Избрани стандарти на антидискриминационното право

  • Автор: Маргарита Илиева
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 160
  • Година на издаване: 2009
  • ISBN: 978-954-730-583-0
  • Наличност: да
  • Корична цена: 10,00 лв.
  • Отстъпка: 1,00 лв.
  • Крайна цена: 9,00 лв.

Тази селекция европейски, международни и сравнителноправни стандарти на антидискриминационното право е помагало за юристи практици – адвокати, съдии, които имат потребност от наднационални източници, за да тълкуват Закона за защита от дискриминация и да обосновават доводите или решенията си по дела по него. Книгата представя богата съдебна практика и норми на европейското и международното право, като текстовете са превод на авторката. Включени са произнасяния на двете европейски съдебни инстанции – Съда на Европейските общности в Люксембург и Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и на национални съдилища от водещи в антидискриминационното право юрисдикции на Европейския съюз и на квазисъдебни органи на ООН. Основният акцент е върху правото и практиката на Европейския съюз, тъй като Законът за защита от дискриминация е приет, за да транспонира именно тях и те са определящи за правилното му тълкуване и прилагане.

Подбраните източници осветляват някои от основните институти на антидискриминационното право: прехвърлянето на тежестта на доказване, каузалната връзка между защитен признак и сравнително ощетяване при пряка дискриминация, обективното оправдание за несъразмерно засягане при непряка дискриминация, изключението за съществено и определящо професионално изискване, разумното пригаждане за хора с увреждания, подбуждането към дискриминация, сексуалния тормоз, позитивните мерки и мн. др.

Подборът на стандартите отразява ключови проблеми и предизвикателства на юриспруденцията по Закона за защита от дискриминация, анализирани в останалите издания от поредицата „Антидискриминационно право в България: стандарти и практика“. Първата книга от поредицата – „Практика на Върховния административен съд и Административен съд София-град по Закона за защита от дискриминация“ вече е на пазара. 

Стандартите на антидискриминационното право са отправна точка за анализ и оценка на българската правораздавателна практика по Закона за защита от дискриминация.

Част 1. Избрани стандарти на европейското и международното право, относими към общите положения на Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр)

1. Цел на закона – чл. 1 и 2 ЗЗДискр

1.1. Норми

1.2. Практика

2. Персонален обхват на защитата от дискриминация – чл. 3 ЗЗДискр

3. Забрана за „всяка“ дискриминация – чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр

3.1. Норми

3.2. Практика

3.2.1. Недействителност на отказа от правото на недискриминация

4. Причинна връзка между защитения признак и третирането – „на основата на“ защитените признаци по чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр – § 1, т. 8 ДР ЗЗДискр. Стандарт „смесени причини“

5. Дискриминация по предположение (перцепция)

6. Дискриминация по връзка (асоциация)

7. Пряка дискриминация – чл. 4, ал. 2 ЗЗДискр

7.1. Норми

7.2. Практика

7.2.1. Сравнител и сравнима ситуация

7.2.2. Недопустимост на оправдаването

7.2.3. Ирелевантност на умисъла. Тест „да не беше“. Несъзнавани предразсъдъци

8. Непряка дискриминация – чл. 4, ал. 3 ЗЗДискр

8.1. Норми

8.2. Практика

8.2.1. Привидно неутрална разпоредба, критерий или практика

8.2.2. Установяване на несъразмерно засягане

8.2.3. Оправдаване на несъразмерно засягане

8.3. Разлика между пряка и непряка дискриминация

9. Други форми на дискриминация – чл. 5 ЗЗДискр

9.1. Тормоз – чл. 5 ЗЗДискр във вр. с § 1, т. 1 ДР ЗЗДискр

9.1.1. Норми

9.1.2. Практика

9.2. Сексуален тормоз – чл. 5 ЗЗДискр във вр. с § 1, т. 2 ДР ЗЗДискр

9.2.1. Норми

9.2.2. Практика

9.3. Преследване – чл. 5 ЗЗДискр във вр. с § 1, т. 3 ДР ЗЗДискр

9.3.1. Норми

9.3.2. Практика

9.4. Подбуждане към дискриминация – чл. 5 ЗЗДискр във вр. с § 1, т. 4 ДР ЗЗДискр. Враждебна реч

9.4.1. Норми

9.4.2. Практика

9.5. Расова сегрегация – чл. 5 ЗЗДискр във вр. с § 1, т. 5 ДР ЗЗДискр

9.5.1. Норми

9.5.2. Практика

10. Кръг на задължените лица – чл. 6 ЗЗДискр

11. Изключения от забраната за дискриминация – чл. 7 ЗЗДискр, ал. 1, т. 1, 4–6, 8, 11–12 и 18

11.1. Съществено и определящо професионално изискване – чл. 7, ал. 1, т. 2–3 и ал. 2 ЗЗДискр

11.2. Норми

11.3. Практика

12. Специални мерки/позитивно действие – чл. 7, ал. 1, т. 9–10, 13–14 и 17 ЗЗДискр

12.1. Норми

12.2. Практика

13. Прехвърляне на тежестта на доказване – чл. 9 ЗЗДискр

13.1. Норми

13.2. Практика

13.2.1. Понятие за прехвърляне на тежестта на доказване

13.2.2. Цел на прехвърляне на тежестта на доказване

13.2.3. Условия за прехвърляне на тежестта на доказване

13.2.4. Последици от прехвърляне на тежестта на доказване

Част 2. Избрани стандарти на европейското и международното право, относими към защитата при упражняване правото на труд по Закона за защита от дискриминация

14. Дискриминационни обяви за работа – чл. 12, ал. 1 ЗЗДискр

15. Принцип на равно заплащане – чл. 14 ЗЗДискр

15.1. Норми

15.2. Практика

16. Разумно пригаждане за хора с увреждания – чл. 16 ЗЗДискр

16.1. Норми

16.2. Практика

Част 3. Избрани стандарти на европейското и международното право, относими към антидискриминационните органи и производства по Закона за защита от дискриминация

17. Статут на Комисията за защита от дискриминация – чл. 40 ЗЗДискр

18. Правомощия на КЗД – чл. 47 ЗЗДискр

19. Освобождаването от такси и разноски – чл. 75, ал. 2 ЗЗДискр

19.1. Норми

19.2. Практика

20. Принудителните административни мерки – чл. 76 ЗЗДискр

20.1. Норми

20.2. Практика

21. Санкции за дискриминация – чл. 78 ЗЗДискр

21.1. Норми

21.2. Практика