КнигиПромоция за държавен изпит по НПН джобни издания

Цена: 12,00 лв. 16,00 лв.

Ново!

Устройство на територията – част І

Подзаконови нормативни актове

2 16 С02

8. издание
към 5 февруари 2019 г.

Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при застрояване, редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях (…)

Цена: 7,65 лв. 8,50 лв.

Ново!

Наказателен кодекс

2 10 С02

14. актуализирано издание
към 24 януари 2019 г.

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван. Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация.

Цена: 6,39 лв. 7,10 лв.

Ново!

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Международни договори и право на ЕС

2 11 С05

2. актуализирано издание
към 20 януари 2019 г.

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.

Цена: 6,48 лв. 7,20 лв.

Промоция за лоялни клиенти февруари

1 февруари 2019 г. – 28 февруари 2019 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Актуална промоция февруари 2019

Само до 28 февруари 2019 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгите „Kазуси по наказателно право. Обща част“, „Kазуси по наказателно право. Особена част“ и „Ръководство за решаване на наказателноправни казуси“  на цена от 37,80 лв. за комплект вместо за 54,00 лв.

Цена: 37,80 лв. 54,00 лв.

Очаквайте!

Отговорност за вреди от дефектни продукти

Монографията е посветена на отговорността за вреди от дефектни продукти, която досега в българската литература не е била предмет на самостоятелно изследване, а е разисквана в по-общия контекст на защитата на потребителя.

Автор: Христина Танчева

Ново!

Наказателно-процесуален кодекс

2 10 С01

18. актуализирано издание
към 24 януари 2019 г.

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закон за Европейската заповед за разследване (…)

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Ново!

Закон за кадастъра и имотния регистър

2 16 C03

4. издание
към 23 януари 2019 г.

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт (…)

Цена: 5,04 лв. 5,60 лв.

Ново!

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2019

2 08 С04.А

10. издание
към 15 януари 2019 г.

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, влезли в сила от 1 януари 2019 г.

Цена: 6,03 лв. 6,70 лв.

Ново!

Закон за съдебната власт

2 02 С01

15. актуализирано издание
към 10 януари 2019 г.

В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувателни решения на Конституционния съд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Държавна администрация и държавна служба

2 01 C11

11. актуализирано издание
към 15 януари 2019 г.

В сборника са включени Законът за администрацията и Законът за държавния служител, с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите и основните изисквания за заемането им, както и служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба.

Цена: 5,22 лв. 5,80 лв.

Ново!

Закон за устройство на територията

2 16 С01

15. актуализирано издание
към 5 януари 2019 г.

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията – оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.

Ново!

Закон за здравното осигуряване

2 13 С05

15. издание
към 7 януари 2019 г.

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ и медицински контрол.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Рамков договор на Алианса

Рамковият договор на Алианса FAC-1 е типов многостранен договор, който може да се използва и за обществени поръчки. Той съчетава обхвата на рамков договор с отношенията на сътрудничество в един алианс, като въвежда нови механизми за създаване на добавена стойност.

Автор: проф. д-р Дейвид Моузи

Цена: 36,00 лв.