Вещно правоЗемеделски земи

2 04 С03

13. издание
към 30 май 2018 г.
+ актуализационно приложение към 27 септември 2018 г.

Сборникът включва Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му, Закона за арендата в земеделието и Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи.

Цена: 8,73 лв. 9,70 лв.

Реституционни закони

2 04 С09

1. издание
към 15 май 2018 г.
+ актуализационно приложение към 27 септември 2018 г.
 

В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес – възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета, възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство...

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Етажна собственост

2 04 С07

6. актуализирано издание
към 25 април 2018 г.

Поместен е Законът за управление на етажната собственост, който урежда отношенията, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Закон за горите

2 04 С08

2. издание
към 20 август 2012 г.
+ актуализационно приложение към 24 април 2013 г.

Представена е нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България. Поместени са Законът за горите и Законът за защитените територии, Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, както и извлечения от Закона за опазване на околната среда и от Закона за биологичното разнообразие.

Цена: 1,00 лв. 7,90 лв.

Очаквайте!

Закони за собствеността

2 04 С02

17. актуализирано издание
към 13 септември 2018 г.
+ актуализационно приложение към 27 септември 2018 г.

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.