Групиране на наказанията при множество престъпления

  • Автор: Иван Петков
  • Издателство: Сиела
  • Корица: мека
  • Страници: 564
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-954-28-3246-1
  • Наличност: да
  • Цена: 23,50 лв.

Много държа да се изяснят най-напред някои основни принципи и понятия, които ще служат за основа и ще доведат до по-бързото изясняване и правилно решаване на отделните случаи. Стремял съм се да придам на темата повече практически характер, а не толкова теоретичен, за да може да бъде пряко полезна на правоприлагащите органи в ежедневната им работа.
На част от спорните въпроси съм дал свои виждания, които не задължават другите, но винаги задълбочено съм осмислял нещата, придавайки им съвременно практично звучене в духа на закона и справедливостта. Направил съм опит да обхвана въпросите, които се обхващат от разглежданата тема. По някои от поставените хипотези е взето от мен отношение, което ангажира останалите дотолкова, доколкото да се обърне внимание за ново задълбочено обсъждане и трайно решаване на поставените въпроси. Настоящата тема не може да се идентифицира с темата „Множество престъпления“. Последната има повече теоретичен характер и обхваща и друга материя. Групирането е само част от нея.

В някои раздели на изложението са направени констатации за липса на прецизност в наказателните закони и най-вече в Наказателния кодекс при употреба на някои понятия, което ще бъде от полза и за обучаваните, и за останалите, които ползват материала, за да могат да анализират и изяснят дори и сами какво действително се съдържа в използваното понятие, а при възможност – да съдействат за отстраняване на недостатъците.

Използвал съм мои материали публикувани в различни издания, предимно в списание „Теза“ на Асоциацията на прокурорите в България, но се радвам, че поставените в тях въпроси, идеи и предложения поради актуалността им могат да намерят място и в сегашното изложение. Удовлетворението идва от това, че трайно те са издържали истинността си с течение на времето и сега отново могат да бъдат използвани, за да дадат тежест на настоящото изложение.

За някои от констатираните проблеми, налагащи законодателни промени, правя конкретни предложения, които считам за най-съществените. Много други виждания съм отразил в изложението и ако те наистина заслужават внимание, моля, колегите да ги анализират и обмислят допълнително най-задълбочено и да ги превърнат в правила, щом това се окаже възможно и необходимо.

Иван Петков

ЧАСТ ПЪРВА

ГРУПИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Глава първа. Общи положения и изведените въз основа на тях основни правни принципи за групиране на наказания

Отделно изтърпяване на наказанията

Поглъщане на наказания

Отделно изтърпяване на наказания и присъединяването на наказания по чл. 27 НК

Поглъщане, присъединяване и отделно изтърпяване на наказания

Повторност и опасен рецидив

Защо се прилага принципът на съвкупност от престъпления?

Продължителност на наказанието лишаване от свобода – чл. 39 НК

Глава втора. Съдебната практика

Петгодишният срок по чл. 30, ал. 1 НК

Глава трета. Изясняване на ползвани правни понятия

Глава четвърта. Използване на схеми при действия по групиране на наказания

Глава пета. Кумулиране на наказания – общи положения

Съвкупност от престъпления – кумулиране на наказания

Разграничаване на идеалната от реалната съвкупност

Реална съвкупност – Схема № 1

Наказанията конфискация на налично имущество, глоба, лишаване от права и обществено порицание в условията на съвкупност от престъпления

Увеличаване на определеното общо наказание при съвкупност от престъпления – чл. 24 НК

Предпоставки за прилагане на чл. 24 НК

Критерии за прилагане на чл. 24 НК

Чл. 24 НК и опасния рецидив

Задължение за обсъждане прилагането на чл. 24 НК

Други особености по прилагането на чл. 24 НК

Изтърпяно наказание лишаване от свобода по НК

Изтърпяно наказание и чл. 25, ал. 2 и 3 НК

Изтърпяно наказание, кумулирано с други наказания

Глава шеста. Ред за изпълнение на наказанията лишаване от свобода и особеностите при чл. 70 НК

Начин на подреждане на отделните групи за изпълнение и компетентният орган да го направи

Предсрочното освобождаване и последиците от него

Изпитателният срок при УПО и неговият начален момент

По прилагането на чл. 59 НК

Приспадане на задържане от прокурора по чл. 59, ал. 1 НК

Промените в чл. 59, ал. 3 НК (преди чл. 59, ал. 2 НК)

Приспадане до размера на наложеното (определено) наказание

Глава седма. Някои допълнителни бележки пряко свързани с групиране на наказанията

Изпълнителската давност при множество престъпления

Неоснователно задържане и групирането на наказания

Особен случай по чл. 63, ал. 4 НПК на незачитане на срока на задържано лице в друга държава

Определяне начина на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода по условни присъди, извършени при съвкупност от престъпления – чл. 25, ал. 4 НК

Изтърпяното наказание и неговото кумулиране

Помилване при съвкупност и рецидив от престъпления

Глава осма. Рецидив от престъпления – Схема № 2. Въведение и анализ. Възможност за прилагане на чл. 27 НК

Предпоставки за прилагане на чл. 27 НК

Частично присъединяване по чл. 27, ал. 1 НК

Чл. 27 НК при кумулативно наложени наказания

Към кой момент се извършва присъединяването по чл. 27, ал. 1 и 2 НК?

Чл. 27 НК и усложнените форми на множество престъпления

Чл. 27 НК и някои хипотези

Съвкупност или рецидив от престъпления – Схема № 3

Глава девета. По прилагането на чл. 66 и чл. 68 НК

Постановяване за изтърпяване на отложено наказание – чл. 68, ал. 1 НК

Изтърпяване на наказания при групиране, извършени в условия на съвкупност, както и при рецидив от престъпления – чл. 25, ал. 4 НК и чл. 39, ал. 2 НПК

Чл. 66 НК при множество престъпления, постановени с една или повече присъди.

Общи положения

Настоящата практика при кумулиране на условни наказания

Чл. 66, 68 и 25, ал. 4 НК при усложнените форми на множество престъпления. Схема № 4

Чл. 66 при предходни общи наказания

Взаимовръзката между чл. 66 и чл. 68 НК – няколко правни извода

Чл. 68 НК и продължаваното, респективно продълженото престъпление. Схема № 5

Глава десета. Указанията на Постановление № 4/1965 г. на Пленума на ВС и на някои решения, свързани с него. Схеми № 4 и № 4а и № 5

Обобщени изводи, произтичащи от принципа на най-благоприятното за осъдения съчетание – т. 9

на Постановление № 4/1965 г. на Пленума на ВС

Усложнена (опростена) форма на множество престъпления и крайният размер на наказанието – Схема № 6

Усложнени форми на множество престъпления с участие и на наказанието пробация

Усложнени форми при наличие на предходно кумулиране на наказания по една или повече присъди. Схема № 7

Групиране на наказания при усложнена форма на множество престъпления с няколко изведени

въз основа на тях варианти. Схема № 8 и Схема № 8а

Кое е по-силното основание – чл. 68 НК или принципът на най-благоприятното за осъдения съчетание
Множеството престъпления, усложнените форми, групирането на наказания и чл. 23, 25, 66 и 68 НК

Изведени основни правни изводи при групиране на наказания с множество престъпления

Още за чл. 66 и 68 НК при усложнени форми на множество престъпления – обобщение и хипотези

Други особености при прилагане на принципа на най-благоприятното за осъдения съчетание

Компетентният съд по прилагането на чл. 25 НК и чл. 25, ал. 4 НК при условни наказания –

ТР № 14/1987 г. на ВС

Глава единадесета. Пълно и цялостно групиране на наказанията

Схема № 9 и пълното и цялостно групиране на наказанията

Приложното поле при пълното и цялостно групиране на наказанията

Обсъжданите въпроси по прилагането

на чл. 23–25 НК и ТР № 3/2009 г. на ОСНК на ВКС

Рецидив от престъпления при изтърпяно по тях наказание с други наказани престъпления.

Някои бележки по прилагането на ТР № 3/2009 г. на ОСНК на ВКС

Пълното и цялостно групиране на наказанията и чл. 24 НК при прилагането на принципа на

най-благоприятното съчетание Схема № 10

Глава дванадесета. Множеството престъпления и чл. 26 НК в редакцията му от 1997 година (ДВ, бр. 62/1997 г.)

Промените в чл. 26 НК в редакцията му от 1997 г. и възприетата съдебна практика по прилагането им

Групиране на наказанията и параграф 90 от ПР ЗИДНК от 01.10.2002 г.

Параграф 90 и Решение № 1/2005 г. на Конституционния съд на Р. България

Прилагането на параграф 90 до м. май 2006 година

Параграф 90 и Тълкувателно решение № 1/2006 г. на ОСНК на ВКС

Групиране на наказанията по Схема № 11, съобразявайки се с ТР № 1/2006 г. на ВКС

Допълнителен анализ на ТР № 1/2006 г. на ОСНК на ВКС

Актуалната практика на ВКС по прилагането на ТР № 1/2006 г на ОСНК на ВКС

Глава тринадесета. Основни изводи за практическа работа при групиране на наказанията

Глава четиринадесета. Обща характеристика

Същностни особености на пробацията

Основни правила и някои проблеми

Общо наказание при пробация и лишаване от свобода

Глава петнадесета. Наказанието пробация, неговата актуалност и разграничаването му от мярката

за пробационен надзор

Компетентен орган и процедура при нарушена мярка за пробационен надзор

Конкретни хипотези относно прилагането и разграничаването на наказанието пробация от

мярката за пробационен надзор по чл. 67, ал. 3 НК

Глава шестнадесета. Замяната на наказанието пробация с лишаване от свобода – ТР № 6/2014 г.

на ОСНК на ВКС

Особености относно забраната за ретроактивно действие на определението по чл. 452, ал. 1 НПК – Схема № 13

Относно срока на заместващото наказание лишаване от свобода при прилагането на чл. 43а, т. 2 НК

Някои усложнения при групиране на наказания пробация, свързани с организацията на работата на съд и прокуратура. Схема № 14

Чл. 24 НК и неговата приложимост при замяна на две общи наказания в случаите на групиране на наказания между тях ТР № 6/2014 г. на ОСНК на ВКСи чл. 68, ал. 1 НК

Няколко обобщаващи правни изводи, свързани със замяната на наказанието пробация

Някои процедурни въпроси при замяната по чл. 43а НК

Глава седемнадесета. Някои хипотези, които създават затруднения, пряко свързани с реабилитацията, изпълнителската давност и с правилата при множеството престъпления Реабилитация и кумулиране

Реабилитация и рецидив от престъпления

Реабилитацията по чл. 86, ал. 1, т. 2 и чл. 88а, ал. 1 НК и наказанието пробация

Пробацията и изпълнителската давност – ТР № 3/2017 г.

Глава осемнадесета. Тълкувателно решение № 3/2017 г. на ОСНК на ВКС и някои съображения, свързани с неговото прилагане

Кога изтича изпълнението на наказанието пробация?

Наказанието пробация и чл. 59 НК. Приспадане на задържане и домашен арест от наказанието пробация

Други хипотези по материално – правни и процедурни въпроси по чл. 43а НК и чл. 451–452 НПК, предизвикващи затруднения

Глава деветнадесета. Промени, отнасящи се до наказанието лишаване от свобода

Глава двадесета. Промени, отнасящи се за наказанието пробация