Противодействие на корупциятаПротиводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

2 19 С01

1. издание
към 30 януари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 26 февруари 2019 г.

В сборника е поместен новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се уреждат мерките за противодействие на корупцията, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.