Данъчно и финансово правоНовото данъчно законодателство през 2021 година

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

Автори: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Биляна Гецова и Николай Ризов

Цена: 38,00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване 2020

Данъчна рамка на финансовата година; Годишен финансов отчет; Приложни коментари; Указания на НАП; Експертни решения; В приложение CD и специализиран сайт:  www.dosp2020.trudipravo.bg

Автори: Велин ФИЛИПОВ, д.е.с., Лорета ЦВЕТКОВА, Ивайло КОНДАРЕВ, Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., Христо ДОСЕВ, д.е.с., Мария ЦВЕТАНОВА и Николай РИЗОВ

Цена: 38,00 лв.

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд

Том I. Преки данъци

Сборникът обхваща практиката на ВАС по данъчни дела за периода 2007–2017 г., като акцентът е поставен върху последните години. Определянето на този период не е случайно. Сборникът съдържа и коментар на едни от най-сложните и деликатни проблеми на съдебната практика по данъчни дела. Това е първият систематизиран сборник съдебна практика по данъчни дела в два тома с коментар.

Съставител: Иван Стоянов

Цена: 45,00 лв.

Данъчно право

Седмо издание

Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Поредното му издание се налага както от всестранния интерес към материята, така и от активната законодателна дейност. Учебникът обхваща общата и специалната част на данъчното право, както и данъчния процес.

Автор: Иван Стоянов

Цена: 28,00 лв.

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Книгата съдържа цялостно приложно знание по корпоративно подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица.

Автори: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Лорета Цветкова и Евгения Попова

Цена: 30,00 лв.

102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

Сборникът включва три части – въведение, решения на ВАС по данъчни и митнически дела и предметен показалец. Въведението не анализира практиката на ВАС по данъчни дела, а цели чрез историческа ретроспекция да представи динамично променящата се през последните години данъчна нормативна уредба.

Съставители: Димитър Митев и Петър Кошничарски

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Данъчните нарушения

В книгата се анализира данъчното нарушение като вид административно нарушение – неговата характеристика, състав и усложнения. За целта са изследвани нормите на действащото административно и данъчно право и практиката по тяхното прилагане и са дефинирани характеристиките на данъчното нарушение.

Автор: Христо Христозов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори

Предлаганата монография представлява опит за цялостно третиране на въпросите, свързани с юридическата отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори.

Автор: Десислав Начков

Цена: 18,00 лв.

Данъчен процес

Има издадени повече от 30 научни публикации в областта на данъчния процес.

Автор: Здравко Славчев

Цена: 9,90 лв. 11,00 лв.