Римско правоИзследвания върху римското право

Автор: Петко Венедиков

Цена: 20,00 лв.

Понятието Furtum

Автор: Петко Венедиков

Цена: 18,00 лв.

Habitatio и Operae servi. Exceptio doli и Exceptio non numeratae pecuniae. Аffectio societatis

(Бележки върху Querella non numeratae pecuniae)

Автор: Петко Венедиков

Цена: 10,00 лв.

Casebook по римско облигационно право

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. Акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи.

Автор: Херберт Хаусманингер

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

Casebook по римско вещно право

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. За разлика от други сходни издания, тук акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи.

Автор: Херберт Хаусманингер

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Res publica на Цицерон

Нов прочит на класическото за юристите съчинение на Цицерон De re publica. Авторката доказва своето тълкуване на превода на определението на Цицерон за държава Res publica est res populi като превежда res populi не като „дело на народа“, а като „народен интерес“. Тезата е доказана с правни, филологически, философски и исторически аргументи.

Автор: Мария Костова

Цена: 2,88 лв. 3,20 лв.