Устройство на територията и кадастърНово!

Закон за кадастъра и имотния регистър

2 16 C03

6. издание
КЪМ 5 ОКТОМВРИ 2020 г.
+ актуализационно приложение към 23 февруари 2021 г.

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт (…)

Цена: 5,31 лв. 5,90 лв.

Устройство на територията – част І

Подзаконови нормативни актове

2 16 С02

8. издание
към 5 февруари 2019 г.

Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при застрояване, редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях (…)

Цена: 7,65 лв. 8,50 лв.

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

2 16 С02.А

1. издание
към 15 ноември 2014 г.
+ актуализационно приложение към 7 юни 2017 г.

В това издание е поместен текстът на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в който са отразени промените, в сила от 12 декември 2014 г. Измененията се прилагат за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж не е започнало до тази дата.

Цена: 3,24 лв. 3,60 лв.

Очаквайте!

Закон за устройство на територията

2 16 С01

17. издание

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията – оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.