Конституционно право. Съдебна властНово!

Съдебна администрация

2 02 С05

7. издание
към 5 ноември 2020 г.

Сборникът включва Правилника за администрацията в съдилищата, с който се определят звената на администрацията в съдилищата и техните функционални характеристики и се регламентират организацията на работата и статусът на съдебните служители. Поместени са наредбите, установяващи реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на актовете на съдилищата и др.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.

Промоция за държавен изпит по ППН джобни издания

За да улесним подготовката Ви за държавния изпит по публичноправни науки, подготвихме промоционален пакет, включващ джобни издания с основната нормативна уредба в най-актуално състояние, предназначени за бърз преглед на изпитната материя.

Цена: 43,30 лв.

Закон за съдебната власт

2 02 С01

16. актуализирано издание
към 10 февруари 2020 г.
+ актуализационно приложение към 6 октомври 2020 г.

В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувателни решения на Конституционния съд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им.

Цена: 8,91 лв. 9,90 лв.

Закон за адвокатурата

2 02 С04

6. актуализирано издание
към 27 септември 2019 г.

Представена е уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване и загубване на адвокатски права, осъществяване на адвокатска дейност от чуждестранни адвокати, права и задължения на адвоката, етични правила, учредяване и прекратяване на адвокатски сдружения, органи на адвокатурата, дисциплинарна отговорност, минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Закон за нормативните актове

2 01 С15

9. актуализирано издание
към 8 октомври 2020 г.

Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът за международните договори на Република България и Законът за „Държавен вестник“. Включени са извлечения от Конституцията на Република България, от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, от Закона за Конституционен съд, от Административнопроцесуалния кодекс.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

3 02 С09

7. издание
към 22 февруари 2019 г.

Поместен е новият Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, който е в сила от 22.02.2019 г.

Цена: 4,05 лв. 4,50 лв.

Частно съдебно изпълнение

2 02 С08

7. актуализирано издание
към 25 януари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 6 октомври 2020 г.

Сборникът съдържа уредбата на статуса и правомощията на частните съдебни изпълнители, условията и реда за придобиване на правоспособност и упражняване на професията, правилата за воденето и съхраняването на служебните архиви от частните съдебни изпълнители и таксите, които се заплащат във връзка с изпълнителните производства.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

2 02 С03

11. актуализирано издание
към 25 октомври 2018 г.

Представена е нормативната уредба на нотариалната дейност, статуса на нотариуса, придобиването и загубването на правоспособност и нотариалните такси.

Цена: 5,31 лв. 5,90 лв.