Конституционно правоКонституция на Република България

Цена: 2,34 лв. 2,60 лв.

Българската конституционна идентичност

Възникването на наднационален конституционализъм и особено участието на България в ЕС поставят в нова светлина класическите въпроси за идентичността, суверенитета, върховенството на конституцията и съотношението между националния и наднационалните правопорядъци.

Автор: Мартин Белов

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Казуси по конституционно право

Сборникът има за цел да подпомогне студентите по право, политология, публична администрация и др. в усвояването на конституционноправната материя. Той цели и да хвърли светлина върху онези конструкции и моменти, които обикновено ги затрудняват, тъй като общата им юридическа подготовка (включително и терминологична) е все още в начален стадий.

Автор: Радослава Янкулова

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Финансов конституционализъм

Книгата представлява опит за изграждане на теория за конституционното значение на финансите като цяло и на публичните финанси в частност.

Автор: Мартин Белов

Цена: 10,80 лв. 12,00 лв.

Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм

Книгата е посветена на историческата еволюция на изпълнителната власт в четири от най-значимите в конституционноправно отношение европейски държави – Германия, Австрия, Нидерландия и Белгия. Изследването се основава на предварително изградена система от критерии и на оригинална концепция за разделението на властите, която е приложена към всяка от разгледаните държави.

Автор: Мартин Белов

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Принципът на суверенитета

Kонституционноправни и европейски измерения

​​​​​​​Книгата е посветена на историческото развитие на принципа на суверенитета от генезиса му в ранните политически общества до модерните му трактовки в съвременния конституционализъм.

Автор: Стоил Моллов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Гражданското участие в политическия процес

Конституционноправни основи

Коя система може да бъде определена като демокрация? Какво представляват пряката, партиципаторната и делиберативната демокрация? Кои са правните инструменти за участие на гражданите в политиката? Кои са предпоставките за адекватно и рационално включване на гражданите в процесите по дебатиране и вземане на политически решения? (...)

Автор: Мартин Белов

Цена: 9,90 лв. 11,00 лв.

Сравнително конституционно право

Книгата е първият учебник по сравнително конституционно право в България от няколко десетилетия насам. Той разглежда уредбата на държавните органи, формата на държавно управление и държавно устройство, парламентаризма, основните конституционни принципи и системата от източници на конституционното право в сравнителна перспектива.

Автори: Евгени Танчев и Мартин Белов

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Пряка демокрация

Книгата представлява опит за изграждане на конституционна теория на пряката демокрация. В нея са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните проблеми на пряката демокрация. Изследвани са нейната същност, историческо развитие, предимства и недостатъци. Изградена е система от критерии за отграничаване на пряката от представителната и партиципаторната демокрация.

Автор: Мартин Белов

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел

Книгата представлява първото в българската конституционноправна литература изследване на проблемите на политическите партии, политическия плурализъм, демократичната държава и „партийната демокрация“ във Федерална република Германия.

Автор: Мартин Белов

Цена: 8,82 лв. 9,80 лв.

Президентът в българския конституционен модел

Книгата разглежда президентската институция отвъд традиционното описание и статичното разглеждане на нейните функции и правомощия. Ударението е поставено върху динамичната характеристика на компетентността на държавния глава и функционалните особености на взаимоотношенията му с другите висши държавни институции.

Автор: Пламен Киров

Цена: 11,52 лв. 12,80 лв.

Конституционната цивилизация и българският конституционализъм

Книгата разглежда основните проблеми и тенденции на конституционализма в хода на неговата еволюция. Авторката изследва явлението конституция в контекста на съвременната цивилизация и нейните културно-политически ценности. В книгата се аргументира тезата за „еволюиращия конституционализъм“ с примери както от световната практика, така и от българската действителност.

Автор: Снежана Начева

Цена: 8,10 лв. 9,00 лв.

Конституционният съд

Специална и специализирана юрисдикция, предназначена да осигури спазването на Конституцията и заедно с това да защитава правовата държава.

Автор: Борис Спасов

Цена: 6,48 лв. 7,20 лв.

Конституционното право на защита

Книгата разглежда правото на защита като основно право на човека и гражданина (чл. 56 от Конституцията). Направен е анализ на практиката на Конституционния съд. Обосновава се новият вид правна защита – конституционноправната. В приложение са дадени основните решения на Конституционния съд по правото на защита.

Автор: Нено Неновски

Цена: 2,52 лв. 2,80 лв.

Учение за конституцията

трето преработено и допълнено издание

Автор: Борис Спасов

Цена: 3,78 лв. 4,20 лв.