Закон за горите

2 04 С08

2. издание
към 20 август 2012 г.
+ актуализационно приложение към 24 април 2013 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 296
  • Година на издаване: 2012
  • ISBN: 978-954-730-785-8
  • Наличност: да
  • Корична цена: 7,90 лв.
  • Отстъпка: 6,90 лв.
  • Крайна цена: 1,00 лв.

Представена е нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми, ограниченията при разпореждане с имоти в горски територии, промяната на предназначението на имотите, ползването на дървесина и недървесни горски продукти, на специалния правен режим на горите в защитени територии и при включването им в Националната екологична мрежа.

Поместени са Законът за горите и Законът за защитените територии, както и извлечения от Закона за опазване на околната среда и от Закона за биологичното разнообразие в частта им, уреждаща условията и реда за извършване на екологична оценка и на оценка на въздействието върху околната среда, за обявяването и промените в защитените зони и за извършването на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Включен е и Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между правни норми, включени в сборника, и към актове по прилагането им.

1. Закон за горите

2. Закон за защитените територии

3. Закон за опазване на околната среда (извлечение)

4. Закон за биологичното разнообразие (извлечение)

5. Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Информационно приложение
I. Извлечение от Конституцията на Република България [чл. 15, 17-19, 21-22]
II. Извлечение от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз [преходни мерки]
III. Извлечение от Закона за вероизповеданията [реституционни норми]