Гражданско право и процесПубличната продан чрез частен съдебен изпълнител

Всичко, което е нужно да знате за публичната продан чрез частен съдебен изпълнител

Автор: Димитър Иванов

Цена: 19,90 лв.

Отказът от субективни права

В книгата е разгледан подробно институтът на отказа от субективни права, като фокусът е насочен преимуществено към гражданското материално и процесуално право.

Автор: Владислав Дацов

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Гражданско и облигационно право

Ръководство по решаване на казуси

Методика на решаване, схеми, примери и техните решения

Автори: Димитър Стоименов и Анастас Пунев

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Спиране на исковото производство

Книгата е посветена на института на спирането в исковия граждански процес. В нея са разгледани както основанията за спиране, посочени в чл. 229, ал. 1 ГПК, така и отражението на тези основания при законосъобразно и при незаконосъобразно развитие на производството, включително при процесуални усложнения.

Автор: Анастас Пунев

Цена: 15,40 лв. 22,00 лв.

Промените в Гражданския процесуален кодекс

Тематичен коментар; Съдебна практика; Практически решения; Нормативен текст на ГПК

Тази книга Ви представя измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс, направени в периода от октомври 2017 година до края на 2019 година. В подробни и изчерпателни коментари са анализирани промените в исковото производство, в заповедното производство и в изпълнителното производство. 

Автори: Благовест Пунев, Валя Гигова, Бистра Николова, Мариана Обретенова и Боряна Мусева

Цена: 36,00 лв.

Делба на съсобственост

Четвърто преработено и допълнено издание

В труда са разгледани редица и многообразни въпроси, свързани с делбата на съсобственост. Поради  комплексния характер на проблемите, правната уредба на делбата се съдържа в няколко нормативни акта: ЗН, ЗС, ЗУТ И ГПК.  Делбата на съсобственост обхваща материи на различните клонове на частното и публичното право, но тяхното деление в това отношение е относително.

Автор: Симеон Тасев

Цена: 18,00 лв.

Българско гражданско процесуално право

ДЕСЕТО преработено и допълнено издание / Второ по действащия ГПК

Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС, наложиха актуализиране на материята.

Автори: Живко Сталев, Анелия Мингова, Валентина Попова, Ружа Иванова и Огнян Стамболиев

Цена: 88,00 лв.

Унищожаемост на договорите поради измама

Книгата представлява първото самостоятелно изследване у нас на измамата като основание за унищожаемост на договорите. Разгледани са три ключови проблема: понятието за измама, нейният фактически състав като порок на волята и особени хипотези.

Автор: Ангел Шопов

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Гражданско право. Правни научни изследвания

Правни научни изследвания

Предлаганата книга не е от рода на академичните Liber Amicorum, Mélanges или юбилейни сборници, издавани по случай кръгли годишнини или в памет на университетски преподаватели от техни колеги и приятели, а авторска книга, посветена на правото – така, както доц. Кристиан Таков го виждаше, обичаше, разбираше и желаеше да бъде, а именно като тържество на разума и справедливостта, ...

Автор: Кристиан Таков

Цена: 31,50 лв. 35,00 лв.

Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 1953-2008 г. Част първа

Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния и Върховния касационен съд на Република България, приета през периода 1953 – 2008 г.

Съставители: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски

Цена: 32,00 лв.

Сборник съдебна практика по граждански дела на ВКС 2008-2018 г. Част втора

Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния касационен съд на Република България, приета през периода 2008 – 2018 г.

Съставители: Владимир Тодоровски и Симеон Тасев

Цена: 35,00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2017

В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото.

Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков

Цена: 25,00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017

В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото.

Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков

Цена: 20,00 лв.

Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българското право. В нея са анализирани както общите им характеристики в качеството им на юридически лица с нестопанска цел, така и спецификите в техния правен режим. Специално внимание се отделя на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Автори: Поля Голева и Красен Стойчев

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

Предизвикай: Етажната собственост (2008 - 2018). Том 2

„При решенията на етажната собственост няма насрещни права и задължения, както при сделките. Субективните предели на действие на решенията на общото събрание на етажната собственост са по широки от тези на многостранните сделки.

Автор: Стоян Ставру

Цена: 24,00 лв.