Правна литератураОсигурително право

шесто преработено и допълнено издание

В книгата са разгледани всички рискове на общественото и здравното осигуряване: бременност, раждане и отглеждане на деца, болест, трудова злополука и безработица, старост и смърт, както и дължимите при тяхното настъпване осигурителни обезпечения – обезщетения, пенсии и достъпна медицинска помощ.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 34,20 лв. 38,00 лв.

Неоснователно обогатяване по чл. 55–58 ЗЗД

В книгата се разглежда задължението за връщане на получено без основание: условията, при които то се поражда; неговото съдържание; обем и действие (изпълнение и неизпълнение).

Автор: Красимир Митев

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Търговски дружества. Персонални дружества. Дружествo с ограничена отговорност

Предмет на анализ в тази книга са въпроси на дружественото право. Най-напред са изследвани общите положения, които се отнасят за всички видове търговски дружества, включително тези, свързани с тяхното учредяване, недействителност, вноски и контрол.

Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Семейните отношения в променящия се свят

Книгата предлага за първи път в България мултидисциплинарен анализ на въпроси, традиционно разглеждани като семейноправни. Тя включва интерпретации на семейноправни отношения и семейно правосъдие от перспективата на конституционното, трудовото и европейското право, на икономическия и социологическия анализ.

Автори: Малина Новкиришка-Стоянова, Ангел Шопов, Красимир Митев, Цанка Цанкова, Радослава Янкулова, Masha Antokolskaia, Сийка Ковачева, Ярослава Генова, Magdalena Golowkin-Hudala, Атанас Владиков, Carlos Lasarte, Francisco Javier Jimenez Munoz, Alexander Flos, Aleksandra Wilk, Димитър Топузов, Васил Петров, Велина Тодорова, Цветелина Кържева, Иван Георгиев, Веселин Козарев, Ивайло Василев и Жасмин Попова

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Обезпечение на иска

Книгата представлява първото самостоятелно изследване по въпросите на обезпечeнието на иска. Тя е посветена на проблемите на производството по допускане, отмяна и замяна на обезпечението.

Автор: Силвия Спасова

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

Адвокатската защита по граждански дела

Изследване е резултат на дългогодишни проучвания на литературни източници, наблюдения върху структурата и елементите на съдебната защита и личния адвокатски опит на автора. В двете части на книгата са показани етапите, през които преминава последователно адвокатската защита в гражданския процес – подготовка и реализация, в неразривната им връзка и компоненти на професионално конструиране.

Автор: Филко Розов

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Нелоялни търговски практики в отношенията търговец – потребител

Книгата изследва глава четвърта (раздел ІV) от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), която въвежда в българското право изискванията на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар.

Автор: Огнян Варадинов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Договорът за продажба – спътник на цивилизацията

Тази книга е пътепис от една разходка в различните епохи на договора за продажба и разказ за впечатленията на развълнуван правен турист от преживяното. Практическият смисъл на вложените усилия е заимстван от сентенцията на Йеринг, че „мечът на правосъдието се изостря върху камъка на теорията“. (…)

Автор: Валентин Брайков

Цена: 10,80 лв. 12,00 лв.

Съдебната власт в България (1989–2014)

В книгата се разглеждат развитието и проблемите на съвременното българско правосъдие. Поставят се важни въпроси: защо повече от десетилетие не бяха въведени законодателно конкурсното начало при встъпване и повишаване в длъжност, правилата за атестиране, конкурсите за избор на административни ръководители, уредбата на дисциплинарната отговорност.

Автор: Пенчо Пенев

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Учредителите

Участниците в Учредителното народно събрание в Търново, 10.II.–16.IV.1879 г.

За пръв път в този енциклопедичен справочник на едно място са събрани биографиите на онези 230 души – създатели на първия конституционен закон на България, които имат щастието и голямото задължение да играят ролята на учредители на конституционния ни живот.

Автор: Милко Палангурски

Цена: 26,10 лв. 29,00 лв.

Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС

Изследването е насочено към разглеждането на въпросите, отнасящи се до тарифното класиране и произхода на стоките. Основа за провеждането му е законодателството на Европейския съюз, доколкото Република България като негов член е длъжна да го прилага пряко.

Автор: Aтанас Симеонов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Дискриминация, основана на генетични характеристики. Наръчник

Книгата представлява първият в България наръчник с информация по въпросите на генетичната дискриминация. Основен акцент на изданието е проблематиката на неравнопоставеността, основана на генетични характеристики.

Автор: Мариела Деливерска

Цена: 6,30 лв. 7,00 лв.

Създаване на Търновската конституция

второ издание

Книгата изследва цялостния процес на изработване на първия конституционен закон на България. Анализирана е градивната дейност на съставителите през трите фази, през които преминава изработването на българската Конституция.

Автор: Мария Манолова

Цена: 25,20 лв. 28,00 лв.

Унищожаемост на договорите поради грешка

На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. Съчинението е посветено главно на два ключови проблема – понятието за грешка и начините за определяне на нейната правна значимост.

Автор: Ангел Шопов

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност

Книгата изследва проявите на фактическата неравнопоставеност между работниците и служителите с намалена и пълна работоспособност и правните средства и способи, с чиято помощ държавата я преодолява и трансформира в юридическа равнопоставеност.

Автор: Нина Гевренова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.