Търговско и облигационно правоНово!

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V

Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98)

В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Съставител: Константин Кунчев

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Договорът за факторинг

Книгата представлява актуално изследване на договора за факторинг. Предмет на изследването е вътрешният договор за факторинг, който има преобладаващ дял в европейската и българската търговска практика. В основата на изследването е залегнал т.нар. Non-Recourse Factoring.

Автор: Красимир Коев

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IV

Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55–62)

В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Съставител: Константин Кунчев

Цена: 21,60 лв. 24,00 лв.

Несъстоятелност

Книгата е посветена на режима на несъстоятелността по Търговския закон (ТЗ). В нея за първи път у нас са формулирани основните принципи на производството по несъстоятелност; направен е детайлен анализ на понятието за свръхзадълженост по чл. 742, ал. 1 ТЗ и е изяснен институтът на прекратяване на договори от синдика по чл. 644 ТЗ.

Автор: Григор Григоров

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част III

Непозволено увреждане (чл. 45–54)

В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Съставител: Константин Кунчев

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Облигационно право. Обща част

седмо преработено и допълнено издание

Учебникът по облигационно право – обща част е плод на дългогодишна научна работа на автора. Предназначението му е не само да бъде учебник за студентите по право, но и да служи на практикуващите юристи, поради което в него е обхваната и критично анализирана богата съдебна и арбитражна практика.

Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 34,20 лв. 38,00 лв.

Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД

Книгата представлява първото съвременно изследване у нас на института на заместването в дълг по чл. 102 ЗЗД. С оглед на общата препращаща норма на чл. 288 ТЗ тази уредба намира приложение и спрямо заместването в дълг при търговските сделки по смисъла на част трета на Търговския закон, доколкото в него не се съдържат особени правила.

Автор: Красимир Коев

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част II

Недействителност на договорите. Представителство. Едностранни волеизявления (чл. 26–44)

В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Съставител: Константин Кунчев

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част I

Сключване и действие на договорите (чл. 1–25)

В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Съставител: Константин Кунчев

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Неоснователно обогатяване по чл. 55–58 ЗЗД

В книгата се разглежда задължението за връщане на получено без основание: условията, при които то се поражда; неговото съдържание; обем и действие (изпълнение и неизпълнение).

Автор: Красимир Митев

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Нелоялни търговски практики в отношенията търговец – потребител

Книгата изследва глава четвърта (раздел ІV) от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), която въвежда в българското право изискванията на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар.

Автор: Огнян Варадинов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Договорът за продажба – спътник на цивилизацията

Тази книга е пътепис от една разходка в различните епохи на договора за продажба и разказ за впечатленията на развълнуван правен турист от преживяното. Практическият смисъл на вложените усилия е заимстван от сентенцията на Йеринг, че „мечът на правосъдието се изостря върху камъка на теорията“. (…)

Автор: Валентин Брайков

Цена: 10,80 лв. 12,00 лв.

Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност

Книгата е посветена на въпросите на извънсъдебното споразумение според действащата правна уредба на производството по несъстоятелност (чл. 740 и сл. от Търговския закон). Проследено е цялостното производство по сключване на извънсъдебно споразумение и е съпоставено със сродни правни фигури.

Автор: Янка Тянкова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Прекратяване на договора

Обект на анализ в книгата е прекратяването на договора в различните му разновидности. Разгледани са прекратяването на договора по взаимно съгласие, новацията, опрощаването, прекратителното условие и срок.

Автор: Захари Торманов

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Дружества със специална инвестиционна цел

Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел. Разгледани са изискванията към учредяването и лицензирането на тези дружества, както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване.

Автор: Виктор Токушев

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.