Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

  • Автор: Николай Стоянов
  • Издателство: Сиела
  • Корица: мека
  • Страници: 312
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-954-28-3296-6
  • Наличност: да
  • Цена: 18,00 лв.

Книгата не обхваща всички нарушения на трудовата дисциплина поради една основна и обективна причина – същите не са разглеждани в съдебната практика на Върховния касационен съд в анализирания период. Не съм си позволил да давам собствени трактовки на липсващите хипотези, тъй като така бих излязъл извън поставените цели.
Книгата е подходяща за широк кръг публика:
Съдиите имат възможност да се запознаят с отговорите на въпросите на ВКС, което ще улесни правоприлагането;

Работодателите и техните специалисти ще намерят отговори на въпроси, които извън съдебната практика не са били обобщавани и достъпът до тях е бил труден поради огромния обем на проблематиката;

Адвокатите ще бъдат улеснени в изготвяне на исковите молби или защитата, тъй като ще имат достъп до актуалната съдебна практика в нейната цялост, без да се налага да извършват собствен анализ на същата, чийто обем предполага отделяне на огромен ресурс от време;

Работниците или служителите ще се докоснат до знание, което ще им даде предимство и успокоение в споровете с работодателите;

Върховните касационни съдии ще бъдат свидетели на това как актовете им реализират правните си последици.


Николай Стоянов е експерт и лектор по трудово право от 2004 г. Дългогодишен служител на Инспекцията по труда и главен юрисконсулт. Води лекции за надграждащо обучение на инспектори по труда и специалисти по трудово право. 

ЧАСТ I
ВИДОВЕ НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА
Глава I.
НЕЯВЯВАНЕ НА РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ НА ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ РАБОТНИ ДНИ
1. Общи бележки по фактическия състав
2. Конкретни хипотези
Глава II. 
ЯВЯВАНЕ НА РАБОТА СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ КАТО ТЕЖКО НАРУШЕНИЕ
Глава III. 
ЗЛОУПОТРЕБА С ДОВЕРИЕТО И УРОНВАНЕ НА ДОБРОТО ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, КАКТО И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНИ ЗА НЕГО СВЕДЕНИЯ
1. Злоупотреба с доверието на работодателя
2. Уронване на доброто име на предприятието и разпространяване на поверителни за предприятието сведения
3. Конкретни хипотези
Глава IV. 
СИСТЕМНИ НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА
Глава V. 
РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ УВОЛНЕНИЕТО ПОРАДИ ЛИПСА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И ДИСЦИПЛИНАРНОТО УВОЛНЕНИЕ
Глава VI.
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНО НАРУШЕНИЕ
1. За съотношението между наказателната и дисциплинарната отговорност
2. Отношение на дисциплинарното уволнение към несанкционирано престъпление
3. Не е преждевременно наложено дисциплинарното уволнение за нарушение, свързано с възложената работа, което е и престъпление, ако е наложено преди влизане
на присъдата в сила
4. Спиране на съдебното обжалване на дисциплинарно уволнение при наличие на прeстъпни обстоятелства
5. Задържане под стража
ЧАСТ II.
ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО
Глава I.
ОБЯСНЕНИЯ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ
1. Откриване на дисциплинарно производство
2. Изслушване на работника или служителя преди налагане на наказание
3. Обяснения за част от нарушенията
4. Предоставяне на разумен срок за обяснения
5. Пред кое лице следва да бъдат дадени обясненията
6. Когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина
7. Правна сила на признанието за извършено нарушение
Глава II.
ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЕТО И СРОКОВЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ
1. Момент на откриване на нарушението и срокoве за налагане на дисциплинарно наказание
2. Изчисляване на сроковете
Глава III.
ТЕЖЕСТ НА НАРУШЕНИЕТО
1. Същност
2. Конкретни хипотези
Глава IV.
ЗАПОВЕД ЗА УВОЛНЕНИЕ
1. Съдържание на заповедта
2. Дата и час на извършеното нарушение. Бездействие и продължавано нарушение
3. Определяне на правната квалификация 
4. Препращане със заповедта към друг документ
Глава V.
КОЙ СЛЕДВА ДА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕДТА ЗА ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ
1. Упълномощаване
2. Заместване
3. Юридически лица с нестопанска цел
4. Особени хипотези
Глава VI.
ВРЪЧВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА ЗА ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ. КОНКУРЕНЦИЯ НА ПРЕКРАТИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ
1. Надлежно връчване по пощата
2. Получаване на заповедта
3. Връчване на заповед за налагане на дисциплинарно наказание чрез изпращане на електронно съобщение
4. Конкуренция на прекратителните основания
Глава VII.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАКРИЛА СРЕЩУ ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ
1. Закрила на трудоустроен работник или служител и на такъв, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването
2. Закрила на работник или служител,който е започнал ползването на разрешения му отпуск
3. Синдикална защита
ЧАСТ III
СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДИСЦИПЛИНАРНОТО УВОЛНЕНИЕ
Глава I.
СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДИСЦИПЛИНАРНОТО
УВОЛНЕНИЕ
1. Какво следва да докаже работодателят
2. Доказване по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
Глава II.
КАЗУСИ
1. Проблеми при възстановяване на уволнен работник или служител
2. Прекратяване при неизплащане на обезщетение
3. Повече от един трудов договор с един и същ работодател
4. Дисциплинарно уволнение при липса на писмен трудов договор
5. Дисциплинарно уволнение на възстановен служител 
6. Трудов договор и договор за управление по Търговския закон
7. Две кратки постановки, които могат да ви бъдат полезни