История на правотоСъздаване на новобългарското наказателно право (1877–1896 г.)

Книгата изследва процеса на възникване и формиране на наказателното право като един от отраслите на националната правна система след Руско-турската война от 1877-1878 г. Проблематиката на възникването на модерното наказателно право в Княжество България се разглежда исторически във връзка с конкретните материални условия на живот на обществото. Този подход произтича от разбирането, че правото отраз

Автор: Димитър Токушев

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX век

Книгата проследява обстойно зараждането и развитието на конституционализма в балканските страни от края на XVIII и през XIX век. Предложен е цялостен сравнителноисторически и сравнителноправен анализ на Търновската конституция и конституциите на Гърция, Румъния и Сърбия от същия период.

Автор: Костадин Паев

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Правната природа на библейската монархия. Опит за установяване престолонаследните системи в Древния Рим

За времето между 1927 и 1932 година проф. Л. Владикин публикува 7 исторически изследвания по проблеми от държавноправен характер. В тях се разглеждат отделни институти на монархията като форма на държавата – регентство, системи на престолонаследие, наследяване на царската власт и др.

Автор: Любомир Владикин

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Съдебната власт в България (1989–2014)

В книгата се разглеждат развитието и проблемите на съвременното българско правосъдие. Поставят се важни въпроси: защо повече от десетилетие не бяха въведени законодателно конкурсното начало при встъпване и повишаване в длъжност, правилата за атестиране, конкурсите за избор на административни ръководители, уредбата на дисциплинарната отговорност.

Автор: Пенчо Пенев

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Учредителите

Участниците в Учредителното народно събрание в Търново, 10.II.–16.IV.1879 г.

За пръв път в този енциклопедичен справочник на едно място са събрани биографиите на онези 230 души – създатели на първия конституционен закон на България, които имат щастието и голямото задължение да играят ролята на учредители на конституционния ни живот.

Автор: Милко Палангурски

Цена: 26,10 лв. 29,00 лв.

Създаване на Търновската конституция

второ издание

Книгата изследва цялостния процес на изработване на първия конституционен закон на България. Анализирана е градивната дейност на съставителите през трите фази, през които преминава изработването на българската Конституция.

Автор: Мария Манолова

Цена: 25,20 лв. 28,00 лв.

Реторика

Известният сръбски драматург и писател Бранислав Нушич (1864–1938) е юрист – завършил е право в Белградския университет, и този факт може да се прочете във всяка негова биография. Но може би малцина знаят, че той е и основател на модерната сръбска реторика.

Автор: Бранислав Нушич

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Правото в поезията на Хораций

В тази книга за пръв път у нас се разглежда темата за правния език и правната култура на един от най-блестящите поети на Древния свят. Хораций е поет с висока правна култура. Правни термини от различните области на правото и дори някои термини от по-специализирани правни фигури са включени в неговия поетичен език.

Автор: Мария Костова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

История на българската средновековна държава и право

Изданието представлява учебник за студентите в юридическите факултети в страната. Книгата систематизира дългогодишния опит на автора – проф. Димитър Токушев, като преподавател в Софийския университет, и същевременно представя неговия принос към съвременните достижения на правно-историческата наука у нас.

Автор: Димитър Токушев

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

История на българската държава и право (680–1878)

второ допълнено издание

Историята на българската държава и право през Средновековието има за предмет зараждането и историческото развитие на отделните отрасли на правото – семейно, наследствено, договорно, етапите в развитието на наказателната репресия, видовете престъпления и наказания, съдебния процес.

Автор: Гълъбина Петрова

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

История на новобългарската държава и право (1878—1944)

В книгата са разгледани проблемите на българската държавност от Освобождението до 40-те години на ХХ век – възстановяването на българската държавност след Руско-турската война от 1877 – 1878 г., изработването и приемането на Търновската конституция.

Автор: Димитър Токушев

Цена: 14,31 лв. 15,90 лв.

Църква и църковно право в средновековна България

В последните години у нас се възроди интересът към църковното право. То бе включено отново в учебните планове на повечето юридически факултети в страната и бе възстановена изследователската дейност върху отделни негови проблеми.

Автор: Гълъбина Петрова

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Върховният административен съд (1913–2006)

Книгата разглежда административното правосъдие в България, което е уредено с приемането през 1912 г. на Закона за административното правосъдие. Този закон е ключов за прилагането на принципа на разделението на властите и избягването на случаите на преплитане на функциите на административната и съдебната власт.

Автор: Петко Добчев

Цена: 72,00 лв. 80,00 лв.

Българската адвокатура. Нормативни актове (1878–2000)

Сборникът представя нормативната уредба на българската адвокатура през разглеждания период. Той е събрал във възходящ хронологичен ред всички нормативни актове, които уреждат нейния статут – закони и укази за адвокатурата, законите за тяхното изменение и допълнение.

Съставител: Петко Добчев

Цена: 30,60 лв. 34,00 лв.

Българската адвокатура (1878–2000)

Книгата представлява първото по-цялостно изследване на нормативната уредба на българската адвокатура. Тя изследва всички нормативни актове, които уреждат статута на адвокатурата в България през разглеждания период, както и такива, които имат отношение към нея. Изследването почива на солидна емпирична основа, а също и на добро познаване на съответната българска литература.

Автор: Петко Добчев

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.