Право на Европейския съюзПраво на Европейския съюз

Четвърто преработено и допълнено издание

Учебникът по право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право. В него са представени в синтезиран вид основите на правната система на Европейския съюз – нейните принципи, институции и начин на функциониране.

Автор: Жасмин Попова

Цена: 35,00 лв.

Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки

В книгата са изследвани материалноправните и процесуалноправните предпоставки на исковете за обезщетяване на вреди, причинени от Европейския съюз и от държавите членки. Извъндоговорната отговорност на Европейския съюз и тази на държавите членки са разгледани паралелно, като е направен опит за съпоставка на двата режима с оглед на различните цели, които те преследват.

Автор: Станислав Костов

Цена: 19,80 лв. 22,00 лв.

Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС

Изследването е насочено към разглеждането на въпросите, отнасящи се до тарифното класиране и произхода на стоките. Основа за провеждането му е законодателството на Европейския съюз, доколкото Република България като негов член е длъжна да го прилага пряко.

Автор: Aтанас Симеонов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки

Книгата представлява актуално изследване на влиянието на правото на ЕС в специална област, каквато е правната уредба на преките данъци в държавите-членки. Въпреки разнообразието на данъчните системи, функционирането на вътрешния пазар и постигането на целите на ЕС налагат хармонизация и координация на прякото данъчно облагане.

Автор: Сашо Пенов

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Актовете на Съда на Европейския съюз

Правни последици

Книгата представлява първото съвременно цялостно изследване в Европа върху актовете на Съда на Европейския съюз и техните правни последици. Представени са всички производства, които се развиват пред Съда на ЕС, и правният режим на актовете, които Съдът на ЕС постановява в рамките на тези производства.

Автор: Станислав Костов

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Общностното право в българската съдебна практика (2007–2008)

В книгата са разгледани десетки решения, определения и разпореждания на български съдилища за 2007-2008 г., разделени в три групи – съдебна практика по конституционни, административни и граждански и наказателни дела.

Автор: Александър Корнезов

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.