Поредица „Джобни издания“Ново!

Закон за адвокатурата

2 02 С04

6. актуализирано издание
към 15 април 2018 г.

Представена е уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване и загубване на адвокатски права, осъществяване на адвокатска дейност от чуждестранни адвокати, права и задължения на адвоката, етични правила, учредяване и прекратяване на адвокатски сдружения, органи на адвокатурата, дисциплинарна отговорност, минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Цена: 4,95 лв. 5,50 лв.

Ново!

Закон за устройство на територията

2 16 С01

15. актуализирано издание
към 15 април 2018 г.
 

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията – оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.

Ново!

Изпълнение на наказанията

2 10 С08

5. актуализирано издание
към 5 април 2018 г.

В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за прилагането му. Поместена е и Наредба № 2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода. Включено е извлечение от Закона за омбудсмана в частта, с която се уреждат правомощията му за защита на правата на лица, лишени от свобода и задържани по реда на НПК.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Кодекс на труда

2 12 C02

16. актуализирано издание
към 5 април 2018 г.

 

Сборникът включва Кодекса на труда, ЗЗБУТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

26. актуализирано издание
към 5 април 2018 г.
 

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Цена: 6,96 лв. 8,70 лв.

Ново!

Банкови закони

2 07 С06

11. издание
към 27 март 2018 г.

В сборника е представена законовата уредба на българското банково право и на валутния режим. Включени са нормативните актове, уреждащи дейността на банките и финансовите институции, правния статус, функционирането и правомощията на Българската народна банка, гарантирането на влоговете и банковата несъстоятелност.

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Ново!

Административен процес

2 01 С10

7. актуализирано издание
към 12 март 2018 г.

 

Представена е законовата нормативна уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалният кодекс (АПК), Законът за нормативните актове, Законът за отговорността на държавата и общините за вреди, Законът за административните нарушения и наказания и Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство. Сборникът включва тълкувателни постановления и решения на ВС и ВАС.

Цена: 5,58 лв. 6,20 лв.

Търговски закон

2 07 С01

16. актуализирано издание
към 20 февруари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 27 март 2018 г.
 

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.

Ново!

Кодекс за застраховането

2 07 С09

11. издание
към 20 февруари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 27 март 2018 г.

В сборника е поместен Кодексът за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г. , включен е и Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, извлечение от отменения Кодекс за застраховането от 2005 г. в частта, която уреждаше застрахователния договор, както и тълкувателни решения и списък на подзаконова нормативна уредба по отменения кодекс.

Цена: 10,08 лв. 11,20 лв.

Наказателно-процесуален кодекс

2 10 С01

18. актуализирано издание
към 15 март 2018 г.
 

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закон за Европейската заповед за разследване (…)

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Граждански процесуален кодекс

2 09 С01

17. актуализирано издание
към 5 февруари 2018 г.
 

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Общ регламент относно защитата на данните

2 11 С07

1. издание
към 5 февруари 2018 г.

В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Поместен е и Законът за защита на личните данни.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Закон за Министерството на вътрешните работи

2 20 С01

17. издание
към 5 февруари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 27 март 2018 г.

В сборника са поместени Законът за Министерството на вътрешните работи и Законът за частната охранителна дейност. Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на ЗМВР и към други нормативни актове.

Цена: 5,40 лв. 6,00 лв.

Частно съдебно изпълнение

2 02 С08

7. актуализирано издание
към 25 януари 2018 г.
 

Сборникът съдържа уредбата на статуса и правомощията на частните съдебни изпълнители, условията и реда за придобиване на правоспособност и упражняване на професията, правилата за воденето и съхраняването на служебните архиви от частните съдебни изпълнители и таксите, които се заплащат във връзка с изпълнителните производства.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Ново!

Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

2 19 С01

1. издание
към 30 януари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 9 март 2018 г.

В сборника е поместен новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се уреждат мерките за противодействие на корупцията, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.