Как да печелим от сделки с недвижими имоти

второ преработено и допълнено издание

  • Автор: Бисерка Маринова
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 320
  • Година на издаване: 2007
  • ISBN: 978-954-730-447-5
  • Наличност: да
  • Корична цена: 14,90 лв.
  • Отстъпка: 1,49 лв.
  • Крайна цена: 13,41 лв.

Новото издание излиза на пазара, за да даде отговор на въпроса как новите реалности се отразиха на пазара на недвижими имоти в България. Най-важният двигател на тези промени – влизането на България в ЕС, влияе на поведението на инвеститори и продавачи. Но не по-малко важни са и съществените изменения в нормативната база, имаща значение за сделките с имоти. В книгата са отразени новите правни положения в основните нормативни актове, даващи юридическата рамка на пазара с недвижимо имущество: Конституцията, Закона за собствеността; Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи; специалните закони, уреждащи собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд; Закона за облагане доходите на физическите лица; Закона за корпоративното подоходно облагане; Закона за данък върху добавената стойност; Закона за местните данъци и такси; Закона за устройството и застрояването на Столичната община; изискванията, свързани с НАТУРА 2000.

Голяма част от новите материали, включени в изданието, са породени от актуални практически въпроси. Без да дава готови рецепти, книгата насочва вниманието на читателя към важните параметри на пазара, от чието проследяване зависи това, което в крайна сметка интересува участниците в него – накъде ще вървят цените и ще има ли обръщане на посоката, кой е моментът за успешна покупка или продажба на имот.

І. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Предговор към второто преработено и допълнено издание

2. Предговор

3. Общ анализ и прогнози за пазара на недвижими имоти след приемането на България в ЕС (ново)

4. Промени в нормативната уредба, засягащи сделките с недвижими имоти (ново)

ІІ. ОБЩИ ВЪПРОСИ ЗА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1. За пазара и инвестирането в недвижима собственост

1.1. Кои са особеностите на недвижимите имоти като обект на търговия?

1.2.Какво характеризира пазара на недвижими имоти?

1.3. От какво се влияят цените на недвижимите имоти?

1.4. Как се прави маркетинг на цените на имоти?

1.5. За плюсовете на инвестирането в недвижима собственост

1.5. Има ли все пак минуси инвестицията в имот?

1.6. Как да вземете решение за покупка на имот?

1.7. Изгодно ли е да купите имот и как да финансирате сделката?

1.8. Дружествата със специална инвестиционна цел – алтернатива на пряка инвестиция в недвижима собственост

2. Важно за продавачите на имоти

2.1. Необходимо ли е да продавам?

2.2. Какво очаквам от продажбата?

2.3. Как да вземете решение за продажба на имот?

2.4. Подготовка на имота за продажба

3. Трябва ли ни брокер?

3.1. Защо се появи професията „брокер“ в България?

3.2. Брокерът – осъзната необходимост или излишен разход.

3.3. Как да изберем своя брокер?

3.4. Какво да изисквате от брокера си?

3.5. Как да мотивирате брокера да даде най-доброто от себе си?

ІІІ. ЗА ОПАСЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1. Рисковете при сделки с имоти

1.1. Най-често срещаните случаи на имотни измами (ново)

1.2. Какви рискове съществуват за купувача?

1.3. Правата на трети лица могат да попречат на купувача (ново)

1.4. Допълнителни документи, създаващи гаранции за купувача

1.5. Какво е това „вещни тежести“ и как се правят проверки за тях?

1.6. Ипотеката – най-често срещана тежест върху имот

1.7. При покупка на имот внимавайте за сервитути (ново)

1.8. Какви са рисковете при покупка на дарен имот? (ново)

1.9. За необходимостта от правен анализ на собствеността извън проучването на тежести върху имота (ново)

1.10. Има ли рискове за продавача?

1.11. Как да намалим рисковете при сделките с имоти?

2. Ролята на нотариуса за сигурността на сделките с имоти (ново)

2.1. Какво проверява нотариусът?

2.2. Носи ли някаква отговорност нотариусът и в кои случаи?

3. За отговорността на страните при сделки с имоти

3.1. Преддоговорна отговорност на страните (ново)

3.2. Стоп-депозитът: гаранция или риск? (ново)

3.3. Права и отговорности на страните при неизпълнение на сключен предварителен договор

3.4. Какви са последиците при покупка от несобственик? (ново)

3.5. За наказателната отговорност при сделките с имоти

3.6. Нотариалната покана – важен елемент при определяне отговорността на страните

ІV. ЗА СТРАНИТЕ ПО СДЕЛКИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО ИМ

1. Как се представляват страните по сделките?

1.1. Определено от закона представителство на лицата

1.2. Сключване на сделки чрез пълномощник.

2. Как се отразява на сделките с имоти промяната на страните по тях? (ново)

V. ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ДОГОВОР КАТО ВЪЗМОЖЕН ЕТАП ПРИ СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ

1. Предварителният договор – правни последици и рискове

2. Сключване на нотариална сделка при подписан предварителен договор

3. В кои случаи и как се разваля предварителен договор?

VІ. ВАЖНОТО ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА НА ИМОТ

1. Съществени елементи на продажбата

1.1. Какъв е предметът на договора за продажба?

1.2. Какво може да бъде обект на сделка за продажба на имот?

1.3. Как продавачът доказва правото си да сключи сделка?

1.4. Цената – съществен елемент при покупко-продажбата на имот

2. Може ли продавачът да оспорва продажбата поради ниска цена? (ново)

3. Продажбата с уговорка за изкупуване може да е нищожна (ново)

4. Публичната продан не погасява правата на истинския собственик (ново)

5. Права на собственика, когато имотът му е продаден неправомерно (ново)

6. Имот в ЖСК не винаги може да се придобие (ново)

7. Паркоместа и гаражни клетки не могат да се продават самостоятелно (ново)

8. Когато си харесате селски имот...

9. Други подводни камъни при покупката на имот

10. Кога вместо покупко-продажба на недвижими имоти да използваме замяна?

10.1. Правна същност на замяната

10.2. Замяната – начин да се заобиколят забрани

11. Имат ли права наемателите и арендаторите при продажба на земеделска земя? (ново)

VІІ. УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ

1. Обикновена (дялова) съсобственост

1.1.Как възниква съсобствеността?

1.2. Как се ползва и стопанисва съсобствен имот?

1.3. Как се строи в общ имот?

1.4. Може ли да се придобие част от съсобствен имот по давност?

1.5. Как се строи в общ имот?

1.6. Условия за преустройство на обща сграда

1.7. Нормативна уредба на ремонта в етажна собственост

2. Прекратяване на съсобственост на имот

2.1. Как се дели съсобствен имот?

2.2. Доброволната делба – цивилизован начин за прекратяване на съсобственост

2.3. Делбата по съдебен ред – когато емоциите пречат на разума

2.4. Особености при сделка с имот, придобит при делба (ново)

2.5. Публичната продан – крайно средство за прекратяване съсобственост върху неподеляем имот (ново)

2.6. Кога делбата няма правно действие?

2.7. Как се прекратява съсобственост с общината?

2.8. За какво да внимавате, ако има данни, че имотът е съсобствен?

3. Семейна имуществена общност и собствеността върху имоти

3.1. Кои имоти стават семейна общност?

3.2. Общ ли е имотът на фирмата на съпруга?

3.3. Става ли съсобственик на земя съпругът-чужденец?

4. За имотите, придобити чрез наследство по закон или по завещание

4.1. Някои основни понятия в наследственото право

4.2. Кои са наследниците – собственици на имота?

4.3. Как се определят наследниците по закон на имота?

4.5. Завещанието и сделките с имоти

4.6. За отказа от наследство и отказа от право на собственост

5. КОГАТО ИМОТЪТ НЕ Е ПРИДОБИТ ОТ ДРУГ СОБСТВЕНИК

5.1. За владението, давността и собствеността

5.2. Мораториума за придобиване на държавни и общински имоти по давност (ново)

5.3. Как се доказва правото на собственост, основаващо се на владение?

5.4. Кога е необходим констативен нотариален акт?

5.5. Когато няма документи за построена сграда

VІІІ. ЗА ЗЕМЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО

1. Правото на строеж – начин да се придобие собствена постройка върху чужд терен

2. Договарянето на терени за строителство срещу обезщетение

3. Особени случаи на договаряне на терени за строителство. Възможни проблеми след договаряне на строителство срещу обезщетение

4. Собствениците на терени могат сами да бъдат инвеститори (ново)

5. Плюсове и минуси при новото строителство

6. Кои са важните моменти при договаряне на ново строителство?

7. Отговорностите на продавача при покупко-продажба на ново строителство (ново)

8. Нормативна уредба на отговорността за недостатъци в строителството (ново)

ІХ. ЗА ИМОТИТЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

1.Когато купувате земеделска земя за строителство

2. НАТУРА-2000 и пазарът на имоти в България (ново)

3. Може ли да се ползва жилище като офис?

4. За имотите и паметниците на културата

Х. ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ ПРИ НАЕМЕН ДОГОВОР

1. Лица освен собственика, които могат да ползват имота (ново)

2. Основни характеристики на наемния договор

2.1. Същност на наемното правоотношение

2.2. За формата и прекратяването на наемния договор (ново)

3. Тринадесет тънкости при сключване на наемен договор от гледна точка на страните по него (ново)

4. Наемодателят може да търси обезщетение за вредите от наемателя (ново)

5. Как се опразва недвижим имот? (ново)

ХІ. ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ ПРИ СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ

1. Струва ли си да купите имот и как да финансирате сделката

2. Лизингът – още една възможност за финансиране покупката на имот

3. За данъците и таксите при сделки с имоти

3.1. Какви разноски се дължат при сделка с имот?

3.1.1. Новото за дължимите данъци и такси като разноски по сделка с имот (ново)

3.1.2. Кой трябва да плати разноските по сделката?

3.2. Как се облагат доходите от сделки с имоти?

3.2.1. Какъв е данъчният режим на сделките с имоти след 01.01.2007 г.? (ново)

А. Облагане на сделките с имоти на физическите лица

Б. Облагането на доходите от сделки с имоти на лица, които не са физически или са търговци

В. Облага ли се полученото капаро, когато няма сделка?

4. Кога се дължи данък добавена стойност при сделка с имот? (ново)

ХІІ. ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

1. За печалбата и риска при инвестиции в недвижими имоти в България

2. Основни положения за режима на чуждестранните инвестиции в България

3. Общи положения за правния режим на отношения с международен елемент (ново)

4. Могат ли чуждестранни лица да придобиват собственост върху недвижими имоти в България?

4.1. Общ режим на придобиването на недвижими имоти от чуждестранни лица в България

А. Придобиване на сгради и части от тях

Б. Придобиване на собственост върху земя

4.2. Особени правила за придобиване на имоти от чуждестранни лица от членки на ЕС (ново)

4.3. Особености в нотариалните сделки с участие на чуждестранни лица (ново)