Опазване на обществения редЗакон за движението по пътищата

2 20 С02
15. актуализирано издание
към 13 май 2019 г.
+ актуализационно приложение към 30 юли 2019 г.

Поместен е Законът за движението по пътищата, като е включено и извлечение от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата в приложимата му част.

Цена: 8,73 лв. 9,70 лв.

Защита на личните данни

2 11 С07

1. издание
към 8 март 2019 г.
+актуализационно приложение към 27 ноември 2019 г.

В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Поместен е и Законът за защита на личните данни.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Защита на класифицираната информация

2 20 C03

10. издание
към 8 март 2019 г.
+актуализационно приложение към 27 ноември 2019 г.

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.