Опазване на обществения редЗакон за Министерството на вътрешните работи

2 20 С01

17. актуализирано издание
към 1 октомври 2018 г.

В сборника са поместени Законът за Министерството на вътрешните работи и Законът за частната охранителна дейност. Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на ЗМВР и към други нормативни актове.

Цена: 5,40 лв. 6,00 лв.

Ново!

Закон за движението по пътищата

2 20 С02
15. актуализирано издание
към 26 септември 2018 г.

 

Поместен е Законът за движението по пътищата, като е включено и извлечение от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата в приложимата му част.

Цена: 8,73 лв. 9,70 лв.

Общ регламент относно защитата на данните

2 11 С07

1. актуализирано издание
към 12 юли 2018 г.

В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Поместен е и Законът за защита на личните данни.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Защита на класифицираната информация

2 20 C03

9. актуализирано издание
към 1 ноември 2017 г.
+ актуализационно приложение към 27 септември 2018 г.

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.