Поредица „Джобни издания“Ново!

Наказателно-процесуален кодекс

2 10 С01

18. актуализирано издание
към 13 май 2019 г.

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закон за Европейската заповед за разследване (…)

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Ново!

Данъци 2019

2 08 С04

18. актуализирано издание
към 22 април 2019 г.
+ актуализационно приложение към 14 май 2019 г.

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.

Цена: 14,31 лв. 15,90 лв.

Ново!

Закон за съдебната власт

2 02 С01

16. издание
към 22 април 2019 г. 

В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувателни решения на Конституционния съд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им.

Цена: 8,91 лв. 9,90 лв.

Актуална промоция май 2019

Само до 31 май 2019 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгите трите книги – Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част III, IV и V – със съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография на Константин Кунчев на цена от 51.80 лв. за комплект вместо за 74.00 лв.

Цена: 51,80 лв. 74,00 лв.

Промоция за лоялни клиенти май 2019

1 май – 31 май 2019 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Ново!

Изборен кодекс

2 01 С17

5. издание
към 8 април 2019 г.

В сборника са поместени Изборният кодекс, Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Законът за политическите партии и Законът за събранията, митингите и манифестациите. Включени са и релевантно извлечение от Конституцията на Република България и справочник на решения на Конституционния съд в предметния обхват на сборника.

Цена: 8,64 лв. 9,60 лв.

Закон за устройство на територията

2 16 С01

16. издание
към 29 март 2019 г.

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията – оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.

Цена: 8,91 лв. 9,90 лв.

Наказателен кодекс

2 10 С02

14. актуализирано издание
към 12 април 2019 г.

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван. Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация.

Цена: 6,39 лв. 7,10 лв.

Семеен кодекс

Сборник нормативни актове  по семейно и наследствено право

2 03 С02

7. издание
към 28 март 2019 г.

Сборникът включва Семейния кодекс от 2009 г., който е в сила от 1 октомври 2009 г., и Семейния кодекс от 1985 г., който се прилагаше до тази дата. Поместени са и Законът за закрила на детето и Законът за защита от домашното насилие, които допълват уредбата относно родителската отговорност, мерките за закрила на децата и мерките за защита от домашното насилие. (…)

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Защита на личните данни

2 11 С07

1. издание
към 8 март 2019 г.

В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Поместен е и Законът за защита на личните данни.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Защита на класифицираната информация

2 20 C03

10. издание
към 8 март 2019 г.

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

3 02 С09

7. издание
към 22 февруари 2019 г.

Поместен е новият Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, който е в сила от 22.02.2019 г.

Цена: 4,05 лв. 4,50 лв.

Обществени поръчки

2 07 С04

16. издание
към 12 март 2019 г.

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.

Цена: 8,91 лв. 9,90 лв.

Организации с нестопанска цел

2 03 С04

8. актуализирано издание
към 1 март 2019 г.
+ актуализационно приложение към 15 май 2019 г.

Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата. Поместени са извлечение от Конституцията на Република България, Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в редакцията им, която се прилага от 1 януари 2018 г.

Цена: 4,23 лв. 4,70 лв.

Изпълнение на наказанията

2 10 С08

5. актуализирано издание
към 1 март 2019 г.

В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за прилагането му. Поместена е и Наредба № 2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода. Включено е извлечение от Закона за омбудсмана в частта, с която се уреждат правомощията му за защита на правата на лица, лишени от свобода и задържани по реда на НПК.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.