Гражданско право и процесПредизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2017

В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото.

Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017

В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото.

Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Ново!

Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българското право. В нея са анализирани както общите им характеристики в качеството им на юридически лица с нестопанска цел, така и спецификите в техния правен режим. Специално внимание се отделя на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Автори: Поля Голева и Красен Стойчев

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес

В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Преклузията за възражения на ответника е разгледана с оглед на съответствието на чл. 133 ГПК с Конституцията на Република България, както и в светлината на принципите на гражданския процес, които имат пряко отношение към нея.

Автор: Ивайло Костов

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Преобразуващи искове и преобразуващи решения

Книгата „Преобразуващи искове и преобразуващи решения“ от далечната 1974 г. е публикация на кандидатската дисертация на Стефан Брайков.

Автор: Стефан Брайков

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.

Обезпечение на иска

Книгата представлява първото самостоятелно изследване по въпросите на обезпечeнието на иска. Тя е посветена на проблемите на производството по допускане, отмяна и замяна на обезпечението.

Автор: Силвия Спасова

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

Адвокатската защита по граждански дела

Изследване е резултат на дългогодишни проучвания на литературни източници, наблюдения върху структурата и елементите на съдебната защита и личния адвокатски опит на автора. В двете части на книгата са показани етапите, през които преминава последователно адвокатската защита в гражданския процес – подготовка и реализация, в неразривната им връзка и компоненти на професионално конструиране.

Автор: Филко Розов

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Унищожаемост на договорите поради грешка

На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. Съчинението е посветено главно на два ключови проблема – понятието за грешка и начините за определяне на нейната правна значимост.

Автор: Ангел Шопов

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД

Предмет на изследване в изложението са основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД като съдържание и приложно поле.

Автор: Мирослав Димитров

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Liber Amicorum

Сборник в чест на Проф. д-р Огнян Герджиков и Проф д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им

Съставители: Екатерина Матеева и Иван Русчев

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Гражданската конфискация по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Настоящата книга е първото цялостно изследване на материята на гражданската конфискация в България и би представлявала интерес за специализираната държавна администрация, натоварена с прилагането на закона, органите на съда, прокуратурата и полицията, както и за адвокати, учени и студенти.

Автор: Николай Николов

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Заповедно производство

Книгата е посветена на проблемите на заповедното производство, уредено в новия Граждански процесуален кодекс (ДВ, бр. 57/2007 г., в сила от 1.03.2008 г.). Системно е анализирана цялостната проблематика на това производство както от гледна точка на законодателната уредба, така и в светлината на изобилната практика по прилагането на тази уредба от съдилищата.

Автор: Силви Чернев

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Частичният иск

На преден план в проблематиката на частичния иск изпъква неговата практическа и прагматична страна. Той е средство за защита, към което се насочва този ищец, който не е сигурен в размера на вземането си, и поради това – в изхода на процеса, или не разполага с достатъчно средства да защити вземането си в целия му размер.

Автор: Камелия Цолова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс

второ издание

След влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс в практиката възникнаха много въпроси, свързани с прилагането му. Тази книга, представляваща тематичен коментар на новото в гражданския процес, обхваща най-важните и актуални проблеми в материята. Изложението систематично следва структурата на ГПК, с акцент върху анализа на най-важните процесуални институти.

Автор: Красимир Влахов

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

Конфликтът на интереси по българското право

Предмет на изследването са основните характеристики на конфликта на интереси само като институт на публичното право – авторът се концентрира само върху уредбата в ЗПУКИ и редица други административни закони.

Автор: Николай Николов

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.