Данъчно и финансово правоСчетоводство - 2019 г.

Промените в нормативната уредба,

Приложни коментари и разяснения,

Експертни решения,

Новите изисквания в Наредба № Н-18

Тази книга е десетият по ред годишник с цялостно и актуално приложно знание за счетоводството.

Автори: Антон Свраков, Бойка Брезоева, Велин Филипов, Христо Досев, Беата Петрова и Николай Ризов.

Цена: 34,56 лв. 38,40 лв.

Новото данъчно законодателство през 2019 година

Съдържанието на книгата включва актуализираните нормативни текстове на данъчните закони. В изчерпателни приложни коментари са разяснени новите моменти в данъчното законодателство, в сила от началото на годината. Разработени са цял набор от експертни решения на конкретни въпроси, извлечени от практиката на счетоводителя и данъчния експерт.

Автори: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Ганета Минкова, Биляна Гецова и Николай Ризов

Цена: 34,56 лв. 38,40 лв.

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд

Том I. Преки данъци

Сборникът обхваща практиката на ВАС по данъчни дела за периода 2007–2017 г., като акцентът е поставен върху последните години. Определянето на този период не е случайно. Сборникът съдържа и коментар на едни от най-сложните и деликатни проблеми на съдебната практика по данъчни дела. Това е първият систематизиран сборник съдебна практика по данъчни дела в два тома с коментар.

Съставител: Иван Стоянов

Цена: 40,50 лв. 45,00 лв.

Данъчно право

Седмо издание

Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Поредното му издание се налага както от всестранния интерес към материята, така и от активната законодателна дейност. Учебникът обхваща общата и специалната част на данъчното право, както и данъчния процес.

Автор: Иван Стоянов

Цена: 25,20 лв. 28,00 лв.

Финансово право

кратък курс
казуси

шесто преработено и актуализирано издание

Настоящото издание е съкратена версия на учебника по финансово право. То обхваща и изяснява в синтезиран вид всички институти на ФП, както и казуси с решения. Разработените казуси и разгледаните решения на ВАС и на КС, както и предложенията de lege ferenda засилват практическата насоченост на учебника.

Автор: Иван Г. Стоянов

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Книгата съдържа цялостно приложно знание по корпоративно подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица.

Автори: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Лорета Цветкова и Евгения Попова

Цена: 32,40 лв. 36,00 лв.

102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

Сборникът включва три части – въведение, решения на ВАС по данъчни и митнически дела и предметен показалец. Въведението не анализира практиката на ВАС по данъчни дела, а цели чрез историческа ретроспекция да представи динамично променящата се през последните години данъчна нормативна уредба.

Съставители: Димитър Митев и Петър Кошничарски

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Данъчните нарушения

В книгата се анализира данъчното нарушение като вид административно нарушение – неговата характеристика, състав и усложнения. За целта са изследвани нормите на действащото административно и данъчно право и практиката по тяхното прилагане и са дефинирани характеристиките на данъчното нарушение.

Автор: Христо Христозов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.