Право на ЕС и международно правоНово!

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Международни договори и право на ЕС

2 11 С05

3. актуализирано издание
към 10 ноември 2020 г.

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.

Цена: 6,48 лв. 7,20 лв.

Защита на личните данни

2 11 С07

1. издание
към 8 март 2019 г.
+актуализационно приложение към 27 ноември 2019 г.

В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Поместен е и Законът за защита на личните данни.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Международно частно право – част ІІІ

Връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ

1 11 С01

6. издание
към 12 ноември 2018 г.
 

Сборникът представя уредбата на връчването на документи, събирането на доказателства и правната помощ по дела с международен елемент. Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, Конституцията, Кодекса на международното частно право и Закона за правната помощ.

Съставител: Боряна Мусева

Цена: 7,92 лв. 8,80 лв.

Международно частно право – част II

Брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура

1 11 С01

7. издание
към 1 октомври 2018 г.

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, издръжката, родителската отговорност, закрилата на децата в международен план и наследяването.

Съставител: Боряна Мусева

Цена: 14,13 лв. 15,70 лв.

Международно частно право – част I

Граждански и търговски дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура

1 11 С01

9. издание
към 25 септември 2018 г.
 

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по граждански и търговски дела с международен елемент. Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, от Конституцията на Република България и от Гражданския процесуален кодекс.

Съставител: Боряна Мусева

Цена: 13,05 лв. 14,50 лв.

Право на убежище и международна закрила

Убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила

2 11 С06

1. издание
към 1 януари 2016 г.

В сборника са включени нормативните актове, с които се определят условията и редът за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България и техните права и задължения. Представена е и международноправната уредба – Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокол за статута на бежанците от 1967 г.

Цена: 1,00 лв.

Очаквайте!

Договори за ЕС • Съдебна практика

1 11 С03

4. издание

Сборникът съдържа консолидираните текстове на договорите за ЕС в тяхната последна консолидация (ОВ C 202, 7.06.2016 г.). Поместени са и протоколите и декларациите към Договорите, Хартата на основните права и разясненията към нея.

Съставител: Станислав Костов

Цена: 21,60 лв. 24,00 лв.