Гражданско право и процесНово!

Гражданско право

Правни научни изследвания

Автор: Кристиан Таков

Цена: 31,50 лв. 35,00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2017

В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото.

Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017

В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото.

Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Ново!

Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българското право. В нея са анализирани както общите им характеристики в качеството им на юридически лица с нестопанска цел, така и спецификите в техния правен режим. Специално внимание се отделя на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Автори: Поля Голева и Красен Стойчев

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

Деликтно право. Непозволено увреждане

четвърто преработено и допълнено издание

Монографията е четвърто допълнено и преработено издание на книгата „Деликтно право" на проф. Поля Голева от Института за държавата и правото – БАН и ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е единственото у насн цялостно и пълно изследване на правната уредба на непозволеното увреждане за последните 50 години.

Автор: Поля Голева

Цена: 25,20 лв. 28,00 лв.

Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес

В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Преклузията за възражения на ответника е разгледана с оглед на съответствието на чл. 133 ГПК с Конституцията на Република България, както и в светлината на принципите на гражданския процес, които имат пряко отношение към нея.

Автор: Ивайло Костов

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ

второ издание

Настоящото луксозно издание представлява и систематизация на съдебната практика, постановена в рамките на изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ. Освен нея в сборника са включени и разпоредби и решения по ДОПК, ТЗ и др., които са свързани с гражданското изпълнително производство.

Автори: Делян Николов и Димитър М. Иванов

Цена: 26,91 лв. 29,90 лв.

Съдебните актове в гражданското съдопроизводство

второ преработено и допълнено издание

В изследването подробно се изясняват основните характеристики на съдебните актове през призмата на правната им същност, предмета и правните последици, които пораждат, както и характеристиката на съдебния акт в съпоставка с други правни явления.

Автор: Атанас Иванов

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове. Част 1

Настоящото издание има за цел да разкрие основните характеристики на арбитража като правоприлагащ орган. В международната тьртовска практика арбитражът се използва широко от правните субекти при уреждане на спорните правоотношения.

Автор: Венцислава Желязкова

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.

Делба на съсобственост

Трето преработено и допълнено издание

В труда са разгледани редица и многообразни въпроси, свързани с делбата на съсобственост. Поради  комплексния характер на проблемите, правната уредба на делбата се съдържа в няколко нормативни акта: ЗН, ЗС, ЗУТ И ГПК.  Делбата на съсобственост обхваща материи на различните клонове на частното и публичното право, но тяхното деление в това отношение е относително.

Автор: Симеон Тасев

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 1953–2008, 2008–2016 г.

второ допълнено издание

Сборникът включва съдебната практика по граждански дела на Върховния Върховния Касационен съд на Република България, приета през периода 1953–2008г. и 2008–2016 г.

Съставители: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски

Цена: 31,50 лв. 35,00 лв.

Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства

Настоящата книга разглежда гражданскоправните въпроси на недееспособността на физическите лица в контекста на предлаганата реформа в българското лично право. Изследват се границите на потенциала, съдържащ се в правната фигура на запрещението като подход на ограничаване и изключване, както и възможностите за неговата замяна с разнообразен набор от подпомагащи и включващи правни инструменти.

Автор: Стоян Ставру

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Преобразуващи искове и преобразуващи решения

Книгата „Преобразуващи искове и преобразуващи решения“ от далечната 1974 г. е публикация на кандидатската дисертация на Стефан Брайков.

Автор: Стефан Брайков

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.

Обезпечение на иска

Книгата представлява първото самостоятелно изследване по въпросите на обезпечeнието на иска. Тя е посветена на проблемите на производството по допускане, отмяна и замяна на обезпечението.

Автор: Силвия Спасова

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

Адвокатската защита по граждански дела

Изследване е резултат на дългогодишни проучвания на литературни източници, наблюдения върху структурата и елементите на съдебната защита и личния адвокатски опит на автора. В двете части на книгата са показани етапите, през които преминава последователно адвокатската защита в гражданския процес – подготовка и реализация, в неразривната им връзка и компоненти на професионално конструиране.

Автор: Филко Розов

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.