Конституционно право. Съдебна властНово!

Закон за съдебната власт

2 02 С01

15. актуализирано издание
към 12 юни 2018 г.
+ актуализационно приложение към 27 септември 2018 г.
 

В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувателни решения на Конституционния съд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Закон за адвокатурата

2 02 С04

6. актуализирано издание
към 15 април 2018 г.

Представена е уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване и загубване на адвокатски права, осъществяване на адвокатска дейност от чуждестранни адвокати, права и задължения на адвоката, етични правила, учредяване и прекратяване на адвокатски сдружения, органи на адвокатурата, дисциплинарна отговорност, минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Цена: 4,95 лв. 5,50 лв.

Частно съдебно изпълнение

2 02 С08

7. актуализирано издание
към 25 януари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 27 септември 2018 г.
 

Сборникът съдържа уредбата на статуса и правомощията на частните съдебни изпълнители, условията и реда за придобиване на правоспособност и упражняване на професията, правилата за воденето и съхраняването на служебните архиви от частните съдебни изпълнители и таксите, които се заплащат във връзка с изпълнителните производства.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

2 02 С03

11. актуализирано издание
към 25 октомври 2018 г.

Представена е нормативната уредба на нотариалната дейност, статуса на нотариуса, придобиването и загубването на правоспособност и нотариалните такси.

Цена: 5,31 лв. 5,90 лв.

Закон за нормативните актове

2 01 С15

8. издание
към 19 октомври 2017 г.

Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът за международните договори на Република България и Законът за „Държавен вестник“. Включени са извлечения от Конституцията на Република България, от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, от Закона за Конституционен съд, от Административнопроцесуалния кодекс.

Цена: 4,23 лв. 4,70 лв.

Съдебна администрация

2 02 С05

6. издание
към 5 септември 2017 г.

Сборникът включва Правилника за администрацията в съдилищата, с който се определят звената на администрацията в съдилищата и техните функционални характеристики и се регламентират организацията на работата и статусът на съдебните служители. Поместени са наредбите, установяващи реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на актовете на съдилищата и др.

Цена: 5,13 лв. 5,70 лв.

Изборен кодекс

2 01 С17

4. актуализирано издание
към 3 юли 2017 г.

В сборника са поместени Изборният кодекс, Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Законът за политическите партии и Законът за събранията, митингите и манифестациите. Включени са и релевантно извлечение от Конституцията на Република България и справочник на решения на Конституционния съд в предметния обхват на сборника.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.