Казуси по наказателно право. Особена част

трето преработено и допълнено със съдебна практика издание

  • Автори: Лазар Груев и Ралица Илкова
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 552
  • Година на издаване: 2013
  • ISBN: 978-954-730-840-4
  • Наличност: да
  • Корична цена: 23,00 лв.
  • Отстъпка: 2,30 лв.
  • Крайна цена: 20,70 лв.

Третото издание на „Казуси по наказателно право – особена част“ следва вече наложилата се и успешна формула на второто издание. И тук са предложени казуси за практическо приложение на наученото по дисциплината „Наказателно право. Особена част“, а въпросите към тях – основни и допълнителни, са формулирани така, че да съдействат за максимално ефективно и пълноценно усвояване на знанията по материята и за преговор на наученото по дисциплината „Наказателно право. Обща част“. Голяма част от казусите са осъвременени с оглед развитието на обществената реалност и наказателното ни законодателство в последните пет години.

Решаването на предложените казуси съдейства за разбиране на институтите на наказателното право в тяхната цялост и взаимовръзка и за придобиване на способности за прилагане в практиката едновременно на нормите от общата и особената част на НК. Затова изданието е полезно не само на студентите по право, но и на юристите, на които предстои явяване на изпит за постъпване на работа в органите на съдебната власт или в адвокатурата, който се провежда под формата на решаване на казус.

Основната новост в третото издание, освен актуализацията на казусите, е допълването на съдебната практика с всички решения на Конституционния съд и на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, имащи отношение към съответната материя, и с решения на ВКС. Сега практиката обхваща периода 1955–2012 г. Така се подчертава справочният характер на сборника като помагало за бъдещи и практикуващи юристи в материята на отделните видове престъпления. Подбраните и систематизирани актове на върховната съдебна инстанция дават ключ за решаването на съответните „юридически задачи“ и по този начин се постига баланс между теоретични и практически знания и умения по наказателно право. Целта на изданието е да спомага за развиване на аналитично юридическо мислене, на способност за мотивирано и съобразено с действащото законодателство, доктрината и съдебната практика обосноваване на правни тези.

Глава първа. Престъпления против личността

§ 1. Престъпления против живота и здравето на личността

Съдебна практика

§ 2. Престъпления против свободата на личността. Трафик на хора

Съдебна практика

§ 3. Престъпления против доброто име, честта и достойнството на личността

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика

§ 4. Престъпления против неприкосновеността на личността и против половия морал

Съдебна практика

Глава втора. Престъпления против правата на гражданите

Съдебна практика

Глава трета. Престъпления против брака, семейството и младежта

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика

Глава четвърта. Престъпления против собствеността

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика

Глава пета. Престъпления против стопанството. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика

Глава шеста. Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика

Глава седма. Документни престъпления

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика

Глава осма. Престъпления против реда и общественото спокойствие

Съдебна практика

Глава девета. Общоопасни престъпления

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика