Устройство на територията и кадастърЗакон за кадастъра и имотния регистър

2 16 C03

3. актуализирано издание
към 15 септември 2017 г.

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт (…)

Цена: 4,14 лв. 4,60 лв.

Закон за устройство на територията

2 16 С01

15. издание
към 10 август 2017 г.
+ актуализационно приложение към 8 януари 2018 г.

 

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията – оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.

Цена: 7,74 лв. 8,60 лв.

Устройство на територията – част ІІ

Подзаконови нормативни актове

2 16 С02

9. издание
към 14 септември 2016 г.
+ актуализационно приложение към 12 юли 2017 г.

Сборникът включва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят номенклатурата на видовете строежи, условията и редът за разрешаване ползването на строежите, минималните гаранционни срокове, съставянето на актове и протоколи по време на строителството, обхватът, съдържанието и редът за съставяне на техническите паспорти на строежите ...

Цена: 6,48 лв. 7,20 лв.

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

2 16 С02.А

1. издание
към 15 ноември 2014 г.
+ актуализационно приложение към 7 юни 2017 г.

В това издание е поместен текстът на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в който са отразени промените, в сила от 12 декември 2014 г. Измененията се прилагат за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж не е започнало до тази дата.

Цена: 3,24 лв. 3,60 лв.

Очаквайте!

Устройство на територията – част І

Подзаконови нормативни актове

2 16 С02

8. издание

Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при застрояване, редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях (…)