КнигиНово!

Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българското право. В нея са анализирани както общите им характеристики в качеството им на юридически лица с нестопанска цел, така и спецификите в техния правен режим. Специално внимание се отделя на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Автори: Поля Голева и Красен Стойчев

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

Промоция ТЗ + Особени залози

Търговски закон

Особени залози и други обезпечения

Само до 31 януари 2018 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате сборниците "Търговски закон" и "Особени залози и други обезпечения" на цена от 10,80 лв. за комплект вместо за 13,50 лв.

Цена: 10,80 лв. 13,50 лв.

Ново!

Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

26. издание
към 3 януари 2018 г.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Цена: 7,83 лв. 8,70 лв.

Ново!

Граждански процесуален кодекс

2 09 С01

17. актуализирано издание
към 1 януари 2018 г.
 

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Обществени поръчки

2 07 С04

14. актуализирано издание
към 5 януари 2018 г.
 

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.

Цена: 7,38 лв. 8,20 лв.

Ново!

Закон за движението по пътищата

2 20 С02

15. издание
към 8 януари 2018 г.

Поместен е Законът за движението по пътищата, като е включено и извлечение от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата в приложимата му част.

Цена: 8,73 лв. 9,70 лв.

Ново!

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2 08 C08

12. издание
към 3 януари 2018 г.

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.

Ново!

Кодекс на труда

2 12 C02

16. издание
към 3 януари 2018 г.

Сборникът включва Кодекса на труда, ЗЗБУТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Данъци 2018

2 08 С04

17. издание
към 2 януари 2018 г.

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.

Цена: 13,41 лв. 14,90 лв.

Актуална промоция януари 2018

Споразумението в българския наказателен процес

Наказателно-процесуален кодекс

Само до 31 януари 2018 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгите "Споразумението в българския наказателен процес" и "Наказателно-процесуален кодекс" на цена от 15,30 лв. за комплект вместо за 21,90 лв.

Цена: 15,30 лв. 21,90 лв.

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2017

2 08 С04.А

8. издание
към 24 март 2017 г.

Цена: 5,13 лв. 5,70 лв.

Ново!

Наказателен кодекс

2 10 С02

14. издание

към 20 декември 2017 г.

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван. Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация.

Цена: 6,39 лв. 7,10 лв.

Ново!

Договорът за факторинг

Книгата представлява актуално изследване на договора за факторинг. Предмет на изследването е вътрешният договор за факторинг, който има преобладаващ дял в европейската и българската търговска практика. В основата на изследването е залегнал т.нар. Non-Recourse Factoring.

Автор: Красимир Коев

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Ново!

Гражданско право. Обща част

девето преработено и допълнено издание

Удобният формат на изданието – сбито изложение, което синтезира множество становища в теорията и практиката, го прави ценен помощник за всеки студент по право.

Автори: Симеон Тасев и Методи Марков

Цена: 10,80 лв. 12,00 лв.