Вещно правоПромоция за държавен изпит по ГПН джобни издания

За да улесним подготовката Ви за държавния изпит по гражданскоправни науки, подготвихме промоционален пакет, включващ джобни издания с основната нормативна уредба в най-актуално състояние, предназначени за бърз преглед на изпитната материя.

Цена: 36,60 лв. 48,80 лв.

Закони за собствеността

2 04 С02

17. актуализирано издание
към 3 септември 2020 г.

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Реституционни закони

2 04 С09

1. издание
към 15 май 2018 г.
+ актуализационно приложение към 27 септември 2018 г.

В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес – възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета, възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство...

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Етажна собственост

2 04 С07

6. актуализирано издание
към 28 ноември 2019 г.

Поместен е Законът за управление на етажната собственост, който урежда отношенията, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.