КнигиНово!

Наказателно-процесуален кодекс

2 10 С01

19. актуализирано издание
към 1 март 2021 г.

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закон за Европейската заповед за разследване (…)

Цена: 9,81 лв. 10,90 лв.

Ново!

Административен процес

2 01 С10

9. актуализирано издание
към 22 февруари 2021 г.

Представена е законовата нормативна уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалният кодекс (АПК), Законът за нормативните актове, Законът за отговорността на държавата и общините за вреди, Законът за административните нарушения и наказания и Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство. Сборникът включва тълкувателни постановления и решения на ВС и ВАС.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Промоция за лоялни клиенти март 2021

1 март 2021 г. – 31 март 2021 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Комплект книги от Константин Кунчев

Автор: Константин Кунчев

Цена: 97,30 лв. 139,00 лв.

Ново!

Изборен кодекс

2 01 С17

6. издание 
към 15 февруари 2021 г.

В сборника са поместени Изборният кодекс, Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Законът за политическите партии и Законът за събранията, митингите и манифестациите. Включени са и релевантно извлечение от Конституцията на Република България и справочник на решения на Конституционния съд в предметния обхват на сборника.

Цена: 8,64 лв. 9,60 лв.

Ново!

Закони за собствеността

2 04 С02

17. актуализирано издание
към 1 февруари 2021 г.
+ актуализационно прилижение към 26 февруари 2021 г.

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Закон за счетоводството

2 08 С06

11. издание
към 1 февруари 2021 г.

В сборника е поместен Законът за счетоводството, включен е и новият Закон за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

Цена: 5,85 лв. 6,50 лв.

Очаквайте!

Търговци

Едноличен търговец
Търговец – публично предприятие
Търговски дружества – общи положения
Събирателно дружество
Командитно дружество
Дружество с ограничена отговорност
Командитно дружество с акции

Автор: Ангел Калайджиев

Ново!

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2 08 C08

14. издание
към 1 февруари 2021 г.

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Ново!

Обществени поръчки

2 07 С04

18. издание
към 20 януари 2021 г.

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.

Цена: 10,71 лв. 11,90 лв.

Ново!

Граждански процесуален кодекс

2 09 С01

18. актуализирано издание
24 февруари 2021 г.

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Ново!

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Изследването е провокирано от търсенето на нужния баланс между обществените очаквания за тежестта на наказателната репресия и съответствието на българското наказателно право със световните тенденции за хуманизиране на правните системи.

Автор: Радослава Йорданова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Ново!

Кодекс на труда

2 12 C02

17. издание
към 11 януари 2021 г.

Сборникът включва Кодекса на труда, ЗЗБУТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Ново!

Наказателен кодекс

2 10 С02

14. актуализирано издание
към 8 февруари 2021 г.

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван. Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация.

Цена: 6,39 лв. 7,10 лв.

Ново!

Данъци 2021

2 08 С04

20. издание
към 1 януари 2021 г.
+ актуализационно приложение към 26 февруари 2021 г.

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.

Цена: 17,82 лв. 19,80 лв.