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатите от 1888 год., приет на 24.IV.1921 година

4. Закон за изменение на чл. чл. 2, 6 и 7 от Закона за административното правосъдие от 26.IV.1921 година

5. Изменение на Закона за административното правосъдие с § 68 от Закона за изменение някои членове от Закона за устройството на съдилищата от 27.VII.1922 година

6. Закон за отменяване на Закона за административното правосъдие от 21.XII.1922 година

7. Закон за изменение на Закона за отменяване на Закона за административното правосъдие от 26 декември 1922 год., приет на 2.XI.1926 година

8. Закон за облекчение работата на Върховния касационен съд от 27.IX.1928 година

9. Закон за изменение някои членове от Закона за устройството на съдилищата от 27.XII.1928 година

10. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата от 18.V.1933 година

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. Наредба-закон за административното правосъдие от 6.XI.1934 година

Глава първа. Основни положения на Наредбата-закон за административното правосъдие от 6.XI.1934 година

Глава втора. Изменения и допълнения на Наредбата-закон за административното правосъдие от 6.XI.1934 година

1. Наредба-закон за изменение и допълнение на Наредбата-закон за административното правосъдие от 14.XII.1937 година

2. Закон за изменение и допълнение на Наредбата-закон за административното правосъдие от 26.VI.1942 година

3. Наредба-закон за изменение на Закона за административното правосъдие от 5.X.1944 година

4. Наредба-закон за ускоряване работата в съдилищата от 14.VII.1945 година

5. Закон за изменение и допълнение на законите за гражданското съдопроизводство, за наказателното съдопроизводство и за административното правосъдие от 18.XII.1947 година

6. Изменение на чл. 29, ал. 1 от Наредбата-закон за административното правосъдие със Закона за устройството на народните съдилища от 4.III.1948 година

Глава трета. Правилник за обнародване на решенията и определенията на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд от 31.III.1935 година

РАЗДЕЛ ПЕТИ. Нормативна уредба на административното правосъдие в България след закриването на Върховния административен съд: 1948-1996 година

Глава първа. Указ № 428 от 17.VIII.1951 г. за приемане, разглеждане и решаване на жалбите на трудещите се

Глава втора. Указ от 27.VIII.1960 г. за жалбите, сигналите и предложенията на гражданите

Глава трета. Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите от 25.VI.1980 година

Глава четвърта. Закон за административните нарушения и наказания от 20.XI.1969 година

Глава пета. Закон за административното производство от 24.VI.1970 година

Глава шеста. Закон за административното производство от 31.X.1979 година

Глава седма. Изменения и допълнения на Закона за административното производство от 31.X.1979 година

1. Указ № 279 за изменение на Закона за административното производство от 28.I.1983 година

2. Указ № 235 за изменение на закони и укази от 30.III.1988 година

3. Изменение на Закона за административното производство от 14.XI.1990 година 

4. Закон за изменение и допълнение на Закона за административното производство от 12.III.1991 година

5. Закон за изменение на Закона за административното производство от 3.VII.1991 година

6. Закон за изменение и допълнение на Закона за административното производство от 19.II.1992 година

7. Изменение на Закона за административното производство от 7.VII.1995 година

8. Закон за изменение и допълнение на Закона за административното производство от 26.VII.1995 година

9. Изменение и допълнение на Закона за административното производство с § 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за Върховния административен съд от 9.XII.1997 година

10. Изменение на чл. 34 от Закона за административното производство с § 34 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за митниците от 23.I.1998 година

11. Изменение на Закона за административното производство със Закона за изменение на Закона за митниците от 29.VII.1998 година

12. Изменение на Закона за административното производство с § 6 от преходните и заключителни разпоредби към Валутния закон от 8.IX.1999 година

13. Изменение на Закона за административното производство с § 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица от 20.X.1999 година

14. Изменение на Закона за административното производство с § 17 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за защита на класифицираната информация от 24.IV.2002 година

15. Допълнение на Закона за административното производство с § 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност от 4.VI.2003 година

РАЗДЕЛ ШЕСТИ. Възстановяване на Върховния административен съд

Глава първа. Закон за Върховния административен съд от 9.XII.1997 година

Глава втора. Изменения и допълнения на Закона за Върховния административен съд от 9.XII.1997 година

Изменение на Закона за Върховния административен съд с § 78 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 5.XI.1998 година

Изменение на Закона за Върховния административен съд с § 4 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица от 20.X.1999 година

Изменение на Закона за Върховния административен съд с § 13 от Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс от 10.IX.2003 година

Глава трета. Правилник за организацията и дейността на администрацията на Върховния административен съд от 27.V.2005 година

РАЗДЕЛ СЕДМИ. История на Върховния административен съд

Глава първа. Учредяване на Върховния административен съд на 4.XI.1913 година

Глава втора. Развитие и кадрови състав на Върховния административен съд: 1913-1947 година

Глава трета. Откриване на съдебната палата на Върховния административен съд на 17.XI.1943 година

Глава четвърта. Административното правосъдие в България след закриването на Върховния административен съд

Глава пета. Възстановяване на Върховния административен съд на 1.XII.1996 година

Глава шеста. Развитие и кадрови състав на Върховния административен съд през периода 1996-2006 година

Заключение

Приложения:

1. Върховната административна магистратура

2. Юриспруденция на Върховния административен съд

3. Юбилеен сборник „30 години българско административно правосъдие“

4. Първото българско списание по административно право и юриспруденция: „Административен преглед“

5. Бележити български юристи в областта на административното право и правосъдие

6. Административно правосъдие: библиография на българската литература