История на българската държава и право (680–1878)

второ допълнено издание

  • Автор: Гълъбина Петрова
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 376
  • Година на издаване: 2009
  • ISBN: 978-954-730-612-7
  • Наличност: да
  • Корична цена: 19,00 лв.
  • Отстъпка: 1,90 лв.
  • Крайна цена: 17,10 лв.

Историята на българската държава и право през Средновековието има за предмет зараждането и историческото развитие на отделните отрасли на правото – семейно, наследствено, договорно, етапите в развитието на наказателната репресия, видовете престъпления и наказания, съдебния процес. В книгата са разгледани държавното, административното и финансовото устройство на Първата и Втората българска държава, както и зараждането и развитието на феодалните отношения, които правото и държавните институции са във взаимна връзка и обусловеност.

Новото в това допълнено и преработено издание на учебника е последната част пета – „Българските земи под османска власт“.

Учебникът е предназначен за студентите по право, но представлява интерес и за по-широка читателска аудитория.

Глава първа. ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО КАТО НАУЧНА
ДИСЦИПЛИНА

§ 1.    Предмет

§ 2.    Държавна и етническа територия

§ 3.    Сродни обществени науки

§ 4.    Периодизация

§ 5.    Учебници и учебни пособия

Глава втора. ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО

§ 1.    Законодателни актове, законодателни и нормативни сборници      

§ 2.    Дарствени грамоти

§ 3.    Международни грамоти и договори

§ 4.    Други извори за историята на българската държава и право          

ЧАСТ ПЪРВА
СЪЩНОСТ, ИНСТИТУЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА

Глава трета. ОБРАЗУВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

§ 1.    Траки, славяни и прабългари – обществено-икономическо развитие

§ 2.    Образуване на българската държава

§ 3.    Държавно устройство – владетел, столица, граници

§ 4.    Значение и роля на държавата

Глава четвърта. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

§ 1.    Основни моменти в развитието на държавата

§ 2.    Понятие за държавата

§ 3.    Владетел

§ 4.    Народни събори

§ 5.    Съвет на великите боляри

§ 6.    Столично и провинциално болярство

Глава пета. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ВТОРАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

§ 1.    Основни моменти в развитието на държавата

§ 2.    Владетел

§ 3.    Съвет на великите боляри

§ 4.    Провинциално управление

§ 5.    Войска

Глава шеста. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА

§ 1.    Додържавен период

§ 2.    Същност на феодалната формация

§ 3.    Развитие на феодализма. Феодална собственост

§ 4.    Зависимо население

ЧАСТ ВТОРА
ИСТОРИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО

Глава седма. Правоспособност и дееспособност

§ 1.    Правоспособност

§ 2.    Дееспособност

§ 3.    Правоспособност и дееспособност на чужденците

Глава осма. БРАК И СЕМЕЙНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ 124

§ 1.    Езически брак

§ 2.    Християнски брак

§ 3.    Годеж и брак според Еклогата и Закона за съдене на людете

§ 4.    Отношения между съпрузи и между родители и деца

§ 5.    Развод

§ 6.    Настойничество

Глава девета. НАСЛЕДЯВАНЕ

§ 1.    Наследяване по завещание

§ 2.    Наследяване по закон

§ 3.    Права и задължения на наследника

Глава десета. ДОГОВОРИ

§ 1.    Условия за развитие на стокообмена

§ 2.    Видове договори

ЧАСТ ТРЕТА
ИСТОРИЯ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО

Глава единадесета. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1.    Развитие на наказателната репресия

а. Частно отмъщение

б. Откуп

в. Публичноправно наказание

§ 2.    Престъпление. Субект на престъплението

§ 3.    Вина

Глава дванадесета. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО – ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ       

§ 1.    Престъпления против държавата и вярата

§ 2.    Престъпления против телесния интегритет, честта и свободата на личността

§ 3.    Престъпления против нравствеността

§ 4.    Престъпления против собствеността

Глава тринадесета. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО –  ВИДОВЕ НАКАЗАНИЯ

§ 1.    Светски наказания

§ 2.    Духовни наказания

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

Глава четиринадесета. ИСТОРИЯ НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС

§ 1.    Изграждане и развитие на съдебния процес

§ 2.    Съдопроизводство

§ 3.    Съдебни доказателства

§ 4.    Изпълнение на съдебните решения и присъди

ЧАСТ ПЕТА
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ

Глава петнадесета. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОСМАНСКАТА ДЪРЖАВА

§ 1.    Централно управление

§ 2.    Военна организация

§ 3.    Провинциално управление

§ 4.    Режим на религиозно-народностна дискриминация и асимилация

§ 5.    Период на реформите (Tанзимат)

Глава шестнадесета. ОСМАНСКА ПРАВНА СИСТЕМА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

§ 1.    Основни източници на мюсюлманското право

§ 2.    Шех-юл-ислям. Улеми

§ 3.    Медресета

§ 4.    Светско законодателство

а.  Административно законодателство

б. Търговско законодателство

в. Наказателно законодателство

г.  Правосъдие. Промени в съдопроизводството в епохата на реформите

Глава седемнадесета. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (ХV–ХIХ ВЕК)

§ 1.    Земи мюлк

§ 2.    Мирийски земи

§ 3.    Вакъфски земи

§ 4.    Земи за общо ползване

§ 5.    Пустеещи или мъртви земи

Глава осемнадесета. ФОРМИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

А. БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

§ 1.    Организация и управление на общините

§ 2.    Структура на общините

§ 3.    Общинско самоуправление

§ 4.    Общините по време на Възраждането

Б. БЪЛГАРСКИТЕ ЕСНАФСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

§ 1.    Ръководни органи

§ 2.    Структура на еснафските организации

§ 3.    Правораздавателна дейност

В. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ

§ 1.    Султанският ферман

§ 2.    Екзархийският устав

Глава деветнадесета. БОРБИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

§ 1.    Ранни въстания

§ 2.    Хайдушко движение

§ 3.    Четническо движение

§ 4.    Вътрешната революционна организация

Глава двадесета. БЪЛГАРСКО ОБИЧАЙНО ПРАВО

А. ОБИЧАЙНО СЕМЕЙНО ПРАВО

§ 1.    Годеж и брак

§ 2.    Семейството – малко и голямо. Осиновяване и побратимяване

§ 3.    Отношения между съпрузи и между родители и деца

§ 4.    Развод. Настойничество

Б. ОБИЧАЙНО НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

§ 1.    Наследяване по завещание

§ 2.    Наследяване по обичайноправните разпоредби

В. ОБИЧАЙНО ДОГОВОРНО ПРАВО

§ 1.    Видове договори

а. Продажба

б. Наем на вещи

в. Заем

г. Влог

д. Залог

е. Наем на работа. Заемане на работа. Сдружение за обща работа

§ 2.    Форма на обичайните договори

§ 3.    Съдържание на обичайните договори

Г. ОБИЧАЙНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

§ 1. Престъпления

а. Кражба

б. Повреда на имот

в. Телесна повреда

г. Обида и клевета

§ 2.    Неморални деяния

§ 3.    Наказания

Д. ОБИЧАЙНО СЪДОУСТРОЙСТВО И СЪДОПРОИЗВОДСТВО

§ 1.    Правораздавателни органи

§ 2.    Доказателствени средства