Трудово и осигурително правоНово!

Трудово право

десето преработено и допълнено издание

Книгата е учебник за студенти юристи. Но тя може да бъде използвана и от практикуващи юристи, икономисти, специалисти по труда и от всеки, който се интересува от правото на своето ежедневие.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 49,50 лв. 55,00 лв.

Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя

В началото на май правителството прие Наредба за вида и изискванията за създаване и съхранение на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. С нея се определя кои документи в трудовото досие могат да се създават и съхраняват в електронен вид.

Автори: Теодора Дичева и Иван Стаменов

Цена: 21,60 лв. 24,00 лв.

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

В хронологичен ред и в обособени глави са обхванати всички прекратителни основания на посочената разпоредба. Всяка глава започва с кратък текстов синтез на прекратителното основание и съдържа експертни отговори на конкретни въпроси. След всеки отговор е цитирана съдебна практика, което позволява ползването на отговорите при правни защити и становища.

Автор: Николай Стоянов

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Субективно право и субективни трудови права

Книгата е посветена на един от ключовите въпроси на правото – субективното право и субективните права. Те са винаги желани и афиширани, но невинаги постижими и гарантирани.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 19,80 лв. 22,00 лв.

Осигурително право

пето преработено и допълнено издание

Плод на дългогодишна преподавателска и изследователска дейност, петото преработено и допълнено издание на курса по осигурително право представя правната уредба на осигурителното право на Република България. Той представя и основните международни стандарти, координационните правила на Европейския съюз и опита на нормативната практика на редица съвременни европейски държави.

Автор: Красимира Средкова

Цена: 33,30 лв. 37,00 лв.

Трудов договор

Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основните му компоненти: сключване, изменение и прекратяване. Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г. Разгледани са всички въпроси, свързани с многообразието и спецификата на трудовите договори. Синтезирана е богатата практика на Върховния касационен съд по прилагане на Кодекса на труда след 2008 г.

Автор: Кругер Милованов

Цена: 21,60 лв. 24,00 лв.

Коментар на Кодекса на труда

дванадесето преработено и допълнено издание

Новото в дванадесетото издание от 2016 г. са промените в Кодекса на труда през времето след последното издание от м. април 2013 г.

Автори: Васил Мръчков, Красимира Средкова и Атанас Василев

Цена: 63,00 лв. 70,00 лв.

Осигурително право

шесто преработено и допълнено издание

В книгата са разгледани всички рискове на общественото и здравното осигуряване: бременност, раждане и отглеждане на деца, болест, трудова злополука и безработица, старост и смърт, както и дължимите при тяхното настъпване осигурителни обезпечения – обезщетения, пенсии и достъпна медицинска помощ.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 34,20 лв. 38,00 лв.

Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност

Книгата изследва проявите на фактическата неравнопоставеност между работниците и служителите с намалена и пълна работоспособност и правните средства и способи, с чиято помощ държавата я преодолява и трансформира в юридическа равнопоставеност.

Автор: Нина Гевренова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Имуществена отговорност на работодателя

Кодексът на труда през 1986 г. уреди за първи път имуществената отговорност на работодателя за вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Договорът в трудовото право

Тази книга е посветена на договора в трудовото право. В индивидуалните трудови отношения той прониква преди всичко чрез трудовия договор, обогатява се с десетки негови разновидности, но не се свежда само до тях.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Критичен преглед на практиката на Върховния съд по трудовите спорове

Коментари на практиката на ВКС по трудови спорове, подготвяни от проф. В. Мръчков в периода 2001–2005 г.

Изданието (книга + компакт диск) съдържа критичен анализ на практиката на ВКС и по-специално на неговото ІІІ-то гражданско отделение, което през периода 2001–2005 г. разглеждаше трудови спорове.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 40,50 лв. 45,00 лв.

Обезщетения при временна неработоспособност

Книгата е структурирана в пет глави и изследва въпросите, свързани с временната неработоспособност и правата на осигурените лица по краткосрочното обществено осигуряване.

Автор: Емил Мингов

Цена: 8,82 лв. 9,80 лв.