Поредица „Джобни издания“Кодекс на труда

2 12 C02

16. актуализирано издание
към 4 октомври 2018 г.

Сборникът включва Кодекса на труда, ЗЗБУТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Международно частно право – част II

Брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура

1 11 С01

7. издание
към 1 октомври 2018 г.

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, издръжката, родителската отговорност, закрилата на децата в международен план и наследяването.

Съставител: Боряна Мусева

Цена: 14,13 лв. 15,70 лв.

Закон за Министерството на вътрешните работи

2 20 С01

17. актуализирано издание
към 1 октомври 2018 г.

В сборника са поместени Законът за Министерството на вътрешните работи и Законът за частната охранителна дейност. Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на ЗМВР и към други нормативни актове.

Цена: 5,40 лв. 6,00 лв.

Ново!

Закон за движението по пътищата

2 20 С02
15. актуализирано издание
към 26 септември 2018 г.

 

Поместен е Законът за движението по пътищата, като е включено и извлечение от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата в приложимата му част.

Цена: 8,73 лв. 9,70 лв.

Ново!

Административен процес

2 01 С10

8. издание
към 25 септември 2018 г.
 

Представена е законовата нормативна уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалният кодекс (АПК), Законът за нормативните актове, Законът за отговорността на държавата и общините за вреди, Законът за административните нарушения и наказания и Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство. Сборникът включва тълкувателни постановления и решения на ВС и ВАС.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Промоция за държавен изпит по НПН

За да улесним подготовката Ви за държавния изпит по наказателноправни науки, подготвихме промоционален пакет, включващ джобни издания с основната нормативна уредба в най-актуално състояние. Можете да се възползвате от специалната ни промоция само до 31 октомври 2018 г., която ви дава възможност да поръчате комплект от 3 книги на цена 17,90 лв. вместо за 23.90 лв.

Цена: 17,90 лв. 23,90 лв.

Ново!

Международно частно право – част I

Граждански и търговски дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура

1 11 С01

9. издание
към 25 септември 2018 г.
 

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по граждански и търговски дела с международен елемент. Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, от Конституцията на Република България и от Гражданския процесуален кодекс.

Съставител: Боряна Мусева

Цена: 13,05 лв. 14,50 лв.

Ново!

Интелектуална собственост – част ІІ

2 05 С01

11. издание 
към 15 септември 2018 г.

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.

Закон за кооперациите • Закон за ЖСК

2 03 С09

2. издание
към 15 септември 2018 г. 
 

В сборника е представена уредбата на кооперациите като сдружения на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Включени са и актовете, регламентиращи кооперативната реституция.

Цена: 3,78 лв. 4,20 лв.

Ново!

Особени залози и други обезпечения

2 06 С03

7. актуализирано издание
към 3 септември 2018 г.

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози и дължими държавни такси.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Промоция за лоялни клиенти

1 октомври – 31 октомври 2018 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Граждански процесуален кодекс

2 09 С01

17. актуализирано издание
към 20 август 2018 г.

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Наказателен кодекс

2 10 С02

14. актуализирано издание
към 15 август 2018 г.

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван. Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация.

Цена: 6,39 лв. 7,10 лв.

Ново!

Закон за устройство на територията

2 16 С01

15. актуализирано издание
към 30 юли 2018 г.
 

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията – оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.

Ново!

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2018

2 08 С04.А

9. издание
към 20 юли 2018 г.
 

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, които са в сила от 1 януари 2018 г. Правилникът е приведен в съответствие с измененията, приети с ПИДППЗДДС, ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.

Цена: 6,03 лв. 6,70 лв.