Достъп до обществена информация

  • Автор: Емилия Панайотова
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 208
  • Година на издаване: 2003
  • ISBN: 954-730-166-7
  • Наличност: да
  • Корична цена: 8,00 лв.
  • Отстъпка: 0,80 лв.
  • Крайна цена: 7,20 лв.

За първи път в България така актуалната тема за достъпа до обществената информация е предмет на цялостно правно изследване. В книгата са разгледани и анализирани основните въпроси, които се поставят във връзка с достъпа до обществена информация. Разгледани са както българската нормативна уредба и практиката на българските съдилища, така и международноправната уредба и решенията на Европейския съд по жалби за достъпа до обществена информация (ДОИ). Книгата е полезна с това, че подробно формулира видовете обществена информация, субектите, които трябва да я представят в средства за масова информация, физически и юридически лица, публичноправни субекти. Обстойно са изложени всички условия, при които се ограничава ДОИ в държавна тайна, служебна тайна, националната сигурност и обществен ред, търговската тайна и нелоялната конкуренция, накърняването на правата и доброто име на другиго и др. Авторката разглежда и производството за предоставяне на ДОИ; защитата на правото на ДОИ, както и съдебния контрол и отговорностите (административнонаказателна, гражданска, дисциплинарна, наказателна) при нарушаване на правото на достъп до обществена информация.

Глава първа
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

§ I. Международноправна уредба на правото на достъп до обществена информация

1. Актове, оказали влияние върху съдържанието на действащата в България правна уредба на достъпа до обществена информация

1.1. Предварителни бележки

1.2. Всеобщата декларация за правата на човека

1.3. Препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа

2. Международноправна уредба на правото на достъп до обществена информация, представляваща част от вътрешното право

2.1. Предварителни бележки

2.2. Международният пакт за гражданските и политическите права

2.3. Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

2.4. Хартата за основните права в ЕС

3. Правото на ЕО – критерий за развитие на уредбата за достъп до обществена информация

§ II. Конституционноправна уредба

1. Предварителни бележки

2. Отграничения

2.1. Законово уредени хипотези на достъп до информация по чл. 41, ал. 1 на Конституцията

2.1.1. Достъп до информация за околната среда

2.1.2. Достъп до информация на потребителите

2.2. Законово уредени хипотези на достъп до информация по чл. 41, ал. 2 на Конституцията

2.2.1. Предоставяне на административни услуги

2.2.2. Достъп до информация на работниците и служителите

2.2.3. Личен достъп на лице до неговите персонални данни

Глава втора
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

§ I. Понятието обществена информация

1. Терминологични уточнения

2. Признаци на понятието обществена информация

3. Съотношението обществена – лична информация

§ II. Субекти, задължени да предоставят достъп до обществена информация

1. Субекти по чл. 3, ал. 1 и чл. 15 от ЗДОИ

2. Субекти по чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ

§ III. Видове обществена информация, която задължените субекти трябва да предоставят

1. Информация, която дължат субектите по чл. 3, ал. 1

1.1. Официална информация

1.2. Служебна информация

2. Форми на достъп до информацията, предоставяна от субектите по чл. 3, ал. 1 на ЗДОИ

2.1. Задължение за „пасивен“ достъп

2.2. Задължение за „активен“ достъп

2.2.1. Задължение за „активен“ достъп във формата на съобщаване

2.2.2. Задължение за „активен“ достъп във формата на публикуване

2.2.3. Задължение за активен достъп до обществена информация в процеса на вземане на решения от органите по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ

3. Информация, която дължат субектите по чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ

3.1. Информация, която дължат публичноправните субекти, които не са държавни органи или органи на местно самоуправление

3.2. Информация, която дължат физическите и юридическите лица, извършващи дейност със средства от консолидирания държавен бюджет

3.3. Информация, която дължат средствата за масово осведомяване

Глава трета
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

§ I. Условия, на които трябва да отговаря ограничаването на правото на достъп до обществена информация

§ II. Интереси, които подлежат на закрила чрез ограниченията на правото на достъп до обществена информация

1. Национална сигурност и обществен ред

2. Накърняване на правата и доброто име на другиго

3. Народното здраве и моралът

§ III. Ограничения на правото на достъп до обществена информация

1. Държавна тайна

2. Служебна тайна

3. Достъп до обществена информация, засягащ интересите на трето лице

4. Търговска тайна и нелоялна конкуренция

Глава четвърта
ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

§ I. Активно легитимирани субекти

§ II. Пасивно легитимирани субекти

§ III. Произнасяне по заявлението за достъп до обществена информация

Глава пета
ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

§ I. Международноправна защита на правото на достъп до обществена информация

1. Защита в рамките на ООН

2. Европейска система за защита

§ II. Вътрешноправна защита на правото на достъп до обществена информация

1. Конституционен контрол

2. Административен контрол

3. Съдебен контрол

3.1. Съдебен контрол в хипотезата на бездействие на задължените по ЗДОИ субекти по заявления за достъп до информация

3.2. Съдебен контрол в хипотезата на уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация (чл. 33 от ЗДОИ).

3.3. Съдебен контрол в хипотезите на откази за достъп до обществена информация в условия на свободно усмотрение

4. Отговорност за нарушаване правото на достъп до обществена информация

4.1. Административнонаказателна отговорност

4.2. Гражданска отговорност

4.3. Дисциплинарна отговорност

4.4. Наказателна отговорност