Правна литератураОснованията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД

Предмет на изследване в изложението са основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД като съдържание и приложно поле.

Автор: Мирослав Димитров

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Казуси по наказателно право. Особена част

трето преработено и допълнено със съдебна практика издание

Предложени са казуси за практическо приложение на наученото по дисциплината „Наказателно право. Особена част“, а въпросите към тях – основни и допълнителни, са формулирани така, че да съдействат за максимално ефективно и пълноценно усвояване на знанията по материята и за преговор на наученото по дисциплината „Наказателно право. Обща част“.

Автори: Лазар Груев и Ралица Илкова

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

Имуществена отговорност на работодателя

Кодексът на труда през 1986 г. уреди за първи път имуществената отговорност на работодателя за вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност

Книгата е посветена на въпросите на извънсъдебното споразумение според действащата правна уредба на производството по несъстоятелност (чл. 740 и сл. от Търговския закон). Проследено е цялостното производство по сключване на извънсъдебно споразумение и е съпоставено със сродни правни фигури.

Автор: Янка Тянкова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Прекратяване на договора

Обект на анализ в книгата е прекратяването на договора в различните му разновидности. Разгледани са прекратяването на договора по взаимно съгласие, новацията, опрощаването, прекратителното условие и срок.

Автор: Захари Торманов

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм

Книгата е посветена на историческата еволюция на изпълнителната власт в четири от най-значимите в конституционноправно отношение европейски държави – Германия, Австрия, Нидерландия и Белгия. Изследването се основава на предварително изградена система от критерии и на оригинална концепция за разделението на властите, която е приложена към всяка от разгледаните държави.

Автор: Мартин Белов

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Миниинвазивна гръдна хирургия

Авторът проф. Деян Йорданов притежава специалности по обща хирургия, военна хирургия и гръдна хирургия. От 2005 г. ръководи Клиниката по гръдна хирургия на Военномедицинска академия – София. Основната му научна продукция е свързана с темата на настоящото издание – миниинвазивна гръдна хирургия.

Автор: Деян Йорданов

Цена: 31,50 лв. 35,00 лв.

Казуси по наказателно право. Обща част

трето преработено и допълнено издание

Книгата е насочена главно към студентите по право, затова казусите и въпросите към тях са формулирани с цел учебната материя да бъде усвоявана по-ефективно и пълноценно. Подборът на казусите, систематизацията на въпросите към тях и запознаването с основната съдебна практика целят максимално разбиране и усвояване на наказателноправната материя.

Автори: Лазар Груев и Ралица Илкова

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Генетична дискриминация

същност, регламентация и защита

Книгата представлява първото в България цялостно изследване на въпросите, свързани с генетичната дискриминация. Представена е същността на генните мутации в контекста на наследствените генетични състояния. Анализирани са основни нормативни актове, установяващи изисквания и критерии за извършване на медико-генетичното консултиране.

Автор: Мариела Деливерска

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз

второ преработено и допълнено издание

Книгата е първото цялостно изследване, посветено на преюдициалното производство в българската правна литература. Второто допълнено и преработено издание отразява измененията в преюдициалното производство, настъпили след влизането в сила на Договора от Лисабон, както и най-новата практика на Съда на ЕС (2007-2012 г.).

Автор: Александър Корнезов

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право

Книгата е първото цялостно изследване у нас относно наказателното право на ЕС и относно европеизирането на българското наказателно право. Анализирана е компетентността на ЕС в областта на наказателното право. Изяснено е какво представлява първичното и какво представлява вторичното наказателно право на ЕС.

Автор: Пламен Панайотов

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Заповедно производство

Книгата е посветена на проблемите на заповедното производство, уредено в новия Граждански процесуален кодекс (ДВ, бр. 57/2007 г., в сила от 1.03.2008 г.). Системно е анализирана цялостната проблематика на това производство както от гледна точка на законодателната уредба, така и в светлината на изобилната практика по прилагането на тази уредба от съдилищата.

Автор: Силви Чернев

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Дружества със специална инвестиционна цел

Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел. Разгледани са изискванията към учредяването и лицензирането на тези дружества, както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване.

Автор: Виктор Токушев

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти

В тази книга са поместени примерни образци на договорите, които се сключват от участниците в строително-инвестиционния процес в неговата цялост и логическа последователност.

Автор: Захари Торманов

Цена: 18,90 лв. 21,00 лв.

Частичният иск

На преден план в проблематиката на частичния иск изпъква неговата практическа и прагматична страна. Той е средство за защита, към което се насочва този ищец, който не е сигурен в размера на вземането си, и поради това – в изхода на процеса, или не разполага с достатъчно средства да защити вземането си в целия му размер.

Автор: Камелия Цолова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.