Лично, семейно и наследствено правоНово!

Семеен кодекс

Сборник нормативни актове  по семейно и наследствено право

2 03 С02

7. актуализирано издание
към 10 декември 2020 г.

Сборникът включва Семейния кодекс от 2009 г., който е в сила от 1 октомври 2009 г., и Семейния кодекс от 1985 г., който се прилагаше до тази дата. Поместени са и Законът за закрила на детето и Законът за защита от домашното насилие, които допълват уредбата относно родителската отговорност, мерките за закрила на децата и мерките за защита от домашното насилие. (…)

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Организации с нестопанска цел

2 03 С04

9. издание
към 10 септември 2020 г.
+ актуализационно приложение към 18 декември 2020 г.

Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата. Поместени са извлечение от Конституцията на Република България, Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в редакцията им, която се прилага от 1 януари 2018 г.

Цена: 4,77 лв. 5,30 лв.

Ново!

Закон за кооперациите • Закон за ЖСК

2 03 С09

2. актуализирано издание
към 1 септември 2020 г.

В сборника е представена уредбата на кооперациите като сдружения на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Включени са и актовете, регламентиращи кооперативната реституция.

Цена: 3,78 лв. 4,20 лв.

Гражданска регистрация на лицата

2 03 С05

11. издание
към 10 октомври 2019 г.

Представена е законовата уредба на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубването и възстановяването на българско гражданство. Поместени са и Законът за чужденците в Република България и Законът за убежището и бежанците. Текстовете са анотирани с препращания между правни разпоредби, включени в сборника, и към други нормативни актове.

Цена: 7,38 лв. 8,20 лв.