Поредица „Джобни издания“Ново!

Защита на личните данни

2 11 С07

1. издание
към 8 март 2019 г.

В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Поместен е и Законът за защита на личните данни.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Ново!

Защита на класифицираната информация

2 20 C03

10. издание
към 8 март 2019 г.

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

3 02 С09

7. издание
към 22 февруари 2019 г.

Поместен е новият Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, който е в сила от 22.02.2019 г.

Цена: 4,05 лв. 4,50 лв.

Ново!

Обществени поръчки

2 07 С04

16. издание
към 5 март 2019 г.

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.

Цена: 8,91 лв. 9,90 лв.

Промоция за държавен изпит по публичноправни науки

За да улесним подготовката Ви за държавния изпит по публичноправни науки, подготвихме промоционален пакет, включващ джобни издания с основната нормативна уредба в най-актуално състояние.

Цена: 27,40 лв. 36,50 лв.

Ново!

Организации с нестопанска цел

2 03 С04

8. актуализирано издание
към 1 март 2019 г.

Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата. Поместени са извлечение от Конституцията на Република България, Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в редакцията им, която се прилага от 1 януари 2018 г.

Цена: 4,23 лв. 4,70 лв.

Ново!

Изпълнение на наказанията

2 10 С08

5. актуализирано издание
към 1 март 2019 г.

В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за прилагането му. Поместена е и Наредба № 2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода. Включено е извлечение от Закона за омбудсмана в частта, с която се уреждат правомощията му за защита на правата на лица, лишени от свобода и задържани по реда на НПК.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Промоция за лоялни клиенти март

1 март 2019 г. – 31 март 2019 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Актуална промоция март 2019

Само до 31 март 2019 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгата „Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IV“ и сборника „Граждански процесуален кодекс“  на цена от 23,00 лв. за комплект вместо за 32,90 лв.

Цена: 23,00 лв. 32,90 лв.

Ново!

Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

27. актуализирано издание
към 11 февруари 2019 г.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Цена: 8,91 лв. 9,90 лв.

Ново!

Устройство на територията – част І

Подзаконови нормативни актове

2 16 С02

8. издание
към 5 февруари 2019 г.

Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при застрояване, редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях (…)

Цена: 7,65 лв. 8,50 лв.

Наказателен кодекс

2 10 С02

14. актуализирано издание
към 24 януари 2019 г.
+ актуализационно приложение към 22 февруари 2019 г.

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван. Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация.

Цена: 6,39 лв. 7,10 лв.

Ново!

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Международни договори и право на ЕС

2 11 С05

2. актуализирано издание
към 20 януари 2019 г.

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.

Цена: 6,48 лв. 7,20 лв.

Наказателно-процесуален кодекс

2 10 С01

18. актуализирано издание
към 24 януари 2019 г.
+ актуализационно приложение към 26 февруари 2019 г.

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закон за Европейската заповед за разследване (…)

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Ново!

Закон за кадастъра и имотния регистър

2 16 C03

4. издание
към 23 януари 2019 г.

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт (…)

Цена: 5,04 лв. 5,60 лв.