Поредица „Джобни издания“Актуална промоция август 2018

Само до 2 септември 2018 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгата на Веселин Вучков „Образуване на досъдебно производство. Актуални проблеми“ и сборника „Наказателен кодекс“ на цена от 13,37 лв. за комплект вместо за 19,10 лв.

Цена: 13,37 лв. 19,10 лв.

Промоция за лоялни клиенти

1 август – 2 септември 2018 г.

 

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронния магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Ново!

Закон за устройство на територията

2 16 С01

15. актуализирано издание
към 30 юли 2018 г.
 

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията – оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.

Ново!

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2018

2 08 С04.А

9. издание
към 20 юли 2018 г.
 

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, които са в сила от 1 януари 2018 г. Правилникът е приведен в съответствие с измененията, приети с ПИДППЗДДС, ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.

Цена: 6,03 лв. 6,70 лв.

Общ регламент относно защитата на данните

2 11 С07

1. актуализирано издание
към 12 юли 2018 г.

В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Поместен е и Законът за защита на личните данни.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Кодекс на труда

2 12 C02

16. актуализирано издание
към 25 юни 2018 г.
+ актуализационно приложение към 20 юли 2018 г.

Сборникът включва Кодекса на труда, ЗЗБУТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Закон за съдебната власт

2 02 С01

15. актуализирано издание
към 12 юни 2018 г.
 

В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувателни решения на Конституционния съд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Наказателно-процесуален кодекс

2 10 С01

18. актуализирано издание
към 10 юни 2018 г.

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закон за Европейската заповед за разследване (…)

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Земеделски земи

2 04 С03

13. издание
към 30 май 2018 г.
+ актуализационно приложение към 20 юли 2018 г.

Сборникът включва Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му, Закона за арендата в земеделието и Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи.

Цена: 8,73 лв. 9,70 лв.

Граждански процесуален кодекс

2 09 С01

17. актуализирано издание
към 30 май 2018 г.
+ актуализационно приложение към 7 август 2018 г.

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Административен процес

2 01 С10

7. актуализирано издание
към 30 май 2018 г.
+ актуализационно приложение към 7 август 2018 г.

Представена е законовата нормативна уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалният кодекс (АПК), Законът за нормативните актове, Законът за отговорността на държавата и общините за вреди, Законът за административните нарушения и наказания и Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство. Сборникът включва тълкувателни постановления и решения на ВС и ВАС.

Цена: 5,58 лв. 6,20 лв.

Реституционни закони

2 04 С09

1. издание
към 15 май 2018 г.
+ актуализационно приложение към 2 август 2018 г.
 

В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес – възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета, възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство...

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Данъци 2018

2 08 С04

17. актуализирано издание
към 5 април 2018 г.
+ актуализационно приложение към 7 август 2018 г.

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.

Цена: 13,41 лв. 14,90 лв.

Обществени поръчки

2 07 С04

14. актуализирано издание
към 25 април 2018 г.
+ актуализационно приложение към 12 юни 2018 г.

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.

Цена: 7,38 лв. 8,20 лв.

Търговски закон

2 07 С01

16. актуализирано издание
към 12 април 2018 г.
 

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.