Данъчно и финансово правоДанъчно облагане и счетоводно приключване 2020

Данъчна рамка на финансовата година

Годишен финансов отчет

Приложни коментари

Указания на НАП

Експертни решения

В приложение CD и специализиран сайт:  www.dosp2020.trudipravo.bg

Изложението е съобразено със законодателството към 15 септември 2020 г. Книгата съдържа изчерпателни коментари и разяснения по промените в данъчното законодателство през 2020 г.

Автори: Велин ФИЛИПОВ, д.е.с., Лорета ЦВЕТКОВА, Ивайло КОНДАРЕВ, Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., Христо ДОСЕВ, д.е.с., Мария ЦВЕТАНОВА и Николай РИЗОВ

Цена: 38,00 лв.

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд

Том I. Преки данъци

Сборникът обхваща практиката на ВАС по данъчни дела за периода 2007–2017 г., като акцентът е поставен върху последните години. Определянето на този период не е случайно. Сборникът съдържа и коментар на едни от най-сложните и деликатни проблеми на съдебната практика по данъчни дела. Това е първият систематизиран сборник съдебна практика по данъчни дела в два тома с коментар.

Съставител: Иван Стоянов

Цена: 45,00 лв.

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Книгата съдържа цялостно приложно знание по корпоративно подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица.

Автори: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Лорета Цветкова и Евгения Попова

Цена: 36,00 лв.

102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

Сборникът включва три части – въведение, решения на ВАС по данъчни и митнически дела и предметен показалец. Въведението не анализира практиката на ВАС по данъчни дела, а цели чрез историческа ретроспекция да представи динамично променящата се през последните години данъчна нормативна уредба.

Съставители: Димитър Митев и Петър Кошничарски

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Данъчните нарушения

В книгата се анализира данъчното нарушение като вид административно нарушение – неговата характеристика, състав и усложнения. За целта са изследвани нормите на действащото административно и данъчно право и практиката по тяхното прилагане и са дефинирани характеристиките на данъчното нарушение.

Автор: Христо Христозов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.