Данъчно право. Финансово правоДанъчно-осигурителен процесуален кодекс

2 08 C08

13. актуализирано издание
към 12 март 2020 г.
+ актуализационно приложение към 4 август 2020 г.

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.

Закон за счетоводството

2 08 С06

10. издание
към 9 декември 2019 г.
+ актуализационно приложение към 25 март 2020 г.

В сборника е поместен Законът за счетоводството, включен е и новият Закон за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

Цена: 5,04 лв. 5,60 лв.