Търговско и облигационно правоКомплект книги от Константин Кунчев

Автор: Константин Кунчев

Цена: 97,30 лв. 139,00 лв.

Очаквайте!

Търговци

Едноличен търговец
Търговец – публично предприятие
Търговски дружества – общи положения
Събирателно дружество
Командитно дружество
Дружество с ограничена отговорност
Командитно дружество с акции

Автор: Ангел Калайджиев

Очаквайте!

Кооперация

Изданието има за предмет на изследване кооперацията, която има търговско качество (без жилищностроителната кооперация). Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на Европейския съюз.

Автор: Ангел Калайджиев

Правен режим на публичните предприятия в България

Трудът има юридическа, управленска и икономическа насоченост. Предназначен е преди всичко към практикуващите юристи: юрисконсулти; адвокати; правни експерти и консултанти, но би могъл да се ползва от стопански ръководители; служители от държавната или общинска администрация, осъществяващи функции по администриране на стопански отношения; органите на местното самоуправление; икономисти и др.

Автор: Атанас Георгиев

Цена: 17,00 лв.

Очаквайте!

Колективни (малцинствени) права - правно средство за защита на миноритарните акционери в акционерните дружества по Търговския закон

Книгата е посветена на колективните (малцинствените) права на акционерите в акционерното дружество по Търговския закон. Анализът се основава на българската правна уредба, вторични източници на правото на ЕС, както и на други правни системи, уреждащи подобни права.

Автор: Златка Вангелова

Ново!

Договорът

практическо ръководство за търговски и граждански договори

седмо издание

 

Книгата предлага на читателите над 100 примерни образци на граждански и търговски договори.

Автор: Захари Торманов

Цена: 61,20 лв. 68,00 лв.

Ново!

Облигационно право. Обща част

осмо издание

ИЗДАНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА И С ТВЪРДА КОРИЦА

Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература през този период. Предназначението му е да подпомага студентите по право и да ползва практикуващите юристи.

Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 37,80 лв. 42,00 лв.

Ново!

Облигационно право. Обща част

осмо издание

ИЗДАНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА И С МЕКА КОРИЦА

Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература през този период. Предназначението му е да подпомага студентите по право и да ползва практикуващите юристи.

Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 46,80 лв. 52,00 лв.

Обезщетение за морални вреди в България

В книгата са разгледани въпросите свързани с правоприлагането при обещетяване за неимуществени (морални) вреди вследствие на смърт или телесно увреждане при задължителна застраховка "Гражданска отговорност " при автомобилистите

Автор: Стоян Ставру

Цена: 24,90 лв.

Задатъкът по българското частно право

Книгата е забележителна и полезна както със своите добре обосновани теоретични постижения, така и с практико-приложните си изводи.

Автор: Васил Александров

Цена: 21,00 лв.

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част VI

Прехвърляне и погасяване на задълженията. Солидарност (чл. 99—132)

В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Съставител: Константин Кунчев

Цена: 23,40 лв. 26,00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

Трудово и търговско право

Автори: Стоян Ставру и Румен Неков

Цена: 27,00 лв.

Предизвикай: Неоснователното обогатяване!

Сборникът съдържа 17 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на неоснователното обогатяване, включително на историческите, общотеоретичните, частноправните и публичноправните аспекти на неоснователното обогатяване.

Автори: Малина Новкиришка-Стоянова, Янаки Стоилов, Бойка Чернева, Поля Голева, Красимир Митев, Ивайло Малинов, Димитър Стоянов, Делян Недев, Диана Асеникова, Андреан Славчев, Атанас Петров, Стоян Ставру, Александър Александров, Стефан Тихолов, Румен Неков, Николай Павлевчев, Васил Петров и Деян Драгиев

Цена: 28,00 лв.

Производство по търговски спорове

Книгата разглежда особеното производство по търговски спорове по ГПК и начина, по който то модифицира общия исков процес, за да постигне адекватен процесуален ред за защита на специфичните материални права, включени в предметния му обхват.

Автор: Борислав Ганчев

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Отговорност за вреди от дефектни продукти

Монографията е посветена на отговорността за вреди от дефектни продукти, която досега в българската литература не е била предмет на самостоятелно изследване, а е разисквана в по-общия контекст на защитата на потребителя.

Автор: Христина Танчева

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.