Ново!

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V

Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98)

  • Съставител: Константин Кунчев
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 504
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-619-226-075-0
  • Наличност: да
  • Корична цена: 25,00 лв.
  • Отстъпка: 3,75 лв.
  • Крайна цена: 21,25 лв.

В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952-2017 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.

В петата от тематично обособените части подробно се обръща внимание на действията на задълженията – изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63–98 ЗЗД).

Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.

Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

Към част от предговора

 

ДЕЙСТВИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 63. Добросъвестност при изпълнението

Член 64. Задължение за средно качество при родовите вещи

Член 65. Даване вместо изпълнение

Член 66. Изпълнение на части

Член 68. Местоизпълнение

Член 69. Изискуемост на задължението

Член 70. Срок на изпълнение

Член 71. Предсрочна изискуемост

Предсрочна изиску­емост при банков кре­дит

Изискуемо ли е взе­ма­не­то, чиято пред­сроч­на изиску­емост не е би­ла обя­ве­на на длъж­ни­ка пре­ди по­да­ва­не на за­явле­нието за из­да­ва­не на за­по­вед за изпъл­не­ние от банка­та

Предсрочна изиску­емост при кре­дит, пре­доста­вен от не­банко­ва ин­сти­ту­ция

Начини на връч­ва­не на уве­дом­ле­ние за пред­сроч­на изиску­емост

Какъв е обе­мът на дъл­жи­мо­то при настъ­пи­ла пред­сроч­на изиску­емост

Необходимо ли е съ­об­ща­ва­не на пред­сроч­на­та изиску­емост на со­ли­дар­ния съд­лъж­ник и по­ръ­чи­те­ля

Член 72. Пресмятане на срокове

Член 73. Изпълнение от трето лице

Член 74. Суброгация

Член 75. Изпълнение на кредитора или на овластено от него лице

Плащане по банко­ва смет­ка

Член 76. Изпълнение при мно­жест­во за­дъл­же­ния

Член 77. Разписка при изпъл­не­ние

Член 78. Разноски по изпъл­не­нието

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 79. Съотношение меж­ду ре­ал­но­то изпъл­не­ние, обез­ще­те­нието за за­ба­ва и ком­пен­са­тор­но­то
обез­ще­те­ние

Процесуални въпро­си

Член 80. Заместими задължения

Член 81. Обективна невъзможност за изпълнение

Непреодолима си­ла

Непреодолима си­ла в прак­ти­ка­та на Съда на Европейския съ­юз

Стопанска не­по­но­си­мост

Член 82. Обезщетение при неизпълнен договор

Претърпени вре­ди

Пропуснати пол­зи

Вреди при не­изпъл­не­ние на за­дъл­же­нието за прехвър­ля­не на соб­ст­ве­ност­та

Пропуснати пол­зи при за­ба­ва на из­вър­шен строеж на сгра­да или ре­монт

Пропуснати пол­зи при тър­гов­ска дейност

Предвидими и непред­ви­ди­ми вре­ди

Неимуществени вре­ди при не­изпъл­не­ние на до­го­вор

Член 83. Намаляване и отпадане на обезщетението

Общи пред­постав­ки и при­лож­но по­ле

Подлежи ли на на­ма­ля­ва­не не­устойка­та, уго­во­ре­на в тър­гов­ска или граж­дан­ска сдел­ка, на ос­но­ва­ние чл. 83 ЗЗД

Член 84. Падеж на задължението

Член 85. Забава на длъжника

Член 86. Законна лихва за забава на парично задължение

Дължи ли се лихва за за­ба­ва на не­па­рич­но за­дъл­же­ние

Давността при за­кон­на­та лихва

Начин на пре­дя­вя­ва­не на за­кон­на­та лихва

Присъждане на за­кон­на­та лихва вър­ху пре­тен­ди­ра­но
обез­ще­те­ние, до­ка­то де­ло­то е ви­ся­що

Капитализиране и ана­то­ци­зъм

Член 87. Право на разваляне

Предпоставки за раз­ва­ля­не на двустран­ни до­го­во­ри

Начин на упраж­ня­ва­не на пра­во­то на из­вън­съ­деб­но раз­ва­ля­не

Разваляне на до­го­вор за из­ра­бот­ка

Разваляне на пред­ва­ри­те­лен до­го­вор

Разваляне на до­го­вор за по­ръч­ка

Разваляне на до­го­вор за наем и ли­зинг

Разваляне на до­го­вор за арен­да

Разваляне по съ­де­бен ред

Допустим ли е иск за раз­ва­ля­не на до­го­вор за про­даж­ба, в слу­чай че ку­пу­ва­чът е съ­деб­но отстра­нен

Значителност на не­изпъл­не­нието

Погасяване по дав­ност на пра­во­то на раз­ва­ля­не

Член 88. Последици от развалянето

Защитно дейст­вие на впис­ва­не­то на иско­ва­та мол­ба

Член 89. Разваляне по право

Член 90. Възражение за неизпълнен договор

Член 91. Право на задържане

Член 92. Неустойка

Същност на не­устойка­та, функ­ции и ви­до­ве

Акцесорност на не­устойка­та

Уговорката за не­устой­ка в пред­ва­ри­тел­ния до­го­вор прекра­тя­ва ли се със сключ­ва­не­то
на окон­ча­тел­ния до­го­вор

Дължи ли се лихва за за­ба­ва, при по­ло­же­ние че е уго­во­ре­на не­устой­ка

Дължи ли се лихва за за­ба­ва вър­ху за­дъл­же­ние за не­устой­ка за за­ба­ва

Допустимо ли е ку­му­ли­ра­не­то на не­устой­ка за за­ба­ва и лихва за за­ба­ва за не­изпъл­не­ние на едно и съ­що глав­но за­дъл­же­ние

Нищожност на не­устойка­та

Нищожност на не­устойка­та по­ра­ди про­ти­во­ре­чие с добри­те нра­ви

Размерът на не­устойка­та при потре­би­тел­ски до­го­во­ри

Неустойка, из­ли­за­ща из­вън при­съ­щи­те си функ­ции

Следи ли съ­дът слу­жеб­но за ни­щож­ност на не­устойка­та

Намаляване на не­устойка­та по­ра­ди пре­ко­мер­ност

Критерии за опре­де­ля­не на не­устойка­та ка­то пре­ко­мер­на и те­жест на до­каз­ва­не

Може ли съ­дът да на­ма­ля­ва не­устойка­та слу­жеб­но

Може ли да се упраж­ни пра­во­то по чл. 92, ал. 2 ЗЗД с иск

Съотношение на чл. 92, ал. 2 ЗЗД с чл. 309 ТЗ

Възможно ли е на­ма­ля­ва­не на не­устойка­та, след ка­то е би­ла изпла­те­на или при одобре­на спо­год­ба

Допустимо ли е на­ма­ля­ва­не на за­ко­но­ва не­устой­ка

При уго­во­ре­на не­устой­ка за пъл­но не­изпъл­не­ние, дъл­жи ли се та­ка­ва, ко­га­то е на­ли­це частич­но, не­ка­чест­ве­но или за­ба­ве­но изпъл­не­ние

Дължи ли се не­устой­ка за за­ба­ва по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, ко­га­то до­го­во­рът е раз­ва­лен по­ра­ди ви­нов­но не­изпъл­не­ние на длъж­ни­ка

Допустим ли е иск за не­устой­ка, която се пре­тен­ди­ра за пе­риод след пре­дя­вя­ва­не на иска до пла­ща­не на съ­от­вет­но­то за­дъл­же­ние

Давностен срок при взе­ма­нията за не­устой­ка

Член 93. Задатък

Съпоставка на за­да­тъ­ка и от­мет­ни­на­та

Допустимо ли е на­ред със за­дъл­же­ние за връ­ща­не на за­да­тък в двоен раз­мер ку­му­ла­тив­но
да се дъл­жи и не­устой­ка

Може ли да се уго­во­ри раз­мер на за­да­тъ­ка над по­со­че­ния в за­ко­на двоен раз­мер

Подлежи ли за­да­тъ­кът на на­ма­ля­ва­не по­ра­ди пре­ко­мер­ност

Кога пла­те­ният аванс има зна­че­ние на за­да­тък

С как­ва дав­ност се по­га­ся­ва взе­ма­не­то за за­да­тък

Член 94. Забрана за ограничаване на отговорността

ЗАБАВА НА КРЕДИТОРА

Член 95. Забава на кредитора

Член 96. Последици от забавата на кредитора

Член 97. Възможност на длъжника за освобождаване от задължението за предаване на пари или вещ

Член 98. Възможност на длъжника да се откаже от договора, ако задължението е за действие