Търговско и облигационно правоФизическото лице търговец

Книгата изследва правното положение на физическото лице търговец. Акцентира се върху правните особености на промяната, която настъпва с физическото лице при възникването на едноличния търговец. Анализиран е въпросът доколко е обосновано тази промяна да се свързва с възникването на „търговско качество“, „търговска правосубектност“, „търговска правоспособност“ и т.н.

Автор: Павел Сарафов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Органно представителство на акционерното дружество

В книгата са изследвани въпросите на органното представителство на АД: субекти на органното представителство, фактически състав за възникване и прекратяване, обхват и съдържание на органната представителната власт, нейните ограничения и последиците от неспазването им, договаряне сам със себе си и договаряне във вреда на дружеството.

Автор: Николай Колев

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Договорът за строителство

Предмет на изследване в книгата е договорът за строителство, който е разгледан като вид договор за изработка. Изяснени са частноправните аспекти на отношенията между страните според действащото българско законодателство и съдебната практика.

Автор: Мирослав Димитров

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие

В тази книга са анализирани най-важните теоретико-приложни проблеми, свързани с нелоялната конкуренция и нейните ефекти върху икономическите субекти. Описани са стратегии на конкуриране и форми на нелоялна конкуренция, както и възможни стратегии за противодействие срещу нея: стратегия на ненамеса, стратегия на превенция, стратегия на съдебно преследване и стратегия на комуникация с потребителите.

Автор: Петко Николов

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Даване вместо изпълнение

Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той може да се използва и като средство за финансово оздравяване на предприятия и банки в условията на икономическа криза, наред с разсрочване, отсрочване, опрощаване и редуциране на задълженията.

Автор: Методи Марков

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Договорът за организирано туристическо пътуване

В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи“ от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, прекратяване.

Автор: Захари Торманов

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Договорът

практическо ръководство за търговски и граждански договори

Книгата предлага на читателите над 100 примерни образци на граждански и търговски договори.

Автор: Захари Торманов

Цена: 48,60 лв. 54,00 лв.

Прехвърляне на вземания в търговския оборот

Предмет на изследване в книгата е институтът на прехвърляне на вземания в материалноправен аспект. Особено внимание е обърнато на въпросите, свързани с прехвърлянето на бъдещи вземания, глобалната и частичната цесия, обема на прехвърляните права, правното положение на длъжника и др.

Автор: Александър Иванов

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Производството по несъстоятелност

В книгата се разглеждат последователно и в тяхната логическа връзка: откриването на производството по несъстоятелност; вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър, свързани с производството по несъстоятелност; масата на несъстоятелността и нейното попълване; процедурата по предявяване на вземанията; оздравителното производство; осребряването и разпределението на събраните суми.

Автори: Нели Маданска и Бистра Николова

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност

второ преработено и допълнено издание

Книгата се занимава с правното значение на воденето на преговори за сключване на договор и неговите последици.

Автор: Красен Стойчев

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Комисионният договор

Участниците в търговския оборот често прибягват до комисионния договор като начин за удовлетворяване на техните интереси.

Автор: Таня Йосифова

Цена: 8,82 лв. 9,80 лв.

Събирателно дружество

Книгата представлява цялостно изследване на правната уредба на събирателното дружество като вид търговско дружество. Анализират се неговата обща характеристика, отношенията по управление и представителство, правата и задълженията на съдружниците, способите за прекратяването на членството и на самото дружество като правен субект.

Автор: Анета Антонова

Цена: 8,82 лв. 9,80 лв.

Следприватизационният контрол

В книгата авторът отговоря на по-важните въпроси, свързани с последиците от приватизацията на държавни и общински предприятия и обособени части, правомощията на приватизационните органи в следприватизационния период и възможностите на купувачите за защита срещу незаконосъобразни действия на тези органи.

Автор: Георги Хорозов

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Ограничаване на конкуренцията от държавата

Държавно подпомагане, държавни помощи, обществени поръчки, публични предприятия.

Автор: Методи Марков

Цена: 8,55 лв. 9,50 лв.

Ограничаване на конкуренцията

Забранени споразумения, решения и съгласувани практики по чл. 9 от Закона за защита на конкуренцията.

Автор: Методи Марков

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.