Данъчно право. Финансово правоНово!

Закон за счетоводството

2 08 С06

11. издание
към 1 февруари 2021 г.

В сборника е поместен Законът за счетоводството, включен е и новият Закон за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

Цена: 5,85 лв. 6,50 лв.

Ново!

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2 08 C08

14. издание
към 1 февруари 2021 г.

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Ново!

Данъци 2021

2 08 С04

20. издание
към 1 януари 2021 г.

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.

Цена: 17,82 лв. 19,80 лв.