Данъчно и финансово правоДанъчно право

Седмо издание

Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Поредното му издание се налага както от всестранния интерес към материята, така и от активната законодателна дейност. Учебникът обхваща общата и специалната част на данъчното право, както и данъчния процес.

Автор: Иван Стоянов

Цена: 25,20 лв. 28,00 лв.

Новото данъчно законодателство през 2018 година

• Актуализиран текст на основните данъчни закони
• Коментар на промените в данъчното законодателство
• Експертни решения на данъчни и счетоводни казуси

Актуализирани текстове на основните данъчни закони; изчерпателни професионални коментари, с акцент върху промените в данъчното законодателство; актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите; решения на практически казуси; важни приложения.

Съставители: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Ганета Минкова и Николай Ризов

Цена: 32,40 лв. 36,00 лв.

Финансово право

кратък курс
казуси

шесто преработено и актуализирано издание

Настоящото издание е съкратена версия на учебника по финансово право. То обхваща и изяснява в синтезиран вид всички институти на ФП, както и казуси с решения. Разработените казуси и разгледаните решения на ВАС и на КС, както и предложенията de lege ferenda засилват практическата насоченост на учебника.

Автор: Иван Г. Стоянов

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Книгата съдържа цялостно приложно знание по корпоративно подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица.

Автори: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Лорета Цветкова и Евгения Попова

Цена: 32,40 лв. 36,00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018

Книгата-годишник съдържа: - изчерпателни приложни коментари, с акцент върху новите моменти в данъчното законодателство през 2018 г. и подаването по електронен път на справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри; - експертни решения на конкретни казуси от практиката; - важни писма и указания на МФ и НАП; - методология на подготовката на годишното счетоводно приключване;

Автори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Мария Цветанова и Николай Ризов

Цена: 38,40 лв.

102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

Сборникът включва три части – въведение, решения на ВАС по данъчни и митнически дела и предметен показалец. Въведението не анализира практиката на ВАС по данъчни дела, а цели чрез историческа ретроспекция да представи динамично променящата се през последните години данъчна нормативна уредба.

Съставители: Димитър Митев и Петър Кошничарски

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Данъчно облагане – съвременни тенденции

Изследвани са мерките, които предстоят да се въведат в държавите членки за преодоляване на загубите в националните бюджети, чрез усъвършенстване на данъчното законодателство в Европейския съюз и процеса за обмен на информация между данъчните администрации на държавите членки. Разгледан е приносът на решенията на националния съд в областта на данъчното облагане.

Автор: Любка Ценова

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.

Данъчните нарушения

В книгата се анализира данъчното нарушение като вид административно нарушение – неговата характеристика, състав и усложнения. За целта са изследвани нормите на действащото административно и данъчно право и практиката по тяхното прилагане и са дефинирани характеристиките на данъчното нарушение.

Автор: Христо Христозов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.