Правна литератураПроизводството по несъстоятелност

В книгата се разглеждат последователно и в тяхната логическа връзка: откриването на производството по несъстоятелност; вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър, свързани с производството по несъстоятелност; масата на несъстоятелността и нейното попълване; процедурата по предявяване на вземанията; оздравителното производство; осребряването и разпределението на събраните суми.

Автори: Нели Маданска и Бистра Николова

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Коментар на Кодекса на международното частно право

Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право. Разглеждат се предметът и общата характеристика на КМЧП, принципът на най-тясната връзка, съотношението с международните договори, международните актове и други закони.

Автор: Весела Станчева-Минчева

Цена: 24,30 лв. 27,00 лв.

Международно частно право

трето преработено и допълнено издание

В книгата са представени съдържанието и структурата на българското международно частно право. Анализирани са основните актове на Европейския съюз по международно частно право, както и задължителната за България практика на Съда на Европейския съюз.

Автор: Тодор Тодоров

Цена: 18,90 лв. 21,00 лв.

Гражданското участие в политическия процес

Конституционноправни основи

Коя система може да бъде определена като демокрация? Какво представляват пряката, партиципаторната и делиберативната демокрация? Кои са правните инструменти за участие на гражданите в политиката? Кои са предпоставките за адекватно и рационално включване на гражданите в процесите по дебатиране и вземане на политически решения? (...)

Автор: Мартин Белов

Цена: 9,90 лв. 11,00 лв.

Свободата на изразяване

Книгата представя международните стандарти, свързани с правото на свобода на изразяване. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, гарантиращи това право, както и относимата практика на международните органи, които ги тълкуват.

Автори: Бойко Боев, Александър Кашъмов, Красимир Кънев, Нели Огнянова и Полина Русинова

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Обща теория на правото

Основни правни понятия

четвърто издание

Учебникът е посветен на основните правни понятия, използвани в юридическото мислене. В рамките на пет глави авторът разглежда осем основни правни понятия: източници на правото, правни норми, правни принципи, юридически факти, субективни права, юридически задължения, правни отношения, субекти на правото. Около тях е изградена мрежата на повече от триста правни понятия, разгледани в книгата.

Автор: Росен Ташев

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Авторското право в музиката

Книгата е първото по рода си специализирано изследване на въпросите, свързани с прилагането на авторскоправното законодателство в областта на създаването и използването на музикални произведения в България. Подробно са разгледани въпросите около възникването, упражняването и защитата на правата на авторите – композитори и текстописци.

Автор: Георги Саракинов

Цена: 12,51 лв. 13,90 лв.

Общностното право в българската съдебна практика (2007–2008)

В книгата са разгледани десетки решения, определения и разпореждания на български съдилища за 2007-2008 г., разделени в три групи – съдебна практика по конституционни, административни и граждански и наказателни дела.

Автор: Александър Корнезов

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Подпомагащата страна в съдебния исков процес

Предмет на изследване в тази книга е институтът на подпомагащата страна в съдебния исков процес. Необходимостта от актуално изследване на темата за подпомагащата страна е свързана основно с настъпилите промени в гражданскопроцесуалната правна уредба и влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс.

Автор: Камелия Цолова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Екстрадицията и Eвропейската заповед за арест

Книгата е посветена на Европейската заповед за арест и производството по предаване на лица в изпълнение на тази заповед, така както са уредени в Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13.06.2002 г. и в българския Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Автор: Гергана Маринова

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Патентно право в Република България

пето преработено и допълнено издание

В книгата се дават отговори на въпросите какво е патент, за какво се издава той, какви права гарантира и кой може да го получи. Описана е процедурата, по която се издават патенти в България. Разглеждат се подробно и международните актове, които регламентират патентното право в Европейския съюз и по света.

Автор: Георги Саракинов

Цена: 9,81 лв. 10,90 лв.

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони

COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Ръкописите със заглавие „Lex Dei quam praecepit dominus ad Moysen“ („Закон божи, който Бог предаде на Мойсей“), открити през ІХ-ХІ в., не престават да бъдат обект на интерес за историци, юристи, филолози, теолози.

Автори: Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова и Теодор Пиперков

Цена: 7,20 лв. 8,00 лв.

Сравнително конституционно право

Книгата е първият учебник по сравнително конституционно право в България от няколко десетилетия насам. Той разглежда уредбата на държавните органи, формата на държавно управление и държавно устройство, парламентаризма, основните конституционни принципи и системата от източници на конституционното право в сравнителна перспектива.

Автори: Евгени Танчев и Мартин Белов

Цена: 22,50 лв. 25,00 лв.

Пряка демокрация

Книгата представлява опит за изграждане на конституционна теория на пряката демокрация. В нея са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните проблеми на пряката демокрация. Изследвани са нейната същност, историческо развитие, предимства и недостатъци. Изградена е система от критерии за отграничаване на пряката от представителната и партиципаторната демокрация.

Автор: Мартин Белов

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

История на българската средновековна държава и право

Изданието представлява учебник за студентите в юридическите факултети в страната. Книгата систематизира дългогодишния опит на автора – проф. Димитър Токушев, като преподавател в Софийския университет, и същевременно представя неговия принос към съвременните достижения на правно-историческата наука у нас.

Автор: Димитър Токушев

Цена: 16,20 лв. 18,00 лв.