Гражданско право и процесНово!

Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българското право. В нея са анализирани както общите им характеристики в качеството им на юридически лица с нестопанска цел, така и спецификите в техния правен режим. Специално внимание се отделя на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Автори: Поля Голева и Красен Стойчев

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес

В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Преклузията за възражения на ответника е разгледана с оглед на съответствието на чл. 133 ГПК с Конституцията на Република България, както и в светлината на принципите на гражданския процес, които имат пряко отношение към нея.

Автор: Ивайло Костов

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Преобразуващи искове и преобразуващи решения

Книгата „Преобразуващи искове и преобразуващи решения“ от далечната 1974 г. е публикация на кандидатската дисертация на Стефан Брайков.

Автор: Стефан Брайков

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.

Обезпечение на иска

Книгата представлява първото самостоятелно изследване по въпросите на обезпечeнието на иска. Тя е посветена на проблемите на производството по допускане, отмяна и замяна на обезпечението.

Автор: Силвия Спасова

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

Адвокатската защита по граждански дела

Изследване е резултат на дългогодишни проучвания на литературни източници, наблюдения върху структурата и елементите на съдебната защита и личния адвокатски опит на автора. В двете части на книгата са показани етапите, през които преминава последователно адвокатската защита в гражданския процес – подготовка и реализация, в неразривната им връзка и компоненти на професионално конструиране.

Автор: Филко Розов

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Унищожаемост на договорите поради грешка

На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. Съчинението е посветено главно на два ключови проблема – понятието за грешка и начините за определяне на нейната правна значимост.

Автор: Ангел Шопов

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД

Предмет на изследване в изложението са основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД като съдържание и приложно поле.

Автор: Мирослав Димитров

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Заповедно производство

Книгата е посветена на проблемите на заповедното производство, уредено в новия Граждански процесуален кодекс (ДВ, бр. 57/2007 г., в сила от 1.03.2008 г.). Системно е анализирана цялостната проблематика на това производство както от гледна точка на законодателната уредба, така и в светлината на изобилната практика по прилагането на тази уредба от съдилищата.

Автор: Силви Чернев

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Частичният иск

На преден план в проблематиката на частичния иск изпъква неговата практическа и прагматична страна. Той е средство за защита, към което се насочва този ищец, който не е сигурен в размера на вземането си, и поради това – в изхода на процеса, или не разполага с достатъчно средства да защити вземането си в целия му размер.

Автор: Камелия Цолова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс

второ издание

След влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс в практиката възникнаха много въпроси, свързани с прилагането му. Тази книга, представляваща тематичен коментар на новото в гражданския процес, обхваща най-важните и актуални проблеми в материята. Изложението систематично следва структурата на ГПК, с акцент върху анализа на най-важните процесуални институти.

Автор: Красимир Влахов

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

Подпомагащата страна в съдебния исков процес

Предмет на изследване в тази книга е институтът на подпомагащата страна в съдебния исков процес. Необходимостта от актуално изследване на темата за подпомагащата страна е свързана основно с настъпилите промени в гражданскопроцесуалната правна уредба и влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс.

Автор: Камелия Цолова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Мнимо представителство

второ преработено и допълнено издание

Актуалността на темата за мнимото представителство произтича от многото спорни въпроси, които тази фигура поставя в правната доктрина и в практиката. Централно място сред тях заема въпросът в кои случаи, въпреки липсата на представителна власт, сделката поражда правни последици между третото лице и представлявания.

Автор: Таня Йосифова

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Как се решава частноправен казус

Тази книга e посветена на решаването на казуси по частно право: гражданско право – обща част, облигационно, вещно, авторско, наследствено, трудово право и др. Тя обаче не е сборник с казуси, а е книга за методиката и подходите за решаване на юридически казуси.

Автор: Кристиан Таков

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер

Сборникът се издава по случай 80-годишнината от рождението на бележития български учен юрист Витали Езра Таджер (1922 – 1999). Името му се откроява с творческо наследство в почти всички области на правото и с участието му в нормотворчеството.

Автори: Таня Бузева, Иван Владимиров, Нина Гевренова, Емил Георгиев, Ангел Калайджиев, Любен Караниколов, Кирил Киров, Траян Конов, Мария Костова, Емил Марков, Методи Марков, Димитрина Милкова, Емил Мингов, Васил Мръчков, Мария Павлова, Владимир Петров, Мария Славова, Красимира Средкова, Живко Сталев, Цанка Цанкова, Стефан Стефанов, Красен Стойчев, Златка Сукарева, Кристиан Таков, Тодор Тодоров и Димитър Токушев

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Очаквайте!

Гражданско право

Правни научни изследвания

Автор: Кристиан Таков