Гражданско право и процесАктуална промоция декември 2018

Само до 31 декември 2018 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгата на Ивайло Костов "Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес" и сборника "Гражданския процесуален кодекс" с отстъпка от 30% на цена от 23,50 лв. за комплект вместо за 33,60 лв.

Цена: 19,50 лв. 27,90 лв.

Промоция за лоялни клиенти декември

3 декември 2018 г. – 2 януари 2019 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Ново!

Гражданско право

Правни научни изследвания

Автор: Кристиан Таков

Цена: 31,50 лв. 35,00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2017

В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото.

Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017

В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото.

Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Ново!

Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българското право. В нея са анализирани както общите им характеристики в качеството им на юридически лица с нестопанска цел, така и спецификите в техния правен режим. Специално внимание се отделя на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Автори: Поля Голева и Красен Стойчев

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

Деликтно право. Непозволено увреждане

четвърто преработено и допълнено издание

Монографията е четвърто допълнено и преработено издание на книгата „Деликтно право" на проф. Поля Голева от Института за държавата и правото – БАН и ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е единственото у насн цялостно и пълно изследване на правната уредба на непозволеното увреждане за последните 50 години.

Автор: Поля Голева

Цена: 25,20 лв. 28,00 лв.

Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес

В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Преклузията за възражения на ответника е разгледана с оглед на съответствието на чл. 133 ГПК с Конституцията на Република България, както и в светлината на принципите на гражданския процес, които имат пряко отношение към нея.

Автор: Ивайло Костов

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ

второ издание

Настоящото луксозно издание представлява и систематизация на съдебната практика, постановена в рамките на изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ. Освен нея в сборника са включени и разпоредби и решения по ДОПК, ТЗ и др., които са свързани с гражданското изпълнително производство.

Автори: Делян Николов и Димитър М. Иванов

Цена: 26,91 лв. 29,90 лв.

Съдебните актове в гражданското съдопроизводство

второ преработено и допълнено издание

В изследването подробно се изясняват основните характеристики на съдебните актове през призмата на правната им същност, предмета и правните последици, които пораждат, както и характеристиката на съдебния акт в съпоставка с други правни явления.

Автор: Атанас Иванов

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове. Част 1

Настоящото издание има за цел да разкрие основните характеристики на арбитража като правоприлагащ орган. В международната тьртовска практика арбитражът се използва широко от правните субекти при уреждане на спорните правоотношения.

Автор: Венцислава Желязкова

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.

Делба на съсобственост

Трето преработено и допълнено издание

В труда са разгледани редица и многообразни въпроси, свързани с делбата на съсобственост. Поради  комплексния характер на проблемите, правната уредба на делбата се съдържа в няколко нормативни акта: ЗН, ЗС, ЗУТ И ГПК.  Делбата на съсобственост обхваща материи на различните клонове на частното и публичното право, но тяхното деление в това отношение е относително.

Автор: Симеон Тасев

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства

Настоящата книга разглежда гражданскоправните въпроси на недееспособността на физическите лица в контекста на предлаганата реформа в българското лично право. Изследват се границите на потенциала, съдържащ се в правната фигура на запрещението като подход на ограничаване и изключване, както и възможностите за неговата замяна с разнообразен набор от подпомагащи и включващи правни инструменти.

Автор: Стоян Ставру

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Преобразуващи искове и преобразуващи решения

Книгата „Преобразуващи искове и преобразуващи решения“ от далечната 1974 г. е публикация на кандидатската дисертация на Стефан Брайков.

Автор: Стефан Брайков

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.

Обезпечение на иска

Книгата представлява първото самостоятелно изследване по въпросите на обезпечeнието на иска. Тя е посветена на проблемите на производството по допускане, отмяна и замяна на обезпечението.

Автор: Силвия Спасова

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.