Опазване на обществения редНово!

Закон за движението по пътищата

2 20 С02
16. издание
към 1 септември 2020 г.
+актуализационно приложение към 2 март 2021 г.

Поместен е Законът за движението по пътищата, като е включено и извлечение от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата в приложимата му част.

Цена: 8,91 лв. 9,90 лв.

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

изтегли в pdf формат

Електронно издание към 11 август 2020 г.

Електронното издание включва Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, както и ПМС № 55/2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели. Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове.

Защита на личните данни

2 11 С07

1. издание
към 8 март 2019 г.
+актуализационно приложение към 27 ноември 2019 г.

В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Поместен е и Законът за защита на личните данни.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Защита на класифицираната информация

2 20 C03

10. издание
към 8 март 2019 г.
+актуализационно приложение към 11 декември 2020 г.

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.