Правна литератураТрафикът на хора

Проблеми на наказателноправния режим

Тази книга представлява първото в България цялостно правно изследване на престъплението трафик на хора.

Автор: Ива Пушкарова

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Физическото лице търговец

Книгата изследва правното положение на физическото лице търговец. Акцентира се върху правните особености на промяната, която настъпва с физическото лице при възникването на едноличния търговец. Анализиран е въпросът доколко е обосновано тази промяна да се свързва с възникването на „търговско качество“, „търговска правосубектност“, „търговска правоспособност“ и т.н.

Автор: Павел Сарафов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Международно правораздаване

Международен арбитраж и международен съд на ООН

трето преработено и допълнено издание

Международният арбитраж и международното правосъдие са единствените правораздавателни способи за мирно решаване на международноправните спорове. Правораздавателни, защото и двата способа решават спорове, като отсъждат на кого принадлежи спорното право. Следователно в своята съвкупност те представляват правораздаването в международното публично право.

Автор: Александър Драгиев

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Органно представителство на акционерното дружество

В книгата са изследвани въпросите на органното представителство на АД: субекти на органното представителство, фактически състав за възникване и прекратяване, обхват и съдържание на органната представителната власт, нейните ограничения и последиците от неспазването им, договаряне сам със себе си и договаряне във вреда на дружеството.

Автор: Николай Колев

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Договорът за строителство

Предмет на изследване в книгата е договорът за строителство, който е разгледан като вид договор за изработка. Изяснени са частноправните аспекти на отношенията между страните според действащото българско законодателство и съдебната практика.

Автор: Мирослав Димитров

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс

второ издание

След влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс в практиката възникнаха много въпроси, свързани с прилагането му. Тази книга, представляваща тематичен коментар на новото в гражданския процес, обхваща най-важните и актуални проблеми в материята. Изложението систематично следва структурата на ГПК, с акцент върху анализа на най-важните процесуални институти.

Автор: Красимир Влахов

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.

Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие

В тази книга са анализирани най-важните теоретико-приложни проблеми, свързани с нелоялната конкуренция и нейните ефекти върху икономическите субекти. Описани са стратегии на конкуриране и форми на нелоялна конкуренция, както и възможни стратегии за противодействие срещу нея: стратегия на ненамеса, стратегия на превенция, стратегия на съдебно преследване и стратегия на комуникация с потребителите.

Автор: Петко Николов

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Даване вместо изпълнение

Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той може да се използва и като средство за финансово оздравяване на предприятия и банки в условията на икономическа криза, наред с разсрочване, отсрочване, опрощаване и редуциране на задълженията.

Автор: Методи Марков

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Основи на правната философия на XXI век

В съвременното плуралистично общество, в което съществуват различни политически възгледи и етични убеждения, правото регулира динамиката на обществените отношения в рамките на институционализирани дискурси. В тях се решават практически политически задачи на рационална, аргументативна основа и резултатите се закрепват със задължителни правни норми.

Автор: Валентин Петев

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Договорът за организирано туристическо пътуване

В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи“ от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, прекратяване.

Автор: Захари Торманов

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Договорът

практическо ръководство за търговски и граждански договори

Книгата предлага на читателите над 100 примерни образци на граждански и търговски договори.

Автор: Захари Торманов

Цена: 48,60 лв. 54,00 лв.

Принципът на суверенитета

Kонституционноправни и европейски измерения

​​​​​​​Книгата е посветена на историческото развитие на принципа на суверенитета от генезиса му в ранните политически общества до модерните му трактовки в съвременния конституционализъм.

Автор: Стоил Моллов

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Правна информатика

пето преработено и допълнено издание

Книгата задълбочено и подробно разглежда същността и обхвата на правната информатика като наука, свързани както с нейната обвързаност с правото, така и със съвременните информационни технологии. Последователно в изложението са проблематизирани предметът, методите и съотношението на правната информатика с други науки, понятията „информация“, „информатика“ и „система“.

Автор: Вихър Кискинов

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Административно право на Република България. Обща част

пето преработено и допълнено издание

Предлаганият учебник по административно право, обща част, е пето преработено и допълнено издание. Курсът е поднесен по класическата за административното право систематика и последователност. Разгледани са редица нови разрешения както в теорията, така и в законодателството.

Автори: Иван Дерменджиев, Димитър Костов и Дончо Хрусанов

Цена: 19,71 лв. 21,90 лв.