КнигиНово!

Интелектуална собственост – част I

Авторско право и сродни права

2 05 С01

12. издание
към 1 декември 2018 г.
 

Сборникът представя законовата уредба на правата, отнасящи се до литературни, художествени и научни произведения, компютърни програми, бази данни, изпълнения на артисти-изпълнители, както и до правата на продуцентите на звукозаписи, на филмовите продуценти, на радио- и телевизионните организации и на производителите на бази данни.

Цена: 6,84 лв. 7,60 лв.

Ново!

Закон за счетоводството

2 08 С06

9. издание
към 1 декември 2018 г.

В сборника е поместен Законът за счетоводството, включен е и новият Закон за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Ново!

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2 08 C08

12. актуализирано издание
към 1 декември  2018 г.
 

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.

Очаквайте!

Кристали

Автор: Кристиан Таков

Очаквайте!

Акционерно дружество

Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 25,00 лв.

Актуална промоция декември 2018

Само до 31 декември 2018 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгата на Ивайло Костов "Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес" и сборника "Гражданския процесуален кодекс" с отстъпка от 30% на цена от 23,50 лв. за комплект вместо за 33,60 лв.

Цена: 19,50 лв. 27,90 лв.

Промоция за лоялни клиенти декември

3 декември 2018 г. – 2 януари 2019 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Ново!

Закони за собствеността

2 04 С02

17. актуализирано издание
към 8 ноември 2018 г.

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Международно частно право – част ІІІ

Връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ

1 11 С01

6. издание
към 12 ноември 2018 г.
 

Сборникът представя уредбата на връчването на документи, събирането на доказателства и правната помощ по дела с международен елемент. Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, Конституцията, Кодекса на международното частно право и Закона за правната помощ.

Съставител: Боряна Мусева

Цена: 7,92 лв. 8,80 лв.

Ново!

Увеличаване на капитала на акционерно дружество

Автор: Таня Бузева

Цена: 19,80 лв. 22,00 лв.

Ново!

Търговски закон

2 07 С01

16. актуализирано издание
към 25 октомври 2018 г.

 

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.

Ново!

Обществени поръчки

2 07 С04

15. издание към 20 октомври 2018 г.
 

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.

Цена: 8,28 лв. 9,20 лв.

Ново!

Гражданско право

Правни научни изследвания

Автор: Кристиан Таков

Цена: 31,50 лв. 35,00 лв.

Кодекс на труда

2 12 C02

16. актуализирано издание
към 8 ноември 2018 г.

Сборникът включва Кодекса на труда, ЗЗБУТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.