Вещно правоАктуална промоция юни 2018

Само до 30 юни 2018 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгата от поредицата „Modus Studendi“ „Вещно право“ и сборника „Закони за собствеността“ на цена от 15,20 лв. за комплект вместо за 21,80 лв.

Цена: 15,20 лв. 21,80 лв.

Ново!

Земеделски земи

2 04 С03

13. издание
към 30 май 2018 г.
 

Сборникът включва Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му, Закона за арендата в земеделието и Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи.

Цена: 8,73 лв. 9,70 лв.

Ново!

Реституционни закони

2 04 С09

1. издание
към 15 май 2018 г.
 

В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес – възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета, възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство...

Цена: 3,92 лв. 4,90 лв.

Закони за собствеността

2 04 С02

17. актуализирано издание
към 5 април 2018 г.

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Етажна собственост

2 04 С07

6. актуализирано издание
към 25 април 2018 г.

Поместен е Законът за управление на етажната собственост, който урежда отношенията, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Закон за горите

2 04 С08

2. издание
към 20 август 2012 г.
+ актуализационно приложение към 24 април 2013 г.

Представена е нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България. Поместени са Законът за горите и Законът за защитените територии, Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, както и извлечения от Закона за опазване на околната среда и от Закона за биологичното разнообразие.

Цена: 1,00 лв.