Интелектуална собственостОбекти на интелектуалната собственост

Книгата представлява общо изследване на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на интелектуална собственост. Изясняват се тяхната правна природа и характерните им черти. Интелектуалната собственост е съпоставена и отграничена от правото на достъп до информация, от правото на свобода на словото, от закрилата на културно-историческото наследство и др.

Автор: Живко Драганов

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

Авторското право в музиката

Книгата е първото по рода си специализирано изследване на въпросите, свързани с прилагането на авторскоправното законодателство в областта на създаването и използването на музикални произведения в България. Подробно са разгледани въпросите около възникването, упражняването и защитата на правата на авторите – композитори и текстописци.

Автор: Георги Саракинов

Цена: 12,51 лв. 13,90 лв.

Колективно управление на авторските и сродните им права

В книгата е разгледана същността на колективното управление на авторски права, направен е преглед на състоянието на колективното управление на авторски права в Европа и у нас в неговото развитие. Анализирани са дейността на организациите за колективно управление на такива права, режимът на тяхното учредяване и функциониране, като се набляга на изясняването на специфичното им положение.

Автор: Георги Саракинов

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.