Административно право и процесАдминистративен процес

2 01 С10

7. актуализирано издание
към 30 май 2018 г.
+ актуализационно приложение към 7 август 2018 г.

Представена е законовата нормативна уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалният кодекс (АПК), Законът за нормативните актове, Законът за отговорността на държавата и общините за вреди, Законът за административните нарушения и наказания и Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство. Сборникът включва тълкувателни постановления и решения на ВС и ВАС.

Цена: 5,58 лв. 6,20 лв.

Местно самоуправление и местна администрация

2 01 С07

12. издание 
към 20 януари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 6 юни 2018 г.

В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, с административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Държавна администрация и държавна служба

2 01 C11

11. издание
към 20 януари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 8 май 2018 г.

В сборника са включени Законът за администрацията и Законът за държавния служител, с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите и основните изисквания за заемането им, както и служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба.

Цена: 5,22 лв. 5,80 лв.

Данъчно облагане – съвременни тенденции

Изследвани са мерките, които предстоят да се въведат в държавите членки за преодоляване на загубите в националните бюджети, чрез усъвършенстване на данъчното законодателство в Европейския съюз и процеса за обмен на информация между данъчните администрации на държавите членки. Разгледан е приносът на решенията на националния съд в областта на данъчното облагане.

Автор: Любка Ценова

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.