Данъчно право. Финансово правоПромоция за държавен изпит по ППН джобни издания

За да улесним подготовката Ви за държавния изпит по публичноправни науки, подготвихме промоционален пакет, включващ джобни издания с основната нормативна уредба в най-актуално състояние, предназначени за бърз преглед на изпитната материя.

Цена: 43,30 лв.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2 08 C08

13. актуализирано издание
към 12 октомври 2020 г.

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Цена: 6,02 лв. 8,60 лв.

Закон за счетоводството

2 08 С06

10. издание
към 9 декември 2019 г.
+ актуализационно приложение към 25 март 2020 г.

В сборника е поместен Законът за счетоводството, включен е и новият Закон за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

Цена: 5,04 лв. 5,60 лв.