Международно правоПраво на Европейския съюз

Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен за всички усвояващи, работещи и интересуващи се от европейските интеграционни процеси – студенти, докторанти, специализанти, а също така и за всички практикуващи специалисти в тази област.

Автор: Орлин Борисов

Цена: 30,00 лв.

Soft Law и съвременното право

сборник статии

Съчиненията са насочени към широка аудитория – към всеки читател, който е заинтересован от развитието на правото и желае да обогати своите правни познания, независимо дали е юрист, или не. Инициатор за издаването на сборника е изследователски екип от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Автори: Малина Новкиришка-Стоянова, Димитър Ханев, Симеон Гройсман, Красимир Митев, Ангел Шопов, Ивайло Василев, Linert Lireza, Dorina Ndreka, Жана Колева, Таня Йончева, Димитър Топузов, Константин Пехливанов, Георги Пенчев, Гентиан Кочи, Шкълким Дзека, Мария Радева, Нели Радева, Ирена Илиева, Иван Русчев, Бойка Чернева, Гергана Гозанска, Цветанка Спасова, Веселин Цанков и Диана Маринова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Цесията в международното частно право

Книгата изследва специфичните проблеми на международното частно право, които възникват при прехвърляне на вземания с международен елемент. Предмет на анализ е институтът на цесията, съществуваща в практиката чрез различни проявни форми – класическа цесия, фидуциарна цесия, като учредяване на залог или друг вид обезпечителни права, както и приравнената на нея договорна суброгация.

Автор: Боряна Мусева

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Международно правораздаване

Международен арбитраж и международен съд на ООН

трето преработено и допълнено издание

Международният арбитраж и международното правосъдие са единствените правораздавателни способи за мирно решаване на международноправните спорове. Правораздавателни, защото и двата способа решават спорове, като отсъждат на кого принадлежи спорното право. Следователно в своята съвкупност те представляват правораздаването в международното публично право.

Автор: Александър Драгиев

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Деликтът в международното частно право

Книгата е първото българско самостоятелно актуално изследване на международното частно деликтно право. В центъра на анализа е Регламент „Рим ІІ“​​​​​​​, който след 11 януари 2009 г. се прилага пряко във всички държави – членки на Европейския съюз, включително и в Република България, при непозволено увреждане с международен елемент.

Автор: Боряна Мусева

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Коментар на Кодекса на международното частно право

Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право. Разглеждат се предметът и общата характеристика на КМЧП, принципът на най-тясната връзка, съотношението с международните договори, международните актове и други закони.

Автор: Весела Станчева-Минчева

Цена: 24,30 лв. 27,00 лв.

Международно частно право

трето преработено и допълнено издание

В книгата са представени съдържанието и структурата на българското международно частно право. Анализирани са основните актове на Европейския съюз по международно частно право, както и задължителната за България практика на Съда на Европейския съюз.

Автор: Тодор Тодоров

Цена: 18,90 лв. 21,00 лв.

Международна подсъдност

Книга Първа

Автор: Николай Ангелов

Цена: 8,90 лв.