Обща теория и философия на правотоПравна действителност и правен ред

„Истинската демокрация се постига чрез спазването на правните норми, а не чрез формалното прогласяване на основни права и свободи, плурализъм, парламентаризъм и други понятия, някои от които нямат нищо общо със самото право.“ проф. д.ю.н. Димитър Радев

Автор: Димитър Радев

Цена: 20,00 лв.

Юридическо задължение

Книгата представлява опит да се поставят проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение. Задълженията на личността имат своите морални, политически и юридически основания. Нормативният характер на юридическото задължение като мяра на дължимо поведение и начините за институционализиране на социалните задължения в правото са негови особености.

Автор: Бойка Чернева

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Лекции по обща теория на правото. Част 2

Направен е опит да бъде изяснено как изглежда правото в динамика. Акцентът е поставен върху онези основни правни понятия, с помощта на които може да се конструира юридически една конкретна социална ситуация с правно значение.

Автор: Даниел Вълчев

Цена: 20,00 лв.

Правните принципи

теория и приложение

Правните принципи са сред ключовите проблеми за правната наука и за юридическата практика. Монографията предлага цялостна концепция за правните принципи (понятие, функции, форми, видове), разглежда ролята им по отношение на валидността в правото.

Автор: Янаки Стоилов

Цена: 18,90 лв. 21,00 лв.

Основи на правната философия на XXI век

В съвременното плуралистично общество, в което съществуват различни политически възгледи и етични убеждения, правото регулира динамиката на обществените отношения в рамките на институционализирани дискурси. В тях се решават практически политически задачи на рационална, аргументативна основа и резултатите се закрепват със задължителни правни норми.

Автор: Валентин Петев

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Правна информатика

пето преработено и допълнено издание

Книгата задълбочено и подробно разглежда същността и обхвата на правната информатика като наука, свързани както с нейната обвързаност с правото, така и със съвременните информационни технологии. Последователно в изложението са проблематизирани предметът, методите и съотношението на правната информатика с други науки, понятията „информация“, „информатика“ и „система“.

Автор: Вихър Кискинов

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Обща теория на правото

Основни правни понятия

четвърто издание

Учебникът е посветен на основните правни понятия, използвани в юридическото мислене. В рамките на пет глави авторът разглежда осем основни правни понятия: източници на правото, правни норми, правни принципи, юридически факти, субективни права, юридически задължения, правни отношения, субекти на правото. Около тях е изградена мрежата на повече от триста правни понятия, разгледани в книгата.

Автор: Росен Ташев

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Теория за правната система

второ издание

Книгата е оригинален опит за създаване на системна теория за правото в концептуалните рамки на правния позитивизъм. Направен е исторически преглед на основни теории за системата на правото; изследвано е как системната теория се съотнася с общата теория на правото и какво е мястото й в рамките на модерния теоретичен дебат между догматичната и херменевтичната юриспруденция.

Автор: Росен Ташев

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Правото в Стария завет

В прехода от Древност към Цивилизация правото преживява метаморфоза от пред(до)-право в право. Бавно, но настойчиво прибавя качества и свойства, в които е заложена неговата истинска природа като проекция на частната собственост.

Автор: Михайлина Михайлова

Цена: 12,00 лв.

Систематика на правната информатика

Авторът изследва концептуалната структура на правната информатика, която се схваща като наука за организиране, обработка и използване на правната информация. След кратък исторически преглед на развитието на науката, нейните определения, систематики на учебни курсове и съвременно състояние, авторът разглежда основанията за създаване на систематика на правната информатика.

Автор: Вихър Кискинов

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Електронно правителство

В книгата се прави преглед на основните проблеми, стратегиите и еволюцията на схващанията за електронно правителство. Разглежда се проблематиката у нас, включително приетата стратегия и съществуващата нормативна регламентация. Предлагат се няколко метода за създаване на електронно правителство.

Автор: Вихър Кискинов

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

Въведение в правото

„Въведение в правото“ е комплексна учебна дисциплина за общите теоретични проблеми на правото като наука. Тя поставя акцент върху дефинирането на основополагащите понятия, категории и определения, инструментариума за регулиране на обществените отношения, нормите, юридическите принципи, институтите и институциите.

Автор: Христо Иванов

Цена: 7,00 лв.