Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част I

Сключване и действие на договорите (чл. 1–25)

  • Съставител: Константин Кунчев
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 200
  • Година на издаване: 2015
  • ISBN: 978-954-730-931-9
  • Наличност: да
  • Корична цена: 14,00 лв.
  • Отстъпка: 2,10 лв.
  • Крайна цена: 11,90 лв.

Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография – Константин Кунчев

В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952–2015 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.

В първата от тематично обособените части подробно се обръща внимание на сключването и действието на договорите (чл. 1–25 ЗЗД).

Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.

Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Член 8, ал. 1. Определение на договора

Член 8, ал. 2. Същност на злоупотребата с право

Злоупотреба с право при трудовите правоотношения

Член 9. Свободата на договаряне

Договор за издръжка и гледане

Член 10, ал. 1. Присъждане на левовата равностойност на сума, уговорена в чужда валута

Член 10, ал. 2. Ограничен ли е размерът на договорната лихва

Член 10, ал. 3. Забраната за анатоцизъм в гражданското право

Член 12. Преддоговорна отговорност

Относно характера и обема на преддоговорната отговорност

Член 13 и член 14. Правила за сключване на граждански, търговски и потребителски договори

Член 16. Общи условия

Член 17. Особености на привидните и прикритите сделки

Член 18. Форма на договорите относно недвижими имоти

Член 19. Предварителен договор

Условия за действителност на предварителния договор

Условия за уважаване на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД

Обявяване на предварителен договор за окончателен само за част от уговорената между страните престация

Приложение на разпоредбите на чл. 81, ал. 1 и чл. 87, ал. 1 и ал. 4

ЗЗД в особеното производство по чл. 362, ал. 2 във вр. с ал. 1 ГПК

Допустимост на възражението за прихващане в производство за обявяване на окончателен договор

Начален момент на погасителната давност за правото по чл. 19, ал. 3 ЗЗД

Предаване на владението по силата на предварителен договор

Член 20. Тълкуване на договорните клаузи в съответствие с изявената воля

ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Член 20а. Правна сила на договора и неговото изменение

Член 21, ал. 1. Действие на договора спрямо лицата

Член 21, ал. 2. Отговорност на трето лице, попречило да бъде изпълнен договорът

Член 22. Договор в полза на трето лице

Член 23. Обещаване действието на трето лице

Член 24. Вещно действие на договора

Член 25. Действие на условието в договора