Опазване на обществения редНово!

Закон за движението по пътищата

2 20 С02

15. издание
към 8 януари 2018 г.

Поместен е Законът за движението по пътищата, като е включено и извлечение от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата в приложимата му част.

Цена: 8,73 лв. 9,70 лв.

Защита на класифицираната информация

2 20 C03

9. актуализирано издание
към 1 ноември 2017 г.
+ актуализационно приложение към 19 януари 2018 г.

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.

Очаквайте!

Закон за Министерството на вътрешните работи

2 20 С01

17. издание

В сборника са поместени Законът за Министерството на вътрешните работи и Правилникът за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, с които се уреждат принципите, функциите и основните дейности на МВР (…)