КнигиНово!

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

изтегли в pdf формат

Електронно издание към 1 април 2020 г.

Електронното издание включва Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., решения на Народното събрание, свързани с извънредното положение, заповеди на министъра на здравеопазването и други актове. Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове.

Ново!

Ръководство за практическа подготовка по трудово право

второ издание

Трудът е основна част от жизненото време на мнозинството от работоспособните граждани. Той е и основен източник на средства за живот, и главен фактор за осигуряване на добруването на обществото. Затова неговото ефективно правно регулиране е основна задача на всяка съвременна държава.

Автор: Красимира Средкова

Цена: 16,00 лв. 20,00 лв.

Ново!

Спиране на исковото производство

Книгата е посветена на института на спирането в исковия граждански процес. В нея са разгледани както основанията за спиране, посочени в чл. 229, ал. 1 ГПК, така и отражението на тези основания при законосъобразно и при незаконосъобразно развитие на производството, включително при процесуални усложнения.

Автор: Анастас Пунев

Цена: 17,60 лв. 22,00 лв.

Ново!

Държавна администрация и държавна служба

2 01 C11

12. издание
към 20 февруари 2020 г.
+ актуализационно приложение към 25 март 2020 г.

В сборника са включени Законът за администрацията и Законът за държавния служител, с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите и основните изисквания за заемането им, както и служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба.

Цена: 4,65 лв. 6,20 лв.

Ново!

Защита на потребителите

2 14 С04

11. издание
към 17 февруари 2020 г.

Представена е уредбата на правата на потребителите и тяхната защита, изискванията относно информацията, която следва да се предоставя за стоките и услугите, пуснати на пазара, техните същностни характеристики и начина за отразяването им при етикетиране, сроковете и условията за гаранции и рекламации, органите и организациите за защита на потребителите, уредбата на потребителските спорове.

Цена: 8,18 лв. 10,90 лв.

Ново!

Закон за съдебната власт

2 02 С01

16. актуализирано издание
към 10 февруари 2020 г.

В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувателни решения на Конституционния съд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им.

Цена: 7,43 лв. 9,90 лв.

Ново!

Административен процес

2 01 С10

9. издание
към 31 януари 2020 г.

Представена е законовата нормативна уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалният кодекс (АПК), Законът за нормативните актове, Законът за отговорността на държавата и общините за вреди, Законът за административните нарушения и наказания и Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство. Сборникът включва тълкувателни постановления и решения на ВС и ВАС.

Цена: 5,93 лв. 7,90 лв.

Ново!

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2 08 C08

13. актуализирано издание
към 20 януари 2020 г.
+ актуализационно приложение към 5 март 2020 г.

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Цена: 6,45 лв. 8,60 лв.

Ново!

Интелектуална собственост – част ІІ

2 05 С01

12. издание
към 15 януари 2020 г.

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Цена: 5,70 лв. 7,60 лв.

Ново!

Интелектуална собственост – част I

Авторско право и сродни права

2 05 С01

13. издание
към 15 януари 2020 г.
+ актуализационно приложение към 25 март 2020 г.

Сборникът представя законовата уредба на правата, отнасящи се до литературни, художествени и научни произведения, компютърни програми, бази данни, изпълнения на артисти-изпълнители, както и до правата на продуцентите на звукозаписи, на филмовите продуценти, на радио- и телевизионните организации и на производителите на бази данни.

Цена: 5,93 лв. 7,90 лв.

Ново!

Обществени поръчки

2 07 С04

17. издание
към 15 януари 2020 г.
+ актуализационно приложение към 16 март 2020 г.

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.

Цена: 5,45 лв. 10,90 лв.

Ново!

Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

28. издание
към 6 януари 2020 г.
+ актуализационно приложение към 25 март 2020 г.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Цена: 8,18 лв. 10,90 лв.

Ново!

Закон за здравното осигуряване

2 13 С05

16. издание
към 6 януари 2020 г.
+ актуализационно приложение към 25 март 2020 г.

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ и медицински контрол.

Цена: 5,63 лв. 7,50 лв.

Ново!

Граждански процесуален кодекс

2 09 С01

18. издание
към 9 януари 2020 г.

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.

Цена: 6,68 лв. 8,90 лв.