Извънсъдебни способи за решаване на административни спорове

  • Автор: Матей Марев
  • Издателство: Сиела
  • Корица: мека
  • Страници: 192
  • Година на издаване: 2016
  • ISBN: 978-954-28-2062-8
  • Наличност: да
  • Цена: 12,00 лв.

Монографията разглежда правната уредба на извънсъдебните способи за разрешаване на административни спорове в България. В изложението е изяснена същността на административния спор, дефинирано е понятието „способ за разрешаване на административни спорове“ и са изведени критерии за класификация на видовете способи. По отношение оспорването по административен ред се отбелязват недостатъците на уредбата, като се препоръчва усъвършенстване производството пред горестоящия орган и приемане на обща уредба на административните юрисдикции, която да регламентира правилата за учредяването им и основните принципи на тяхната дейност.Споразумението по АПК и медиацията са представени като способи за решаване и предотвратяване на административни спорове. Направен е сравнителен анализ на споразумението по АПК и споразумението по Закона за медиацията и са изведени общите черти и различията между двата института.Арбитражът е разгледан с оглед приложимостта му най-вече по отношение на действията на администрацията в производството по административното договаряне.