Данъчно право. Финансово правоНово!

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2 08 C08

13. издание
към 13 август 2019 г.

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.

Данъци 2019

2 08 С04

18. актуализирано издание
към 22 април 2019 г.
+ актуализационно приложение към 13 август 2019 г.

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.

Цена: 14,31 лв. 15,90 лв.

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2019

2 08 С04.А

10. издание
към 15 януари 2019 г.

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, влезли в сила от 1 януари 2019 г.

Цена: 6,03 лв. 6,70 лв.

Закон за счетоводството

2 08 С06

9. издание
към 1 декември 2018 г.
+ актуализационно приложение към 7 май 2019 г.

В сборника е поместен Законът за счетоводството, включен е и новият Закон за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.