Защита на потребителитеЗащита на потребителите

2 14 С04

10. издание
към 30 май 2017 г.
+ актуализационно приложение към 10 юни 2019 г.

Представена е уредбата на правата на потребителите и тяхната защита, изискванията относно информацията, която следва да се предоставя за стоките и услугите, пуснати на пазара, техните същностни характеристики и начина за отразяването им при етикетиране, сроковете и условията за гаранции и рекламации, органите и организациите за защита на потребителите, уредбата на потребителските спорове.

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Категоризация на туристически обекти

2 14 С05

1. издание
към 28 септември 2015 г.

Включена е Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. Поместено е и извлечение от Закона за туризма (…)

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.