Търговско правоПромоция ТЗ + Особени залози

Търговски закон

Особени залози и други обезпечения

Само до 31 януари 2018 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате сборниците "Търговски закон" и "Особени залози и други обезпечения" на цена от 10,80 лв. за комплект вместо за 13,50 лв.

Цена: 10,80 лв. 13,50 лв.

Ново!

Обществени поръчки

2 07 С04

14. актуализирано издание
към 5 януари 2018 г.
 

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.

Цена: 7,38 лв. 8,20 лв.

Търговски закон

2 07 С01

16. актуализирано издание
към 4 септември 2017 г.
+ актуализационно приложение към 22 декември 2017 г.

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.

Банкови закони

2 07 С06

10. издание
към 10 септември 2016 г.
+ актуализационно приложение към 25 януари 2017 г.

В сборника е представена законовата уредба на българското банково право и на валутния режим. Включени са нормативните актове, уреждащи дейността на банките и финансовите институции, правния статус, функционирането и правомощията на Българската народна банка, правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (…)

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Очаквайте!

Защита на конкуренцията

2 07 С13

5. издание
 

В сборника е поместен Законът за защита на конкуренцията, който урежда забраните срещу определени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата с монополно или господстващо положение, критериите за концентрация между предприятия и нелоялна конкуренция, производството и правомощията на Комисията за защита на конкуренцията.

Цена: 5,31 лв. 5,90 лв.

Очаквайте!

Закон за концесиите

3 07 C12

2. издание

Изданието съдържа новия Закон за концесиите, който е в сила от 2 януари 2018 г.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.