Поредица „Джобни издания“Ново!

Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

29. издание
към 1 януари 2021 г.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Цена: 11,34 лв. 12,60 лв.

Ново!

Наказателен кодекс

2 10 С02

14. актуализирано издание
към 7 януари 2021 г.

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван. Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация.

Цена: 6,39 лв. 7,10 лв.

Ново!

Данъци 2021

2 08 С04

20. издание
към 1 януари 2021 г.

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.

Цена: 17,82 лв. 19,80 лв.

Промоция януари 2021 - джобни издания

джобни

Цена: 12,00 лв. 16,10 лв.

Промоция януари 2021 - авторски книги

авторски

Автори: Кристиан Таков и Ангел Шопов

Цена: 20,00 лв. 26,60 лв.

Промоция за лоялни клиенти януари 2021

1 януари 2021 г. – 31 януари 2021 г.

Вещно право 

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Ново!

Семеен кодекс

Сборник нормативни актове  по семейно и наследствено право

2 03 С02

7. актуализирано издание
към 10 декември 2020 г.

Сборникът включва Семейния кодекс от 2009 г., който е в сила от 1 октомври 2009 г., и Семейния кодекс от 1985 г., който се прилагаше до тази дата. Поместени са и Законът за закрила на детето и Законът за защита от домашното насилие, които допълват уредбата относно родителската отговорност, мерките за закрила на децата и мерките за защита от домашното насилие. (…)

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Международни договори и право на ЕС

2 11 С05

3. актуализирано издание
към 10 ноември 2020 г.

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.

Цена: 6,48 лв. 7,20 лв.

Ново!

Съдебна администрация

2 02 С05

7. издание
към 5 ноември 2020 г.

Сборникът включва Правилника за администрацията в съдилищата, с който се определят звената на администрацията в съдилищата и техните функционални характеристики и се регламентират организацията на работата и статусът на съдебните служители. Поместени са наредбите, установяващи реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на актовете на съдилищата и др.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.

Ново!

Интелектуална собственост – част ІІ

2 05 С01

13. издание
към 28 октомври 2020 г.

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Цена: 7,38 лв. 8,20 лв.

Ново!

Местно самоуправление и местна администрация

2 01 С07

13. издание
към 15 октомври 2020 г.
+ актуализационно приложение към 18 декември 2020 г.

В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, с административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт.

Цена: 5,22 лв. 5,80 лв.

Ново!

Закон за кадастъра и имотния регистър

2 16 C03

6. издание
КЪМ 5 ОКТОМВРИ 2020 г.

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт (…)

Цена: 5,31 лв. 5,90 лв.

Организации с нестопанска цел

2 03 С04

9. издание
към 10 септември 2020 г.
+ актуализационно приложение към 18 декември 2020 г.

Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата. Поместени са извлечение от Конституцията на Република България, Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в редакцията им, която се прилага от 1 януари 2018 г.

Цена: 4,77 лв. 5,30 лв.

Изпълнение на наказанията

2 10 С08

5. актуализирано издание
към 16 септември 2020 г.
+актуализационно приложение към 11 декември 2020 г.

В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за прилагането му. Поместена е и Наредба № 2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода. Включено е извлечение от Закона за омбудсмана в частта, с която се уреждат правомощията му за защита на правата на лица, лишени от свобода и задържани по реда на НПК.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Кодекс за застраховането

2 07 С09

12. актуализирано издание
към 10 септември 2020 г.

В сборника е поместен Кодексът за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г. , включен е и Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, извлечение от отменения Кодекс за застраховането от 2005 г. в частта, която уреждаше застрахователния договор, както и тълкувателни решения и списък на подзаконова нормативна уредба по отменения кодекс.

Цена: 11,34 лв. 12,60 лв.