Административно право и процесНово!

Административен процес

2 01 С10

9. актуализирано издание
към 22 февруари 2021 г.

Представена е законовата нормативна уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалният кодекс (АПК), Законът за нормативните актове, Законът за отговорността на държавата и общините за вреди, Законът за административните нарушения и наказания и Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство. Сборникът включва тълкувателни постановления и решения на ВС и ВАС.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Местно самоуправление и местна администрация

2 01 С07

13. издание
към 15 октомври 2020 г.
+ актуализационно приложение към 18 декември 2020 г.

В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, с административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт.

Цена: 5,22 лв. 5,80 лв.