Права на човекаНово!

Правото на свобода на съвестта и религията. Правото на образование

Книгата представлява превод на две ръководства на Европейския съд по правата на човека – за правото на свобода на мисълта, съвестта и религията по член 9 от Европейската конвенция за правата на човека и за правото на образование по член 2 от Протокол № 1 към Конвенцията. Ръководствата са изготвени от отдела на юрисконсулта на Съда.

Цена: 9,90 лв. 11,00 лв.

Правото на лична свобода и сигурност

Книгата представя международните стандарти за защита на правото на лична свобода и сигурност. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, които гарантират това право, както и практиката на органите, които ги тълкуват, с фокус върху органите по Европейската конвенция за правата на човека.

Автор: Красимир Кънев

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители

В книгата се изследва ефектът на измененията в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 2004 г. върху дейността на специализираните органи и институции в сферата на превенцията на правонарушения на лицата на възраст от 8 до 18 години.

Автор: Светла Маргаритова-Вучкова

Цена: 9,90 лв. 11,00 лв.

Свободата на изразяване

Книгата представя международните стандарти, свързани с правото на свобода на изразяване. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, гарантиращи това право, както и относимата практика на международните органи, които ги тълкуват.

Автори: Бойко Боев, Александър Кашъмов, Красимир Кънев, Нели Огнянова и Полина Русинова

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Книгата представя международните стандарти за защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне/наказание. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, забраняващи подобно третиране, както и юриспруденцията на органите, които ги тълкуват.

Автор: Красимир Кънев

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.

Избрани стандарти на антидискриминационното право

Тази селекция европейски, международни и сравнителноправни стандарти на антидискриминационното право е помагало за юристи практици – адвокати, съдии, които имат потребност от наднационални източници, за да тълкуват Закона за защита от дискриминация и да обосновават доводите или решенията си по дела по него.

Автор: Маргарита Илиева

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.