Наказателно право и процесАктуална промоция август 2018

Само до 2 септември 2018 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгата на Веселин Вучков „Образуване на досъдебно производство. Актуални проблеми“ и сборника „Наказателен кодекс“ на цена от 13,37 лв. за комплект вместо за 19,10 лв.

Цена: 13,37 лв. 19,10 лв.

Наказателно-процесуален кодекс

2 10 С01

18. актуализирано издание
към 10 юни 2018 г.

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закон за Европейската заповед за разследване (…)

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Изпълнение на наказанията

2 10 С08

5. актуализирано издание
към 5 април 2018 г.

В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за прилагането му. Поместена е и Наредба № 2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода. Включено е извлечение от Закона за омбудсмана в частта, с която се уреждат правомощията му за защита на правата на лица, лишени от свобода и задържани по реда на НПК.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Наказателен кодекс

2 10 С02

14. издание
към 20 декември 2017 г.
+ актуализационно приложение към 3 юли 2018 г.

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван. Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация.

Цена: 6,39 лв. 7,10 лв.

Наказателно право. Обща част

Пробация

Второ допълнено издание

Автор: Александър Стойнов

Цена: 7,20 лв. 8,00 лв.