Данъчно право. Финансово правоНово!

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2 08 C08

12. издание
към 3 януари 2018 г.

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.

Ново!

Данъци 2018

2 08 С04

17. издание
към 2 януари 2018 г.

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.

Цена: 13,41 лв. 14,90 лв.

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2017

2 08 С04.А

8. издание
към 24 март 2017 г.

Цена: 5,13 лв. 5,70 лв.

Закон за счетоводството

2 08 С06

8. издание
към 25 януари 2017 г.
+ актуализационно приложение към 5 януари 2018 г.

В сборника е поместен Законът за счетоводството, включен е и новият Закон за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Публични финанси

2 08 С16

3. издание
към 7 юли 2016 г.

Представена е законовата уредба на бюджетната рамка, общото устройство и структура на публичните финанси – фискални правила и ограничения, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на държавния бюджет, на общинските бюджети и на други бюджети, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма, режим на сметките за средствата от Европейския съюз, отчетността на бюджетните организации.

Цена: 1,00 лв. 6,50 лв.