КнигиПромоция декември 2020

Цена: 19,50 лв. 25,90 лв.

Ново!

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Международни договори и право на ЕС

2 11 С05

3. актуализирано издание
към 10 ноември 2020 г.

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.

Цена: 6,48 лв. 7,20 лв.

Ново!

Съдебна администрация

2 02 С05

7. издание
към 5 ноември 2020 г.

Сборникът включва Правилника за администрацията в съдилищата, с който се определят звената на администрацията в съдилищата и техните функционални характеристики и се регламентират организацията на работата и статусът на съдебните служители. Поместени са наредбите, установяващи реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на актовете на съдилищата и др.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.

Ново!

Интелектуална собственост – част ІІ

2 05 С01

13. издание
към 28 октомври 2020 г.

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Цена: 7,38 лв. 8,20 лв.

Промоция за лоялни клиенти ноември 2020

1 ноември 2020 г. – 30 ноември 2020 г.

Право на Европейския съюз 

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Промоция за държавен изпит по ППН джобни издания

За да улесним подготовката Ви за държавния изпит по публичноправни науки, подготвихме промоционален пакет, включващ джобни издания с основната нормативна уредба в най-актуално състояние, предназначени за бърз преглед на изпитната материя.

Цена: 43,30 лв.

Ново!

Облигационно право. Обща част

осмо издание

ИЗДАНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА И С ТВЪРДА КОРИЦА

Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература през този период. Предназначението му е да подпомага студентите по право и да ползва практикуващите юристи.

Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 37,80 лв. 42,00 лв.

Ново!

Облигационно право. Обща част

осмо издание

ИЗДАНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА И С МЕКА КОРИЦА

Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература през този период. Предназначението му е да подпомага студентите по право и да ползва практикуващите юристи.

Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 46,80 лв. 52,00 лв.

Ново!

Местно самоуправление и местна администрация

2 01 С07

13. издание
към 15 октомври 2020 г.

В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, с административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт.

Цена: 5,22 лв. 5,80 лв.

Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията

Увод в правата на човека

Автор: Съветът на Европа/колектив

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Ново!

Закон за кадастъра и имотния регистър

2 16 C03

6. издание
КЪМ 5 ОКТОМВРИ 2020 г.

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт (…)

Цена: 5,31 лв. 5,90 лв.

Ново!

Граждански процесуален кодекс

2 09 С01

18. актуализирано издание
към 1 октомври 2020 г.
+актуализационно приложение към 17 ноември 2020 г.

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Договорът

практическо ръководство за търговски и граждански договори

Книгата предлага на читателите над 100 примерни образци на граждански и търговски договори.

Автор: Захари Торманов

Ново!

Организации с нестопанска цел

2 03 С04

9. издание
към 10 септември 2020 г.

Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата. Поместени са извлечение от Конституцията на Република България, Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в редакцията им, която се прилага от 1 януари 2018 г.

Цена: 4,77 лв. 5,30 лв.