Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти

  • Автор: Захари Торманов
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 200
  • Година на издаване: 2012
  • ISBN: 978-954-730-759-9
  • Наличност: да
  • Корична цена: 21,00 лв.
  • Отстъпка: 2,10 лв.
  • Крайна цена: 18,90 лв.

В тази книга са поместени примерни образци на договорите, които се сключват от участниците в строително-инвестиционния процес в неговата цялост и логическа последователност.

Строителството е обхванато изцяло, започвайки от договорите, с които се придобива собствеността или право на строеж върху парцел, преминавайки през договорите за проектиране, за строителен надзор, за строителство и завършвайки с предварителните и окончателни договори, чрез които се реализира на пазара построеното. Разгледани са и някои договори, които имат връзка с реализацията или ползването на недвижимите имоти, като например договорите за посредничество при сделки с недвижими имоти и договорът за управление на недвижим имот.

Това издание се отличава със своята практическа насоченост, достъпен и разбираем език и стил, удобство при ползване.

Захари Торманов е доктор по право, главен асистент в Юридическия факултет на УНСС, адвокат.

Глава I. ДОГОВОРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

1. Страни по договора

2. Обект на договора

3. Форма на договора. Нотариален акт

3.1. Същност на нотариалния акт

3.2. Процедура за извършване на нотариалния акт

3.3. Документи, необходими за изършването на нотариалния акт

3.4. Вписване на нотариалния акт

4. Договор за покупко-продажба на поземлен имот

5. Учредяване на право на строеж (суперфиция) върху недвижим имот срещу построяване и предаване на самостоятелни обекти в новата сграда (обезщетение)

5.1. Същност и особености на правото на строеж

5.2. Учредяване на право на строеж (суперфиция) върху недвижим имот срещу построяване и предаване на самостоятелни обекти в новата сграда (обезщетение)

Обр. I-1. Предварителен договор за покупко-продажба на урегулиран поземлен имот

Oбр. I-2. Договор за покупка на урегулиран поземлен имот

Oбр. I-3. Предварителен договор за учредяване на право на строеж и за строителство

Обр. I-4. Нотариален акт за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот срещу задължение за строителство

Обр. I-5. Изрично пълномощно за закупуване на урегулиран поземлен имот

Глава II. ДОГОВОР ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

1. Правна уредба

2. Страни по договора

3. Форма и регистрация на договора

4. Предмет на договора

5. Задължения на възложителя

5.1. Предоставяне на изходни данни и документи и задание за проектиране

5.2. Приемане на проектните работи

5.3. Заплащане на уговореното възнаграждение

6. Задължения на проектанта

Обр. II-1. Договор за инвестиционно проектиране

Обр. II-2. Договор за еднофазно инвестиционно проектиране

Обр. II-3. Договор за авторски проектантски надзор

Глава III. ДОГОВОРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ОТ КОНСУЛТАНТ

1. Предмет на договора

2. Страни по договора

3. Форма на договора

4. Задължения на консултанта

4.1. Задължения на консултанта при оценяване на съответствието на инвестиционния проект

4.2. Задължения на консултанта при осъществяване на строителен надзор

5. Задължения на възложителя

6. Договаряне за извършването на други дейности от консултант

Обр. III-1. Договор за комплексна консултантска услуга в строителството

Обр. III-2. Договор за възлагане на оценка на съответствието на инвестиционен проект

Обр. III-3. Договор за извършване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт

Глава IV. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

1. Същност

2. Лице, упражняващо инвеститорски контрол

3. Предмет на договора

Обр. IV-1. Договор за осъществяване на инвеститорски контрол

Обр. IV-2. Договор за осъществяване на инвеститорски контрол по част „Електрическа“

Глава V. ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

1. Същност и правна уредба

2. Страни по договора

3. Форма на договора за строителство

4. Права и задължения на страните

Обр. V-1. Договор за строителство

Обр. V-2. Договор за строителство до фаза груб строеж

Обр. V-3. Договор за монтаж на електроинсталации

Обр. V-4 Договор за извършване на строително-ремонтни работи

Обр. V-5. Договор за извършване на малки по обем и стойност работи

Глава VI. РЕАЛИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1. Продажби през периода от придобиването от строителния предприемач на правото на собственост върху поземления имот, съответно на правото на строеж върху него до изграждането на сградата в груб строеж

2. Продажби след завършване на сградата в груб строеж

3. Продажби след въвеждане на сградата в експлоатация

Обр. VI-1. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и за строителството му

Обр. VI-2. Договор за покупко-продажба на недвижим имот

Обр. VI-3. Изрично пълномощно за продажба на недвижим имот

Обр. VI-4 Нотариален акт за замяна на недвижими имоти

Глава VII. ДРУГИ ДОГОВОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1. Договори за посредничество при сделки с недвижими имоти

2. Договори за управление на недвижим имот

Oбр. VII-1. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот

Обр. VII-2. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот

Обр. VII-3. Договор за управление на недвижим имот