Трудово и осигурително правоРъководство за практическа подготовка по трудово право

второ издание

Трудът е основна част от жизненото време на мнозинството от работоспособните граждани. Той е и основен източник на средства за живот, и главен фактор за осигуряване на добруването на обществото. Затова неговото ефективно правно регулиране е основна задача на всяка съвременна държава.

Автор: Красимира Средкова

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Трудови отношения 2020

Актуална нормативна уредба

Преглед на решенията на ВКС

Писма и указания на МТСП

Практически разрешения

 Книгата съдържа актуализирания текст на основните трудови закони и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането им. В обстойни авторски коментари са представени промените в уредбата и значимите въпроси на трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд, насърчаването на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност.

Автори: Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева, Ненко Салчев и Марио Първанов

Цена: 38,40 лв.

Социално осигуряване – 2020 г.

. Актуална нормативна уредба

. Важни указания

. Приложни коментари и разяснения

. Въпроси и отговори

. Полезна справочна информация

 

Книгата  предлага комплексно приложно знание за цялостната система на социалното осигуряване у нас през годината. Публикувани са експертни отговори на въпроси по изплащането на пенсиите по реда на КСО и на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.

Автори: Ивайло Иванов, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария Касърова и Снежана Малакова

Цена: 38,00 лв.

Социални права на българските граждани

Книгата разглежда социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Използвана е практиката на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 22,00 лв.

Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

Книгата е подходяща за широк кръг публика 

Автор: Николай Стоянов

Цена: 18,00 лв.

Осигурително право

седмо преработено и допълнено издание

Книгата е университетски учебник за студенти по право. Тя може да бъде ползвана и от практикуващи юристи, специалисти по общественото и здравното осигуряване, както и от всички, които се интересуват от своята лична и на своите близки социална сигурност.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 37,80 лв. 42,00 лв.

Осигурителен стаж

В книгата се изследва осигурителният стаж като основна категория в българското задължително обществено осигуряване. Привеждат се доводи, че чрез него се проявява идеята за справедливост и предвидимост в осигуряването. Необходимостта от такава категория не се е зародила в последните десетилетия. Подобни понятия винаги са се използвали за отчитане на приноса на лицата.

Автор: Цвета Попова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Трудово право

десето преработено и допълнено издание

Книгата е учебник за студенти юристи. Но тя може да бъде използвана и от практикуващи юристи, икономисти, специалисти по труда и от всеки, който се интересува от правото на своето ежедневие.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 55,00 лв.

Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя

В началото на май правителството прие Наредба за вида и изискванията за създаване и съхранение на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. С нея се определя кои документи в трудовото досие могат да се създават и съхраняват в електронен вид.

Автори: Теодора Дичева и Иван Стаменов

Цена: 24,00 лв.

Субективно право и субективни трудови права

Книгата е посветена на един от ключовите въпроси на правото – субективното право и субективните права. Те са винаги желани и афиширани, но невинаги постижими и гарантирани.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 19,80 лв. 22,00 лв.

Осигурително право

пето преработено и допълнено издание

Плод на дългогодишна преподавателска и изследователска дейност, петото преработено и допълнено издание на курса по осигурително право представя правната уредба на осигурителното право на Република България. Той представя и основните международни стандарти, координационните правила на Европейския съюз и опита на нормативната практика на редица съвременни европейски държави.

Автор: Красимира Средкова

Цена: 33,30 лв. 37,00 лв.

Трудов договор

Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основните му компоненти: сключване, изменение и прекратяване. Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г. Разгледани са всички въпроси, свързани с многообразието и спецификата на трудовите договори. Синтезирана е богатата практика на Върховния касационен съд по прилагане на Кодекса на труда след 2008 г.

Автор: Кругер Милованов

Цена: 19,80 лв.

Коментар на Кодекса на труда

дванадесето преработено и допълнено издание

Новото в дванадесетото издание от 2016 г. са промените в Кодекса на труда през времето след последното издание от м. април 2013 г.

Автори: Васил Мръчков, Красимира Средкова и Атанас Василев

Цена: 63,00 лв. 70,00 лв.

Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност

Книгата изследва проявите на фактическата неравнопоставеност между работниците и служителите с намалена и пълна работоспособност и правните средства и способи, с чиято помощ държавата я преодолява и трансформира в юридическа равнопоставеност.

Автор: Нина Гевренова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.