Право на ЕС и международно правоПромоция за лоялни клиенти ноември 2019

1 ноември 2019 г. – 30 ноември 2019 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Актуална промоция ноември 2019

Само до 30 ноември 2019 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгата наПетко Николов  „Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие“ и сборника „Защита на конкуренцията“ с отстъпка от 30% на цена от 15,30 лв. за комплект вместо за 21,90 лв.

Цена: 15,30 лв. 21,90 лв.

Защита на личните данни

2 11 С07

1. издание
към 8 март 2019 г.

В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Поместен е и Законът за защита на личните данни.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Международни договори и право на ЕС

2 11 С05

2. актуализирано издание
към 20 януари 2019 г.

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.

Цена: 6,48 лв. 7,20 лв.

Международно частно право – част ІІІ

Връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ

1 11 С01

6. издание
към 12 ноември 2018 г.
 

Сборникът представя уредбата на връчването на документи, събирането на доказателства и правната помощ по дела с международен елемент. Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, Конституцията, Кодекса на международното частно право и Закона за правната помощ.

Съставител: Боряна Мусева

Цена: 7,92 лв. 8,80 лв.

Международно частно право – част II

Брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура

1 11 С01

7. издание
към 1 октомври 2018 г.

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, издръжката, родителската отговорност, закрилата на децата в международен план и наследяването.

Съставител: Боряна Мусева

Цена: 14,13 лв. 15,70 лв.

Международно частно право – част I

Граждански и търговски дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура

1 11 С01

9. издание
към 25 септември 2018 г.
 

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по граждански и търговски дела с международен елемент. Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, от Конституцията на Република България и от Гражданския процесуален кодекс.

Съставител: Боряна Мусева

Цена: 13,05 лв. 14,50 лв.

Защита на конкуренцията

2 07 С13

5. издание
към 25 януари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 15 април 2019 г.

В сборника е поместен Законът за защита на конкуренцията, който урежда забраните срещу определени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата с монополно или господстващо положение, критериите за концентрация между предприятия и нелоялна конкуренция, производството и правомощията на Комисията за защита на конкуренцията.

Цена: 5,31 лв. 5,90 лв.

Договори за ЕС • Съдебна практика

1 11 С03

4. издание

Сборникът съдържа консолидираните текстове на договорите за ЕС в тяхната последна консолидация (ОВ C 202, 7.06.2016 г.). Поместени са и протоколите и декларациите към Договорите, Хартата на основните права и разясненията към нея.

Съставител: Станислав Костов

Цена: 21,60 лв. 24,00 лв.

Право на убежище и международна закрила

Убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила

2 11 С06

1. издание
към 1 януари 2016 г.

В сборника са включени нормативните актове, с които се определят условията и редът за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България и техните права и задължения. Представена е и международноправната уредба – Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокол за статута на бежанците от 1967 г.

Цена: 5,85 лв. 6,50 лв.